Huvudmeny
Kvinnlig forskare

Forskning

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF) bedriver forskning inom och i nära anknytning till det högskolepedagogiska fältet. Därutöver bedriver PUF:s personal forskning inom flera specialområden; däribland psykologi, filosofi, politisk teori, lärarutbildning och skola. I sektionens högre forskarseminarium (PAUS) diskuteras aktuell forskning från internationella såväl som från lokala forskare.

Publikationer i urval

Följande är ett urval av de publikationer som författats av forskare knutna till PUF. För kompletta publikationslistor hänvisas till respektive forskares hemsida. 

Av sökbarhetsskäl har författarnamn angivits på så sätt att den anställde på PUF står först - för en korrekt ordning av författare bör den enskilda publikationen konsulteras.

 

2016 

Agnafors, Marcus (2016). Mixing Interest and Control? Assessing Peter Vallentyne's Hybrid Theory of Rights, Philosophia 43:4, ss. 933-949.

Agnafors, Marcus (2016) En rimlig samvetsklausul Tidskrift för politisk filosofi, No. 1. Online. 

Foss Lindblad, R. and S. Lindblad (2016). Higher Education and Research in a Steady State: Changing Premises and Practices for Educational Research in Sweden. In Elmgren, M., et al. Att ta utbildningens komplexitet på allvar. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Foss Lindblad, R. & Lindblad, S. (2016): On Relevance and Norms of Science in times of Restructuring: Educational Research in Sweden. In Trimmer, K. (Ed): Political Pressures on Educational and Social Research: International Perspectives. Routledge.

Foss Lindblad, R. and S. Lindblad (2016). Post-political Governing of Welfare State Education in Sweden. In Martinsson, L. & Reimers, E. (red): Education and Political Subjectivities in Neoliberal Times and Places: Emerging practices and possibilities. Routledge (kommande).

Langelotz, L., & Dentler, S. (2016). Högskolepedagogisk grundkurs – pedagogisk förnyelse på längre sikt? NU-konferensen, Malmö, juni 2016.

Langelotz, L. (2016). Kollegialt lärande i prakitken – kompetensutveckling eller kollegial korrigering? Stockholm: Natur & Kultur (kommande).

Langelotz, L. (2016).  Mentoring for professional development. In K.  Mahon, S. Kemmis, S. Fransisco & Lloyd, A. (red) Exploring educational practices through the lens of practice architecture. Singapore: Springer (kommande).

Langelotz, L., & Rönnerman, K. (2016). Praktiknära forskning och avhandlingar i  pedagogiskt arbete, KAPET (Karlstads Universitets Pedagogiska Skrift, 12(1)). 

Langelotz, L. (2016). Kollegorna stöttar, utvecklar – och dömer. Pedagogiska Magasinet 1, ss. 46-49. 

Sigrén, Peter (2016). Boråsakademiker 2016. Etableringsgrad och utbildningskvalitet: 2010 års programstudenter. Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås (Vol. 2016:2). Högskolan i Borås.

Sigrén, Peter (2016). Studentbarometern 2015. Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås (Vol. 2016:1). Högskolan i Borås.

Åberg-Bengtsson, L., Beach, D., & Ljung-Djärf, A. (kommande). Young primary students making sense of text and illustrations about how refuse can become soil, Environmental Education Research.

 

2015

Agnafors, Marcus (2015). Self-Ownership, the Conflation Problem, and Presumptive Libertarianism: Can the Market Model Support Libertarianism rather than the Other Way Around?, Libertarian Papers 7(2): 97-124.

Agnafors, Marcus (2015). Lorenzettis utmaning, Pax perspektiv och det normativas plats, Statsvetenskaplig tidskrift 117(1): 31-36.

Allan, Julie & Persson, Elisabeth (2015): Students’ perspectives on raising achievement through inclusion in Essunga, Sweden, Educational Review.

Erikson, Martin G., Erlandson, P. & Erikson, M. (2015). Academic misconduct in teaching portfolios. International Journal for Academic Development 20(4): 345-354.

Erikson, Martin G. & Erlandson, P. (2015). Theories as maps: Teaching psychology beyond mind and behavior. Scholarship of Teaching and Learning in Psychology 1(1): 92-99. 

Garrote Jurado, R. och T. Pettersson (2015). ATTITUDES AND UTILIZATION OF OPEN EDUCATIONAL RESOURCES. 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION. ICERI2015. Seville, Spain, Proceedings: 6317-6323.

Garrote Jurado, Ramon (2015). Educational Software in Engineering Education. Department of Education. Doktorsavhandling. Stockholm, Stockholm University.

Garrote, R, A. Pulgarín, P. R. Eklund och M. I. Escalona-Fernández (2015). Evolution and Structure of ”Sustainable Development”: A Bibliometric Study. Brazilian Journal of Information Science 9(1).

Holfve-Sabel, Mary-Anne (2015). Students’ individual choices of peers to work with during lessons may counteract segregation. Social Indicators Research 122(2): 577-594. 

Langelotz, Lill (forthcoming). Mentoring for professional development. In K. Mahon, S. Fransisco & S. Kemmis (Eds.) Exploring educational practices through the lens of practice architecture. Springer. 

Langelotz, Lill & K. Rönnerman. (2015).  Lärares frågeställningar genererade ur utbildningspraktiker. Delrapport från SKOLFORSK-projekt. Stockholm, Vetenskapsrådet.

Levinsson, Magnus (2015). Kartläggning och sammanställning av forskning i Norden. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Levinsson, Magnus (2015) Kartläggning och sammanställning av forskning i Norden. I  C. Robertson & E. Björck (Red.), Forskning och skola i samverkan. Kartläggningar av forskningsresultat med relevans för praktiskt arbete i skolväsendet (42-46). Stockholm: Vetenskapsrådet.

