Huvudmeny

Ämneskurser

Fördjupningskurser

Utöver introduktionskurs ska kursdelen i forskarutbildningen innehålla fördjupningskurser inom avhandlingens ämnesområde. Några av dessa kurser är obligatoriska för ämnesområdet och specificeras i den allmänna studieplanen. Vanligtvis erbjuder varje ämnesområde 2 till 3 fördjupningskurser varje år.    

Metodkurser

Även metodkurser kan ingå i kursdelen. Metodkurserna kan vara av två slag. Det kan vara kurser om speciell metodik som är viktig för ämnesområdet eller metodkurser av mer generell karaktär t.ex. kurser inom statistik, kvantitativa metoder, kvalitativa metoder och vetenskapsteori.

Yrkesförberedande kurser

Kurser som förbereder för en framtida karriär såsom ledarskapskurser, pedagogiska kurser, projektledningskurser etc. kan också ingå i kursdelen.

Samtliga poänggivande kurser som genomförts vid Högskolan i Borås ska rapporteras till Ladok.

Kurser som anordnats av annan kursgivare

Kurser som anordnats av andra lärosäten kan också räknas in i kursdelen under förutsättning att de är på forskarnivå. De ska ha en tydlig inriktning mot forskning och i övrigt motsvara de krav som ställs på en universitetskurs vad avser innehåll, lärandemål och examination. För kurser som genomförts vid annat universitet/högskola eller inom annan verksamhet ska en ansökan om tillgodoräknande (pdf) göras. Kontrollera med examinator om oklarheter finns huruvida kursen håller rätt nivå eller överhuvudtaget kan tillgodoräknas.