Huvudmeny

Ny utbildning

Under denna del av personalwebben samlar vi alla information som rör arbetet med planering av nya utbildningar.

I arbetet med att planera och utveckla kurser och program finns delar vars natur är högskoleövergripande. För att rätt kunna planera behövda arbetsinsatser i utvecklingsarbetet och för att bedöma om planerad kurs/program kan vara klar att ges vid förväntad tidpunkt, är det viktigt att veta vad som krävs, av vem, och när. Frågor som har högskoleövergripande natur är exempelvis att se till att utbildningen följer såväl högskoleförordningen som våra lokala beslutsordningar och att kurs- och utbildningsplaner följer gemensamma mallar och strukturer.

Hösten 2017 tog Forsknings- och utbildningsnämnden beslut om en ny handläggningsordning (pdf) för inrättande av huvudområden och utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Syftet med denna ordning är att säkerställa att hänsyn tas till alla berörda intressen vid inrättandet av nya utbildningsprogram. Genom en bred kvalitetssäkring skall ordningen säkerställa konstnärlig eller vetenskaplig kvalitet, professionsrelevans, korrekt förvaltningsrättslig hantering samt rättssäkerhet för de studenter som skall läsa utbildningen. Den avser också underlätta processen för berörda aktörer så långt det är möjligt utan att det övriga kvalitetsarbetet påverkas negativt, och vara ett stöd för den tids- och kompetensmässiga planeringen av utvecklingsarbetet för vid berörd akademi och sektion. Ordningen har därför en struktur där handläggningsprocessen och de olika aktörernas ansvarsområden är preciserade och där det framgår vilken information som skall finnas tillhanda inför varje steg i processen.

Schematiskt diagram som visar vagen till en ny utbildning

Till sidan Processbeskrivning för inrättande

Utveckling av kurs/program - akademiernas arbete

Vid akademierna sker arbetet med att utveckla en idé till ett färdigt program genom utformning av en ansökan om nytt utbildningsprogram, nytt huvudområde och ny utbildningsplan. Ansökan samt utbildningsplan arbetas fram i samråd med en handläggare från avdelningen för utbildningsstöd som har till uppgift att stödja processen i dess praktiska och formella delar och vara en länk mellan akademin och Forsknings- och utbildningsnämnden.  Färdiga underlag ska enligt fastställd ordning sedan granskas innan ärendet behandlas i nämnden.

En tidig förankring och dialog av akademins idé och ansökan ska ske med högskolans rektor,att ett utvecklingsarbete ska påbörjas beslutas av högskolans rektor.

Utveckling av kurs/program - nämndernas arbete

I Forsknings- och utbildningsnämnden sker en bland annat granskning av utbildningen upplägg och genomförande samt en värdering av den vetenskapliga kvalitén. Ett tillstyrkande av ansökan samt godkännande av utbildningsplan utgör ett grundläggande kriterium för att ett beslut om inrättande ska kunna gå vidare till högskolans styrelse. Nämnden hanterar även ansökningar om masterexamensrätt enligt samma handläggningsordning.

Utveckling av kurs/program - rektor och styrelsens arbete

För att en idé om ett nytt utbildningsprogram ska realiseras krävs att styrelsen beslutar om inrättande av utbildningsprogram och i de fall huvudområde saknas för den aktuella utbildningsnivån även beslut om inrättande av nytt huvudområde. Det är rektor som lägger fram föreslag om nytt huvudområde och/eller utbildning till styrelsen.

Styrelsen bedömer utbildningen ur ett översiktligt perspektiv, med detta menas att styrelsen tar strategisk och ekonomisk ställning om en utbildning.

Från rekrytering till antagning

Rekryteringsaspekter finns med redan under utvecklingen av utbildningen och möjligheterna att nå ut med den nya utbildningen till presumtiva studenter stärks ju tidigare en rekryteringsplan tas fram. Rekryteringsinsatser behöver planeras i mycket god tid vilket inte minst gäller färdig text till utbildningarnas administrativa system och trycksaker.

Att informationen i rekryteringssammanhang är korrekt är en självklar förutsättning för ett gott förhållande mellan Högskolan i Borås och dess studenter. Antagning av studenter sker först efter att beslut om kurs- och utbildningsplaner är klara.