Huvudmeny

Allmän studieplan

Utbildning på forskarnivå sker idag på samtliga av högskolans sex områden, dock finns ännu ej examinationsrätt för alla områden och ämnen.

Utbildning med examination på forskarnivå vid Högskolan i Borås finns idag inom tre områden för 5 ämnen. Dessa ämnen är Resursåtervinning, Biblioteks- och informationsvetenskap, Textil materialteknik, Textilt management samt Design (konstnärlig forskarutbildning). För varje ämne där forskarutbildning bedrivs ska det finnas en allmän studieplan som beskriver innehållet i utbildningen, dess mål och innehåll, antagningskrav, upplägg samt övrigt som reglerar hur utbildningen bedrivs. Högskolans styrelse har för dessa ämnen inrättat allmänna studieplaner. 

Enligt HB:s riktlinjer för allmän studieplan för utbildning på forskarnivå ska denna innehålla information om:

  • det huvudsakliga innehållet i utbildningen och i förekommande fall den litteratur som är obligatorisk inom ämnet
  • utbildningens huvudsakliga upplägg
  • de krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som gäller för att antas till utbildningen (särskild behörighet)
  • de föreskrifter om urval som gäller vid antagning till utbildningen
  • de prov som ingår i utbildningen
  • i förekommande fall, möjligheten att avsluta en del av utbildningen med licentiatexamen

De allmänna studieplanerna för respektive forskarutbildningsämne länkas nedan enligt:

Biblioteks- och informationsvetenskap

Människan i vården

Resursåtervinning

Textil & Mode

 

OBS! Från och med 1 juli 2014 ändras Högskolan i Borås organisation, och de tidigare enheterna benämnda ʺinstitutionerʺ försvinner, likaså Gemensamma förvaltningen samt Bibliotek- och läranderesurser. I dokument skrivna före 1 juli 2014 kan dessa begrepp finnas med. Dokument uppdateras löpande.