Huvudmeny

2015-11-24 Löpande bidrag

Ansökningar kan lämnas in löpande under året.

Infrastrukturell forskningssatsning

Handelns Utvecklingsråd finansierar olika former av infrastrukturella forskningssatsningar som ett led i att stärka och utveckla handelsforskningen. De personer som kan söka medel för infrastrukturella forskningssatsningar är primärt disputerade forskare. Läs mer här (extern länk).

Forskningsinitiering

Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till max 100 000 kronor. Läs mer här (extern länk).

Forskningsinitiering

Riksbankens Jubileumsfond ger stöd till konferenser, seminarier, workshops och forskarnätverk som kan sökas kontinuerligt under året. Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt till att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora. Läs mer här (extern länk).

Initiation Grants

Syftet med STINTs verksamhet är att stärka svenska universitets och högskolors konkurrens­kraft genom utveckling av internationella relationer. Internationalisering av högre utbildning och forskning bygger främst på långsiktiga målmedvetna ansträngningar. Ibland är det dock viktigt att kunna agera snabbt när tillfället ges. För detta ändamål erbjuder STINT Initiation Grants. Initiation Grants ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Läs mer här (extern länk).

Akutbidrag

Formas ger möjligheten att löpande söka akutbidrag, som ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Läs mer här (extern länk).