Huvudmeny

Examinationer

Myndighetsutövning kan sägas vara ett uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. Karaktäristiskt för myndighetsutövning är att den enskilde befinner sig i ett beroendeförhållande. Det är därför av särskilt stor vikt att ärenden som innefattar myndighetsutövning handläggs på ett rättssäkert sätt. En av högskoleverkets viktigaste uppgifter är att värna om studenternas rättssäkerhet. Den enskilda högskolan har emellertid det främsta ansvaret för att studenternas ärenden hanteras på ett rättssäkert sätt.
Rättssäker examination, en tillsynsrapport, HSV 1998:39R

Vid Högskolan i Borås finns en handläggare med särskilt ansvar för studenträttsliga frågor – Nermina Aljic.

Till mig kan du vända dig med frågor eller synpunkter på studenträttsliga frågor. Det kan röra sig om tentamen och tentamensregler, fusk, examination m.m.

Bra att veta

Information om examination för studenter hittar du på sidan Tenta/Examination.