Huvudmeny

Ärenden som ska beslutas av beslutsorgan eller ledning

I början av ärenden som ska beslutas av högskolans styrelse, rektor, nämnd, akademichef eller förvaltningschef och som bedöms kunna påverka högskolans verksamhet mer än inom den egna akademin/enheten har handläggaren att anmäla ärendet till förvaltningschef.

Uppgifterna i anmälan kommer att sammanställas för att användas för följande:
  • informera högskolans ledning och nämnder om vilka större ärenden som handläggs inom högskolan
  • möjlighet att fördela antalet remisser jämnare över året
Interna remisser ska sedan utformas i enhetlighet med den rutin som finns angiven i handläggarhandboken: Rutin för framtagande av beslutsunderlag

Uppgifterna i anmälan kommer initialt att hanteras av förvaltningschef, handläggare vid stab samt nämndernas sekreterare. Uppgifterna kan sedan komma att vidarebefordras till högskolans ledning samt nämnderna. Uppgifterna gallras när de inte längre är aktuella.