Huvudmeny

2016-01-19 Projektstöd

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning utlyser projektstöd till forskning inom områdena företagsledning och teknisk utveckling

Stöd kan utgå till såväl seniora forskare som doktorander. Stöd utgår normalt för en projekttid om 1-3 år.

Ansökan skall vara inlämnad på särskild blankett (5 ex) senast den 29 januari 2016. Blanketten kan antingen laddas ner från hemsidan eller rekvireras från Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning.

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning stöder projekt som förenar tekniska/naturvetenskapliga och ekonomiska ansatser och som därvid sätter teknikens roll för företags konkurrenskraft i fokus. Området rymmer företagsekonomisk och tekniskt orienterad forskning som rör dynamiken i förloppen, d v s byggandet, utvecklandet och exploaterandet av företags tekniska kunnande. Projekt som är inriktade på produktions- och produktutveckling hör också hemma inom området, liksom de som rör förutsättningarna för ett innovativt klimat, entreprenör- och intraprenörskap.

Deadline: 29/1-16