Huvudmeny

Inrapportering av kurspoäng

Samtliga poänggivande kurser som du läst vid Högskolan i Borås ska rapporteras till Ladok. För detta ändamål vänligen använd blankett för "Rapportering av kurs eller andra poänggivande moment enligt allmänna studieplanen".

Det kan finnas tillfällen då en genomförd kurs behöver justeras i relation till det aktuella forskningsämnet. Det är examinator alternativt person utsedd av FUU som värderar forskarutbildningskursens värde i särskild blankett och meddelar relevant kurspoäng.

I de fall du önskar tillgodoräkna kurser som genomförts innan forskarutbildningen påbörjats vid Högskolan i Borås, eller genomförts vid annat lärosäte, ska särskild blankett användas. Tillgodoräknande prövas och beslutas av examinator eller av FUU utsedd person. 

Godkännande av kursdelen inför examen

Då din handledare anser att du är klar med kursdelen kontrollerar forskningshandläggare att kurskravet är uppfyllt genom ett ladokutdrag. Detta skall visa att alla kurser som ska ingå i forskarutbildningen är godkända och att de är dokumenterade enligt ovan. Din examinator, eller av FUU utsedd person godkänner därefter kursdelen på särskild blankett.

När godkänd kursdel är införd i Ladok, går det inte att registrera fler kursresultat. Det går bara att räkna kurspoäng upp till den gräns som specificeras i den allmänna studieplanen. Överskjutande poäng måste strykas före examen utfärdas. Godkänd kursdel är inte ett krav för att få disputera, men examen kan inte utfärdas förrän både kursdel och disputation är godkända och inrapporterade i Ladok. Examenshandläggaren vid högskolan kontrollerar dessa resultat i Ladok innan en doktorsexamen kan utfärdas.

Blanketter