Huvudmeny

Om Ladok3

Just nu pågår ett nationellt projekt, Ladok3-projektet, för att uppdatera nuvarande Ladok till nästa generations studieadministrativa systemstöd vid universitet och högskolor i Sverige.

Varför behövs ett nytt Ladok?

Befintligt Ladok byggdes på 80-talet och har sedan dess byggts ut vartefter nya behov uppkommit och har därför blivit ett lappverk som blir allt svårare och kostsammare att underhålla. Tekniken är gammal och systemet är inte tillräckligt flexibelt för förändringar eller nya integrationer med andra system.

Hur tas det nya systemet fram?

De lärosäten som idag använder Ladok äger gemensamt systemet genom ett konsortium. Idag ingår 39 högskolor och universitet i konsortiet samt Centrala studiestödsnämnden. Redan 2009 togs beslutet att ett nytt system behövs för att möta framtida behov gällande studieadministration och teknik. Konsortiet utvecklar det nya Ladok under vad som kallas för ”projekt Ladok3” (också kallat huvudprojektet). De flesta lärosäten har personal som är delaktiga i huvudprojektet vilket gör att systemet tas fram av både konsulter och användare

Om det nya systemet

Det nya Ladok kommer att få en helt ny kostym och helt ny teknisk lösning. Det nya systemet är webbaserat och utgår utifrån modern navigation och gränssnitt vilket betyder att man frångår det funktionsbaserade gränssnittet helt. Systemet blir fokuserat på självservice och ska vara i största möjligaste mån självinstruerande.

Nya Ladok kommer att ge ett enhetligt stöd till all form av utbildning på samtliga nivåer. Många benämningar och begrepp förändras för att passa alla former av utbildning. Systemet kommer att ge en förbättrad möjlighet till planering och uppföljning av studenter och kurser.

När får vi det nya systemet?

Eftersom systemet fortfarande är under utveckling finns inget exakt driftsättningsdatum men vi planerar för en driftsättning sen höst 2017/början 2018.

Högskolan i Borås mottog den första delleveransen i slutet av förra året, den så kallade resultathanteringsdelen. Genom den kan vi testa processerna kring rapportering av resultat tillsammans med utbildningsadministratörer, lärare och examinatorer. Det ger oss en möjlighet att lära känna systemet, utarbeta nya processer och förbereda utbildningsinsatser. Under våren 2016 skall två arbetslag inom Akademin för vård, arbetsliv och välfärd vara med och testa resultatrapporteringen i nya Ladok.