Huvudmeny

Löpande rapportering

Allt eftersom utbildningen fortskrider rapporteras resultat och aktivitet från forskningsområdets forskarutbildningsutskott till högskolans centrala Ladokadministration.

Genomgångna forskarutbildningskurser rapporteras in löpande och din aktivitet och försörjning som doktorand rapporteras terminsvis

Vad registreras i Ladok?

I Ladok dokumenteras bland annat identitetsuppgifter, uppgifter om behörighet, antagning, studieresultat och examen för alla studenter.

För doktorander ska det dessutom finnas ytterligare uppgifter, bland annat om ämne och forskningsområde, terminsvis registrering av aktivitet och typ av studiefinansiering. För den terminsvisa rapporteringen av aktivitet och försörjning ska anvisad blankett användas. Doktorand bör rådgöra med forskningssekreterare eller ekonom kopplad till dennes organisatoriska enhet för att eventuella perioder av uppehåll läggs in korrekt i rapport av aktivitet och försörjning (pdf).

Vid Högskolan i Borås

För  doktorander inskrivna vid högskolan ska samtliga kursresultat rapporteras till Ladok av den organisatoriska enhet som anordnat och examinerat kursen. Även tillgodoräknande av kurs ska rapporteras in i Ladok.

Efter avslutad utbildning registreras godkänd kursdel (”Kurser klara”) och godkänd disputation i Ladok. När examen utfärdats, registreras även examen. Informationen i Ladok ligger till grund för " Diploma supplement" som bifogas examensbeviset.

Utdrag ur Ladok

Om du vill ha ett utdrag ur Ladok vänder du dig i första hand till administrationen vid din enhet. I andra hand kan du vända dig direkt till Ladokadministrationen centralt. När LPW (Ladok på webb) introduceras för utbildning på forskarnivå kommer du dessutom att ha möjlighet att själv ta ut viss information för forskarnivån ur Ladok, på samma sätt som man idag kan göra för grund- och avancerad nivå.

Studieuppehåll

Vid tillfälligt uppehåll av forskarstudier ska anmälan om studieuppehåll (pdf) göras. Normalt begärs studieuppehåll då man har giltiga skäl. De vanligaste orsakerna till giltiga studieuppehåll är föräldraledighet eller långvarig sjukdom. 

I de fall studieuppehållet överskrider en hel termin ska ansökan kompletteras med en uppdaterad aktivitets- och försörjningsblankett (F4) som redogör för aktiviteten under perioden. Vid studieuppehåll som sträcker över en hel termin (upp till max 2 terminer) ska underlag lämnas till ladokadministratör som registrerar studieuppehåll.

Avbrott av studier

Om du som doktorand har bestämt dig för att inte fortsätta din forskarutbildning måste ett dokument som registrerar ditt avbrott fyllas i. Registrering av studieavbrott (pdf) innebär att Högskolan i Borås inte längre har ett ansvar för din forskarutbildning. De delar du trots allt genomfört av din forskarutbildning, och som finns dokumenterade bl.a. i Ladok, kan vara av intresse om du i framtiden skulle antas som doktorand vid något annat lärosäte.

Detta dokument ska också användas då du mottagit ditt examensbevis och då du också formellt avslutar dina forskarstudier. Det är viktigt att påpeka att detta dokument inte fylls i och lämnas in till Ladok-administratören innan examen är registrerad i Ladok.

Anställning

Som doktorand förlängs anställningen varje år efter att ett handledarintyg lämnats in till HR-avdelningen. Handledarintyget bekräftar att doktorandens utveckling förlöper enligt plan.

Löneutveckling

Som doktorand höjs din lön efter att forskarutbildningen nått de olika kvartilerna, 25%, 50%, 75% samt slutligen efter examen. Lönenivån som generellt gäller för Högskolan i Borås kan återfinnas under anställningsinformation. Vid begäran om löneförhöjning ska blankett för höjning av doktorandlön (pdf), tillsammans med ett utdrag från Ladok som visar registrerat resultat, lämnas in till HR-avdelningen.

 

OBS! Från och med 1 juli 2014 ändras Högskolan i Borås organisation, och de tidigare enheterna benämnda ʺinstitutionerʺ försvinner, likaså Gemensamma förvaltningen samt Bibliotek- och läranderesurser. I dokument skrivna före 1 juli 2014 kan dessa begrepp finnas med. Dokument uppdateras löpande.