Huvudmeny

Individuell studieplan

Den individuella studieplanen (ISP) är en överenskommelse mellan doktorand, samtliga handledare och examinator om innehållet i doktorandens forskarutbildning.

Individuell studieplan upprättas då högskolan utsett en doktorand till en doktorandplats och kan garantera anställningens finansiering. Inför beslut om antagning ska ISP bifogas ansökan eller senast 3 månader efter antagning.

ISP undertecknas av samtliga parter inför antagningen och den ska därefter gås igenom av  handledare, studierektor för forskarutbildning och doktorand minst en gång per år. Vid avvikelser från den ursprungliga planen ska berörda delar revideras. Av ISP framgår vilka kurser som ska ingå i utbildningen, övriga kunskapsprov, handledarnas roll samt tids- och finansieringsplan. Studierektor för forskarutbildningen ansvarar för att individuell studieplan följs upp.

Den individuella studieplanen ska enligt högskoleförordningens 6 kap. §29 innehålla:

  • En tidsplan för utbildningen
  • En beskrivning av doktorandens, respektive FoU-nämndens åtaganden under utbildningstiden
  • Övrigt som krävs för att studierna ska kunna bedrivas effektivt
  • Högskoleverket rekommenderar dessutom att en studiefinansieringsplan ingår

Om doktoranden har annan arbetsgivare än Högskolan i Borås ska det även finnas ett godkännande från arbetsgivarens sida om att tid för utbildningen är avsatt inom den ordinarie tjänsten samt hur utbildningen finansieras.

Blanketter

OBS! Från och med 1 juli 2014 ändras Högskolan i Borås organisation, och de tidigare enheterna benämnda ʺinstitutionerʺ försvinner, likaså Gemensamma förvaltningen samt Bibliotek- och läranderesurser. I dokument skrivna före 1 juli 2014 kan dessa begrepp finnas med. Dokument uppdateras löpande.