Huvudmeny

Publikationstyper i BADA

De publikationstyper som gäller för alla forskningspublikationer från Högskolan i Borås är de som gäller även på den nationella nivån. Dessa följer de nationella rekommendationerna som antagits av SUHF.

Artikel- Refereegranskad vetenskaplig avser att artikeln genomgått granskning av oberoende referenter vars samlade bedömning avgör om publikationen uppfyller tillräckliga krav på vetenskaplig kvalitet för att accepteras för publicering.

Artikel- Övrig vetenskaplig avser att artikelns innehåll är av vetenskaplig karaktär och riktar sig mot vetenskapssamhället men ej genomgått bedömning av referenter.

Artikel- Övrig avser att artikelns innehåll är av populärvetenskaplig karaktär och riktar sig mot allmänheten eller i övrigt är av sådan art att den inte kan hänföras till någon av de övriga kategorierna. Även debattinlägg räknas hit.

Artikel- Recension avser recension av bok (book review) i tidskrift eller dagstidning.

Bok Monografisk publikation bestående av en eller flera fysiska delar, avsett att utgöra en avslutad helhet. Omfattar även e-bok.

Bokkapitel Självständig del av monografisk publikation. Ingår ofta i samlingsverk, ett antal fristående verk som utgivits tillsammans eventuellt under redaktionell styrning till ett visst tema.

Bokkapitel, refereegranskad vetenskaplig avser en självständig del av monografisk publikation där innehållet är av vetenskaplig karaktär.

Doktorsavhandling avser godkänd avhandling för doktorsexamen.

Licentiatavhandling avser godkänd avhandling för licentiatexamen.

Konferensbidrag- Refereegranskat avser sådant bidrag som på förhand granskats av en eller flera referenter och som utges i officiell proceeding eller konferensmeddelande.

Konferensbidrag- Övrigt avser bidrag som publiceras i konferensskrift men som ej genomgått förhandsgranskning.

Konferensbidrag- Poster avser poster eller annan konferenspresentation.

Patent

Preprint avser publikation ännu inte är publicerad i en tidskrift.

Rapport avser publikation ingående i rapportserie.

Konstnärlig forsknings- och utvecklingsrapport Rapport från ett konstnärligt forsknings- och/eller utvecklingsprojekt. En sådan rapport kan ta sig uttryck även i andra medietyper än text. Detta anges då under rubriken Beskrivning av annan mediatyp.

Övrigt avser publikationer där ingen annan publikationstyp är tillämplig. Hit hör t ex översättningar.

Källa: SUHF:s rekommendationer för ett gemensamt format (2005)