Huvudmeny

Behörighet och urval

För tillträde till utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås krävs dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet. Behörighetskravet är specificerat i de allmänna studieplanerna för de ämnen på forskarnivå, inom vilka utbildning ges vid högskolan. Den grundläggande behörigheten är gemensam för samtliga ämnen.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

  • Har avlagt en examen på avancerad nivå
  • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå.
  • Den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

Den särskilda behörigheten kan vara olika för olika ämnen. Som särskild behörighet krävs för samtliga ämnen vid Högskolan i Borås att sökande uppfyller kravet på:

  • Godkänd engelska kurs B* eller motsvarande.

Övergångsbestämmelser:  Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå, dock längst till utgången av juni 2015.

Urval

För urval av sökande ansvarar forskarutbildningsutskottet (FUU) tillhörande ett specifikt område. När ansökningstiden löpt ut skickas alla ansökningar från registrator till högskolans antagningsenhet där en granskning av grundläggande behörighet sker. Behöriga kandidater rangordnas i FUU efter meritering. Utskottet kallar de kandidater som förefaller vara mest lämpade till intervju, hur många som kallas varierar från fall till fall, dock ska minst två kandidater kallas om två eller fler finns som sökande till utbildningsplatsen. Efter intervjuer tar forskarutbildningsutskottet beslut om antagning vilken tillsammans med rangordningsprotokoll m.m. skickas till registrator. Registrator skickar sedan kopia på antagningsunderlag och antagningsprotokoll (beslut) till antagningsenheten, och till ordförande i berörd fakultetsnämnd. Antagningsenheten registrerar doktoranden och skickar sedan ut svar till alla sökande (det vill säga ett antagningsbesked samt avslag till övriga sökande).

Beslut om antagning kan ej överklagas.

Dokument av betydelse i processen

 

OBS! Från och med 1 juli 2014 ändras Högskolan i Borås organisation, och de tidigare enheterna benämnda ʺinstitutionerʺ försvinner, likaså Gemensamma förvaltningen samt Bibliotek- och läranderesurser. I dokument skrivna före 1 juli 2014 kan dessa begrepp finnas med. Dokument uppdateras löpande.