Huvudmeny

Kurs- och utbildningsplaner

Vid Högskolan i Borås finns det fastställda riktlinjer och vägledande dokument som beskriver hur en utbildning och dess kurser ska utformas och beskrivas.
Av utbildningsplanen ska det bland annat framgå hur utbildningens olika kurser relaterar till varandra utifrån krav på måluppfyllelse och progression. Kursens lärandemål ska vara en konkretisering av de examensmål som kursen bidrar till samt för att kunna mäta hur målen uppfylls skall kursplanen ange vilken examinationsform som gäller för respektive mål.

På följande sidor finner du information, definitioner och instruktioner av olika slag samt information om vilka ansvarsförhållanden som gäller avseende kurs- och utbildningsplaner vid Högskolan i Borås