Huvudmeny

Antagning

Här får du information om hur antagning av doktorander går till.

OBS! Från och med 1 juli 2014 ändras Högskolan i Borås organisation, och de tidigare enheterna benämnda ʺinstitutionerʺ försvinner. I dokument och på webbsidor skrivna före 1 juli 2014 kan dessa begrepp fortfarande finnas med. Dessa sidor uppdateras löpande.

Antagning till utbildning på forskarnivå på heltid 

För doktorander som antas till forskarutbildning vid Högskolan i Borås och som anställs och finansieras ingår normalt så kallad institutionstjänstgöring - vid Högskolan i Borås används dock begreppet akademitjänstgöring.
För externfinansierade doktorander (industrifinansierade eller doktorander finansierade genom nationella eller utländska stipendier, eller motsvarande) ingår normalt sett inte akademitjänstgöring, det vill säga att man bedriver endast forskarstudier.

Högskolan i Borås inrättar inte stipendier för att finansiera utbildning på forskarnivå. Regelverket för antagning samt anställning av doktorander finns reglerat i högskolans antagningsordning (pdf), Regler vid doktorandanställning samt Regler om studiefinansiering av forskarutbildning till doktorander vid Högskolan i Borås (dnr. 074-14).

Antagning till utbildning på forskarnivå på deltid (lägst 50%) 

En sökande till kan endast antas till en doktorandplats i denna form där det finns en tids- och finansieringsplan som bedöms vara tillräcklig för att utbildningen ska kunna genomföras inom planerad tid. Det ska också bedömas som sannolikt att det finns handledningskapacitet i minst 8 år från det att doktoranden antas.

Akademitjänstgöring

Du kan åläggas arbete som inte ingår i dina forskarstudier, till exempel administration, forskning eller undervisning. Detta kallas vid högskolan för akademitjänstgöring (på andra skolor kallas det oftast för institutionstjänstgöring). En doktorandanställning med akademistjänstgöring får motsvara högst 20% av full arbetstid, vilket innebär att 80% av din arbetstid tillägnas dina forskarstudier under 5 år. Om du åläggs akademitjänstgöring skall omfattningen av denna dokumenteras i den individuella studieplanen. Det är viktigt att tiden för utbildningen förlängs i motsvarande grad som du bedrivit akademitjänstgöring. 

Examen

Doktorand ska som regel antas med doktorsexamen som mål. Sökande som antagits till utbildning för doktorsexamen får, efter ansökan, avsluta sin utbildning med licentiatexamen. Antagning till utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål kan endast ske om den sökande önskar detta.