Huvudmeny
Processansökan

KK-stiftelsen

Vill du få rådgivning kring upplägg och utformning av ansökan eller hjälp med nätverksbyggande och granskning av ansökan? I så fall kan GIO hjälpa dig.

Processansökan i pdf.

Höstens utlysningar:

Rekrytering

Programmet består av fyra delprogram som riktar sig till nyrekrytering av:
• Biträdande lektor
• Lektor
• Professor
• Internationell gästprofessor

Målet med en biträdande lektor, lektor och professor är att långsiktigt stärka kapaciteten för forskning och utbildning i samproduktion med näringslivet. Målet är därutöver också att bidra till förnyelse av forskningen och utbildningen. 

Målet med en internationell gästprofessor är att att utöka det internationella kontaktnätet och samarbetet. Genom en internationell gästprofessor kan lärosätet bygga upp ett strategiskt och långsiktigt samarbete med gästprofessorns hemlärosäte.

Deadline: 1/2-17. Läs mer om rekryteringar (pdf).

ProSpekt

KK-stiftelsen vill genom programmet ProSpekt skapa förutsättningar för nydisputerade med god potential att självständigt bedriva forskningsprojekt. I ProSpekt ges nydisputerade forskare möjlighet att svara på en väl definierad och avgränsad forskningsfråga. Målet är att stärka nydisputerade i utvecklingen mot att bli självständiga forskare samt att bidra till utveckling och förnyelse hos deltagande företag. ProSpekt fungerar också som en möjlighet för forskargrupper att knyta till sig nydisputerade för att genom förnyelse bidra till forskningsmiljöns utveckling.

Deadline: 31/1-17. Läs mer om ProSpekt (pdf)

Expertkompetens 16 - steg 1

Syftet med programmet är att ge nyckelpersoner hos företag kompetenslyft för kunskapsintensiv företagsutveckling och innovation.

Målet är att stödja utveckling och genomförande av utbildningar på avancerad nivå där kompetensen hos starka forskningsmiljöer matchar strategiska kompetensbehov hos företag. Detta ska också resultera i en metod för kursutveckling på avancerad nivå i samproduktion med näringslivet.

Deadline: 12/1-17. Läs mer om Expertkompetens (pdf).

Forskningsprofiler

Programmet syftar till att vara ett avgörande verktyg i lärosätets ambition att ytterligare profilera och utveckla sin verksamhet.

Programmets mål är att ett lärosäte på ett systematiskt sätt, under en längre tid, utvecklar och befäster en internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil inom ett väl avgränsat och för näringslivet relevant kunskapsområde. Detta innebär att forskningsprofilen förväntas fortleva även efter att profilstödet avslutats.

Deadline: 17/11-16. Läs mer om Forskningsprofiler (pdf).

Nu - Närbaserad utbildning för internationell positionering. Planeringsbidrag för

Med detta program vill KK-stiftelsen ge Sveriges nya lärosäten möjlighet att ytterligare stärka sin profilering och positionera sig nationellt och internationellt inom sina starka utbildnings- och forskningsområden. Programmets syfte är att bidra till en positionering av lärosätets internationellt starka utbildnings- och forskningsområden. 

Målet med programmet är att stödja utveckling och genomförande av nätbaserade kurser med internationell bärkraft; med inriktning som svarar mot behov i näringslivet; och som bidrar till pedagogisk utveckling.

Målet med planeringsbidrag är utveckling av en lärosätesgemensam strategi för internationell positionering genom nätbaserad utbildning.

Deadline: 02/11-16. Läs mer om NU (pdf).

Synergi

Synergin i programmet innebär att flera delprojekt bidrar till att besvara en kärnfråga. Utöver denna synergi kan det finnas andra synergier, t ex mellan olika akademiska ämnesområden eller mellan olika deltagande företag, men det är inte dessa synergier denna utlysning adresserar.

Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg för lärosäten som vill koncentrera inriktning av forskningen utifrån en definierad kärnfråga. Målet är att lärosäten på ett systematiskt sätt bedriver forskning mot en väl avgränsad och för näringslivet relevant frågeställning (kärnfrågan). Synergi ska göra det möjligt för ett lärosäte att utveckla en plattform som blir en bas för en fortsatt profilering.

Deadline: 2/2-17. Läs mer om Synergi (pdf).

Kontakta Dubravka Eliasson för rådgivning och frågor.

Här kan du se KK-stiftelsens utlysningstillfällen, 2016-2018. (pdf)

KK-stiftelsen

KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. Stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och högskolor samt special-högskolorna, när den sker i samverkan med näringslivet.