Huvudmeny

Godkänd kursdel

Dokumentation

Det forskningsområde som anordnat en kurs ansvarar också för att kursresultat rapporteras till Ladokfunktionen vid högskolan. För varje kurs som ges vid högskolan utses en examinator av respektive forskarutbildningsutskott i samband med att kursutbudet fastställs. Examinator ansvarar för examinationen på kursen och för att resultatet dokumenteras i Ladok.

OBS! Från och med 1 juli 2014 ändras Högskolan i Borås organisation, och de tidigare enheterna benämnda ʺinstitutionerʺ försvinner. I dokument och på webbsidor skrivna före 1 juli 2014 kan dessa begrepp fortfarande finnas med. Dessa sidor uppdateras löpande.

Godkännande av kursdelen inför examen

Då handledare anser att doktorand är klar med kursdelen kontrollerar forskningssekreterare  att kurskravet är uppfyllt genom ett ladokutdrag. Detta skall visa att alla kurser som ska ingå i forskarutbildningen är godkända och att de är dokumenterade enligt ovan.

Studierektor, alternativt doktorandens examinator, godkänner därefter kursdelen på särskild blankett, bifogar Ladokutdrag samt eventuell annan dokumentation och skickar handlingarna åter till Ladok för slutlig handläggning och arkivering.

När godkänd kursdel är införd i Ladok, går det inte att registrera fler kursresultat. Det går bara att räkna kurspoäng upp till den gräns som specificeras i den allmänna studieplanen. Överskjutande poäng måste strykas före examen utfärdas. Godkänd kursdel är inte ett krav för att få disputera, men examen kan inte utfärdas förrän både kursdel och disputation är godkända och inrapporterade i Ladok. Examenshandläggaren vid högskolan kontrollerar dessa resultat i ladok innan en doktorsexamen kan utfärdas.

Blanketter