Huvudmeny

Kurser på forskarnivå

I utbildningen på forskarnivå ingår, förutom själva avhandlingsarbetet, en kursdel som bland annat ska ge en allmän introduktion till forskning och vetenskap, fördjupade kunskaper inom ämnesområdet, metodkunskaper och färdigheter som är till nytta för avhandlingsarbetet eller förbereder för den fortsatta forskarkarriären.

Kursdelens omfång skiljer sig åt mellan de olika forskarutbildningsämnena vilket framgår av de allmänna studieplanerna. I de allmänna studieplanerna framgår också vilka kurser som är obligatoriska för att doktorsexamen ska kunna utfärdas. 

De olika forskningsområdena vid högskolan anordnar många av de nödvändiga kurser som ska ingå i doktorandutbildningens kursdel. Dessutom erbjuds högskolegemensamma kurser genom högskolans Forsknings- och Utbildningsnämnd (FoU-nämnden). De högskolegemensamma kurserna riktar sig primärt mot högskolans egna doktorander, men i mån av plats kan även externa doktorander delta, se Urval för kursantagning (pdf).

Som doktorand planeras de kurser som ska läsas tillsammans med handledaren. Denna planering läggs in i den individuella studieplanen som beskriver vad som ska göras under det närmaste året.

Blankett för Rapportering av kurs eller andra poänggivande moment enligt allmänna studieplanen (pdf).

Det kan finnas tillfällen då en genomförd kurs behöver justeras i relation till det aktuella forskningsämnet. Det är huvudhandledaren som värderar forskarutbildningskursens värde i särskild blankett (pdf) och meddelar relevant kurspoäng.

I de fall tillgodoräknande åberopas för kurser som genomförts innan forskarutbildningen påbörjats vid Högskolan i Borås, eller genomförts vid annat lärosäte, ska särskild blankett för blankett för tillgodoräknande (pdf) användas. Tillgodoräknande prövas av examinator.

För doktorand antagen vid annat lärosäte ska s.k. Särskilt tillstånd (pdf) beviljas för att sådan doktorand ska kunna deltaga vid kurs som ges vid Högskolan i Borås.

 

OBS! Från och med 1 juli 2014 ändras Högskolan i Borås organisation, och de tidigare enheterna benämnda ʺinstitutionerʺ försvinner, likaså Gemensamma förvaltningen samt Bibliotek- och läranderesurser. I dokument skrivna före 1 juli 2014 kan dessa begrepp finnas med. Dokument uppdateras löpande.