Huvudmeny

Administration

Som ett stöd för forskarutbildningen vid Högskolan i Borås finns centrala och lokala resurser som ska underlätta administrationen av forskarutbildningen i syfte att upprätthålla en god och rättssäker kvalitet. Denna sida kan vara till stöd för både doktorander och handledare då stöd i vissa frågor önskas.

Centrala administratörer

Behörighetsgranskning

Behörighetsgranskning av doktorand ska alltid göras innan antagning sker. Om ett utskott har väldigt många sökande till en utlyst forskarutbildningsplats behöver inte alla granskas, men de som i ett första steg ska kallas till intervju måste detta. En lista med namn skickas till studieadministrativ handläggare. Även sökande med "annan finansiering" t.ex. industridoktorander eller sandwichdoktorander ska behörighetsgranskas. 
Josefina Filipsson tel. 033-435 4471

Examen

Underlag för examen består av betygsnämndsprotokoll (godkänt resultat) samt intyg om slutförd kursdel i utbildning på forskarnivå. Kursdelen kontrolleras mot allmän studieplan av handläggaren. Doktoranden måste själv ansöka om examen efter disputation (blankett F12). 
Lennart Boo tel. 033-435 4317

Registrator

Registrator samlar alla dokument som rör forskarutbildningen för en doktorand en individuell forskarutbildningsakt - från antagningsunderlag till betygsnämndsprotokoll. Förutom att godkända kurser löpande samlas i akten ska den individuella studieplanen årligen lämnas till registrator (i original med signaturer) efter det att den fastställts.
Henrik Gunterberg tel. 033-435 4074

Akademiadministratörer

Till stöd för högskolans forskarutbildningar finns också ett nära stöd såsom forskningssekreterare/forskningsadministratörer vilka bistår både forskarutbildningsutskotten och studierektorer för forskarutbildningen.

Ladokrapportering (Resultatrapportering + aktivitet & försörjning)

Rapportering av godkända kurser, tillgodoräknande av kurser samt terminsvis rapportering av s.k. "Aktivitet och försörjning" ska rapporteras av lokal administratör.

Forskningssekreterare presenteras utifrån det forskarutbildningsämne de huvudsakligen bistår med stöd.

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Biblioteks- och informationsvetenskap

Stina Ahlner tel. 033-435 4025

Akademin för textil, teknik och ekonomi

Resursåtervinning

Jonas Edberg tel. 033-435 4123

Textil Design

Anette Trennedal tel. 033 -435 4610

Textilt Management

Anette Trennedal tel. 033 -435 4610

Textil Materialteknik

Anette Trennedal tel. 033 -435 4610

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Johan Norling tel. 033-435 4779