Huvudmeny
Processansökan

KK-stiftelsen

Vill du få rådgivning kring upplägg och utformning av ansökan eller hjälp med nätverksbyggande och granskning av ansökan? I så fall kan GIO hjälpa dig.

Processansökan i pdf.

Vårens utlysningar:

Rekrytering

Programmet består av fyra delprogram som riktar sig till nyrekrytering av:
• Biträdande lektor
• Lektor
• Professor
• Internationell gästprofessor

För att skapa dynamiska och starka forsknings- och utbildningsmiljöer krävs ett inflöde av forskande och undervisande personal, därför syftar programmet till att underlätta rekryteringar. Programmet finansierar nyrekryteringarna i ett initialt skede med syfte att detta ska leda till långsiktigt värdefulla resurser på lärosätet. Genom sitt stöd till rekryteringarna vill KK-stiftelsen stimulera utvecklingen av kompletta miljöer som har en balans mellan olika personalkategorier och en god integration mellan forskning och utbildning.
Deadline: 20/9-17.

HÖG 17

Syftet med programmet är att bidra till utveckling av nya forskningsområden med potential att skapa nya forskningsmiljöer eller att förnya befintliga forskningsmiljöer. Syftet är också att bidra till utveckling och stärkt konkurrenskraft för deltagande företag. Programmet är också tänkt att fungera som ett steg till stiftelsens övriga forskningsprogram.

Målet är att forskare och företag tillsammans besvarar en gemensam frågeställning och att detta arbete ska generera resultat som är till nytta för både akademi och näringsliv.  
Deadline: 8/6-17.

​​Professionell licentiat 17- företagsforskarskolor för specialister i näringslivet 

Programmet syftar till att tillgodose näringslivets behov av forskningskompetens inom relevanta och väl definierade områden genom forskarutbildning som bedrivs i samproduktion. Därigenom bidrar satsningen till att långsiktigt stärka konkurrenskraften för näringslivet.

Programmet syftar också till att öka utbytet mellan akademi och näringsliv. Genom ökad personrörlighet och mer flexibla former för forskarutbildning stärks förutsättningarna för långsiktiga relationer och samarbeten mellan akademi och företag.

Målet med programmet är att utbilda specialister för näringslivet genom att ge yrkesverksamma möjlighet till fördjupning inom ett kunskapsområde i form av en tvåårig forskarutbildning till lic-examen.

Målet är också att lärosätet kan vidareutveckla och profilera forskarutbildning som bedrivs i samproduktion med näringslivet.

Deadline: intresseanmälan 23/05-17. Deadline: ansökan 12/09-17. 

Nu - Närbaserad utbildning för internationell positionering. Planeringsbidrag för

Programmets syfte är att bidra till en internationell positionering av lärosätets internationellt starka utbildnings- och forskningsområden genom stöd till utveckling av nätbaserade spetsutbildningar på avancerad nivå och forskarnivå.

Målet med programmet är att stödja utveckling och genomförande av nätbaserade kurser med internationell bärkraft; med inriktning som svarar mot behov i näringslivet; och som bidrar till pedagogisk utveckling.

Deadline: intresseanmälan 23/05-17. Deadline: ansökan 19/09-17.

Kontakta Peter Klason för rådgivning och frågor.

KK-stiftelsen

KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. Stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och högskolor samt special-högskolorna, när den sker i samverkan med näringslivet.