Huvudmeny

2015-06-09 Disputerade forskare med historisk inriktning

Försvarshögskolan

Delegationen för Militärhistorisk forsknings stipendium för disputerade forskare med historisk inriktning inom området militärhistoria, säkerhetspolitik och försvar.

Stipendiesumman per stipendium uppgår till högst 100 000 SEK, beroende på projektets karaktär och tillgängligheten av medel.

Stipendiet är tänkt att möjliggöra forskningsförberedande arbete (exempelvis
ansökningar till fonder och stiftelser), preliminära studier eller forskning. Företräde ges
till yngre, nydisputerade forskare, som inte tidigare åtnjutit postgraduerat stöd. Sökande
ska ha disputerat före ansökningstillfället.

Deadline: 1 september 2015.

Här kan du läsa om hur delegationen har resonerat vid tidigare ansökningstillfällen. (extern länk)

Ansökan insändes elektroniskt till dmf@fhs.se sammanhållen till ett dokument.