Huvudmeny

Tidsplan

6-7 mån

 • Diskutera preliminär disputationstid med handledare och studierektor.
 • Huvudhandledaren bör fundera över förslag till lämplig opponent samt betygsnämnd - tänk på att ta hänsyn till gällande jävsregler.

3-5 mån

 • Vid Slutseminarium granskas avhandlingen i sin helhet. Vid granskningen ska en av forskarutbildningsutskottet utsedd extern sakkunnig delta. 
 • Om granskningsgruppen finner att det material som presenteras i är lämpligt för disputation kan följande praktiska detaljer nedan planeras.

2-5 mån (min 50 dagar)

 • Boka tid för disputation.
 • Boka lokal.
 • Doktorand med handledare och examinator ska lämna in anmälan om disputation till Forskarutbildningsutskottet (FUU). Här hittar du anmälan för disputation.
 • Anmälan ska bland annat innehålla titel på avhandlingen, förslag till opponent, betygsnämnd samt förslag på ordförande vid disputationsakten.
 • Vid denna tidpunkt ska huvudhandledare ha tillfrågat föreslagen opponent samt föreslagna betygsnämndsledamöter (inklusive reserv). På textil design sköts detta av studierektor.

3 mån 1 vecka

 • Samtliga delarbeten skickas till FUU i pdf-format
 • Vid monografi skickas hela avhandlingen i pdf-format till FUU.
 • FUU säkerställer sedan att betygsnämnd och opponent tillsänds delarbeten eller monografin.

3 mån

 • Kontakta Kommunikation för att planera omslagslayout och tryck. Tillsammans tar ni fram en tidsplan.
 • Högskolan har upphandlade tryckerier som vi måste använda oss av - därför sköter Kommunikation utskick av offerter.
 • Du ansvarar själv för att avhandlingens inlaga redigeras. Här kan du ladda ner en mall till avhandlingen. Om du inte vill redigera själv kan du få hjälp av Kommunikation att komma i kontakt med en frilansare. Din institution debiteras för kostnaden.
 • Före tryckningen ska ISBN-nummer, ISSN-nummer och URN erhållas från högskolans bibliotek så att uppgifterna kan tryckas i avhandlingen. Kontakta Katarina Engvall.

7 veckor

 • Avhandlingen ska vara redigerad och klar för att lämnas till tryck.
 • Skicka ett manuskript till opponenten.

6-4 veckor

 • Förbered den elektroniska spikningen genom att skicka din avhandling senast 4 veckor före disputation till Kristoffer Karlsson på högskolans bibliotek.
 • Senast 4 veckor före spikning ska också Forskarutbildningsutskottet tilldelas kopia på avhandlingen. Utskottet ska godkänna spikning genom att spikexemplaret signeras av ordförande i utskottet.
 • Lämna fyra exemplar av avhandlingen till högskolans bibliotek.

3 veckor

 • Besök ordförande i forskarutbildningsutskottet för godkännande av spikning.
 • ”Spika” avhandlingen traditionsenligt i biblioteket på Sandgärdet.
 • Biblioteket ser till att avhandlingen publiceras elektroniskt i DiVA.
 • Skicka avhandlingen till opponent och betygsnämnd.
 • Övrig distribution av avhandlingen.

0 veckor

 • Disputation.