Huvudmeny

Medarbetarundersökning

Onsdagen den 15 mars påbörjar vi vår medarbetarundersökning som pågår två veckor framöver. Resultatet ska användas för att utveckla och förbättra verksamhet och arbetsmiljö vid din arbetsplats.

Vad är målet med undersökningen?

Syftet med medarbetarundersökningen är dels att följa upp arbetsmiljön som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet, men även att utvärdera olika delar av verksamheten och identifiera utvecklingsområden för att förbättra och effektivisera Högskolan i Borås som organisation.

Vad handlar undersökningen om?

Vi kommer att fokusera på vilka förutsättningar som finns på era arbetsplatser för att utföra era arbetsuppgifter på ett bra sätt, hur grupperna fungerar och på organisationens viktigaste områden (målkvalitet, effektivitet, ledarskap, socialt klimat, delaktighet, arbetstakt, arbetsrelaterad utmattning, medarbetarkraft, medarbetarskap, lärande i arbetet och förändringskraft, etc.). 

Undersökningen genomförs för att fånga medarbetarnas uppfattningar. Analysen bygger på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet. De frågor som du svarar på har alla på ett vetenskapligt sätt funnits ha tydliga samband med hur vi mår och presterar på arbetet. Resultatet ger möjligheter till interna och externa jämförelser av de områden som enkäten mäter.

Det är därför viktigt att du tar dig tid att svara på enkäten. En hög svarsfrekvensen ger ett mer rättvisande resultat. Besvara därför alla frågor, samtliga är betydelsefulla. Även om vissa frågor kan låta snarlika täcker de in olika aspekter. Ange det svar som du tycker passar bäst med din uppfattning. Analysen består av ett 50-tal frågor och tar cirka 15 minuter att besvara.

Enkäten besvaras givetvis anonymt. Svarsfördelningen på frågorna jämförs aldrig med bakgrundsvariabler vilket säkerställer din anonymitet.  Dessa uppgifter om till exempel ålder och kön är av intresse på högskoleövergripande nivå. För att ett resultat skall kunna presenteras på en delfråga måste minst åtta personer svara och för ett förbättringsområde som består av flera frågor måste minst fem personer svarat för att få ett resultat.

Vem kan delta? 

Medarbetarenkäten riktar sig till medarbetare som är anställda den 1 februari 2017 och som inte är helt tjänstledig.

Hur besvarar jag undersökningen?

För att starta undersökningen, vänligen klickar du på länken du får i mejlet som skickas till dig onsdagen den 15 mars. Din länk är unik, vidarebefordra den därför INTE till någon annan!

Resultaten kommer att presenteras i slutet av april med början i rektorsledningsråd för att sedan presenteras vidare i organisationen till respektive akademi och verksamhetsstöd och sedan till respektive sektion/avdelning. Därefter kommer arbetet på respektive nivå att fortsätta.

Kontakt 

Har du tekniska frågor gällande enkäten kan du kontakta Springlifes support på support@springlife.se eller 08-790 30 01.

Övriga frågor kontakta hr@hb.se

Besvara gärna enkäten så snart du får den. Tack för att du deltar! Ditt svar är betydelsefullt.