Huvudmeny

Disciplinärenden

Disciplinära åtgärder får vidtas mot student som "Med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas". 

Högskoleförordningen kapitel 10 (pdf)

Handläggning

Handläggningen i disciplinärenden sker enligt handläggningsordningen. Detta är information om bedömningen i disciplinärenden och annan viktig information till dig som i egenskap av anställd vid Högskolan i Borås kommer i kontakt med frågor relaterade till disciplinärenden gällande studenter.

Handläggningsordning för disciplinärenden vid Högskolan i Borås (pdf).
Anmälan om förseelse (pdf) 

I dokumentet kan du bland annat hitta svar på följande frågor

 • När görs en anmälan enligt 10 kap högskoleförordningen
 • Anmälans innehåll
 • Information till berörd student
 • Hur går handläggningen till
 • Beslut i ärendet/underrättelse av beslut

Vägledning

Information om förfarandet och bedömning av disciplinärenden gällande studenter (pdf).

I dokumentet kan du bland annat hitta svar på följande frågor:

 • information till studenterna
 • när kan disciplinära åtgärder vidtas
 • vem skall anmäla
 • vem är student
 • relevans
 • hur görs anmälan
 • offentlighet
 • utredning
 • rektors beslut i ärendet
 • disciplinnämndens arbete i ärendet
 • examination under pågående ärende

Lathundar

Prövning av beslut samt överklaganden i disciplinärenden (pdf).