Huvudmeny

Behörighet och urval

För tillträde till utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås krävs dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet. Behörighetskravet är specificerat i de allmänna studieplanerna för de ämnen på forskarnivå, inom vilka utbildning ges vid högskolan. Den grundläggande behörigheten är gemensam för samtliga ämnen.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har du som:

  • har avlagt en examen på avancerad nivå
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå.
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

Den särskilda behörigheten kan vara olika för olika ämnen. Som särskild behörighet krävs för samtliga ämnen vid Högskolan i Borås att sökande uppfyller kravet på:

  • Godkänd kurs i engelska 6 eller motsvarande.

Urval

För urval av sökande ansvarar forskarutbildningsutskottet (FUU) tillhörande ett specifikt område. När ansökningstiden löpt ut skickas alla ansökningar från registrator till högskolans antagningsenhet där en granskning av grundläggande behörighet sker. Behöriga kandidater rangordnas i FUU efter meritering. Utskottet kallar de kandidater som förefaller vara mest lämpade till intervju, hur många som kallas varierar från fall till fall, dock ska minst två kandidater kallas om två eller fler finns som sökande till utbildningsplatsen. Efter intervjuer tar FUU beslut om antagning vilken tillsammans med rangordningsprotokoll m.m. skickas till registrator. Registrator skickar sedan kopia på antagningsunderlag och antagningsprotokoll (beslut) till antagningsenheten, och till ordförande i berört FUU. .

Beslut om antagning kan ej överklagas.

Dokument av betydelse i processen