Persson, Elisabeth (2015). Elevcoach, Aktör i samverkan mellan skola och IFO- verksamhet. Rapport från ett följeforskningsprojekt i Essunga kommun 2014. Essunga kommun.

Sigrén, Peter (2015). Är högskoleutbildningar anpassade för arbetslivet? En studie om alumners upplevelser av måluppfyllnad under utbildningenRapporter och publikationer från Högskolan i Borås (Vol. 2015:4). Högskolan i Borås.

Sigrén, Peter (2015). Kvalitet i högskolan: Studenters uppfattningar om utbildningskvalitet. Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås (Vol. 2015:3). Högskolan i Borås.

Sigrén, Peter (2015). Boråsakademiker 2015. Etableringsgrad och utbildningskvalitet: 2009 års programstudenter. Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås (Vol. 2015:2). Högskolan i Borås.

Sigrén, Peter (2015). Studentbarometern 2014. Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås (Vol. 2015:1). Högskolan i Borås.

Strömberg, Marianne & K. Orlenius (2015). Pedagogiskt arbete: förytligande eller fördjupning? I Pedagogiskt arbete: Enhet och mångfald, Vinterek, M. & Arnqvist, A (red). (2015). Pedagogiskt arbete i Sverige. Rapport 1. Högskolan Dalarna.

Strömberg Jämsvi, Susanne (red.) (2015). PUH-rapport - pedagogiska utvecklingsprojekt i högskolan. PUHB-rapport 01-2015. Borås: Högskolan i Borås. 

Åberg-Bengtsson, L., Ljung-Djärf, A., Ottosson, T., & Beach, D. (2015). Making sense of iconic symbols: A study of preschool children conducting a refuse-sorting task. Environmental Education Research 21, 256–274.

Åberg-Bengtsson. L., Erickson, G., & Gustafsson. J.-E. (2015). Dimensions of test performance in English as a foreign language in different European settings: A two-level confirmatory factor analytical approach. Educational Research and Evaluation 21(3): 188–208.

Åberg-Bengtsson, L. & Rasmusson, M. (2015). Does Performance in digital reading relate to computer game playing? A study of factor structure and gender patterns in 15-year-olds’ reading literacy performance. Scandinavian Journal of Educational Research 59(6): 691–709.


2014

Agnafors, Marcus (2014). On The Secular Requirement - A Critical Review of the Demand for Secular States. Journal of Law, Religion and State 3(2): 93-123.

Agnafors, Marcus (2014). The Harm Argument against Surrogacy Revisited: Two Versions Not to Forget. Medicine, Healthcare and Philosophy 17(3): 357-363.

Agnafors, Marcus (2014). Tiggeri och moraliska plikter. Filosofisk tidskrift 3.

Erikson, Martin G. & Erlandson, P. (2014). A taxonomy of motives to cite. Socials Studies of Science 44: 625-637.

Erikson, Martin G., Hansson, B., & Lundblad, S. (2014). Desirable possible selves and depression in adult women with eating disorders. Eating and Weight Disorders 19: 145-151.

Garrote Jurado, R., T. Pettersson, et al. (2014). Classification of the features in learning management systems. XVII Scientific Convention on Engineering and Architecture. Cittel2014. Havana, Cuba, Proceedings: 2013-2023.

Holfve-Sabel, Mary-Anne. (2014). Learning, interaction and relationships as components of student well-being: differences between classes from student and teacher perspective. Social Indicators Research 119: 1535-1555.

Holfve-Sabel, Mary-Anne. (2014). Comparison of popular and lonely students’ attitudes, and their relationship to the classroom situation as reported by teachers. British Journal of Education, Society and Behavioural Science 4(7): 897-921.

Norlund, Anita &  Jörgen Dimenäs (2014). Maintenance or change – an analytical tool for studies of the Work-Integrated Learning in teacher education. Nordic Journal of Vocational Education and Training 4(2): 1-17

Norlund, Anita. (2014). When Teachers are Confronted with Ideological Aspects of Their Profession. Policy Futures in Education 12(4), 527-542.

Norlund, Anita (2014). Meningsbrytningar i olika former. Scandinavica Rhetorica 65: 40-53.

Norlund, Anita (2014). Bokanmälan av Læringslaboratorier og –eksperimenter. Dorthe Staunæs, Hanne Kirstine Adriansen, Katia Dupret, Steen Høyrup och Niels Christian Mossfeldt Nickelsen (red.) Aarhus Universitetsforlag, Aarhus 2014. Paideia 8

Norlund, Anita. (2014). Visualisering som inkluderande undervisningsresurs. I Lars Qvortrup (Red). Inklusionens historie og aktualitet. Festskrift til en ildsjael – Ole Hansen. Frederikshavn: Dafolo A/S, 163-173.

Norlund, Anita (2014). Läroboksbilden som utmaning i svenskämnets debattundervisning. I Ann Boglind, Per Holmgren & Anna Nordenstam (Red). Mötesplatser. Lund: Studentlitteratur, 155-177.

Langelotz, Lill, Zhang, Z., Fyn, D., Lönngren, J., McCorquodale, L., & Nehez, J. (2014). Our way(s) to action research: Doctoral students’ international & interdisciplinary collaboration. Action Research SAGE Journal

Langelotz, Lill (2014). Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik. (Doctoral thesis, Gothenburg Studies in Educational Sciences, 348). Göteborg: Universitatis Gothoburgensis. 

Langelotz, Lill & Rönnerman, K. (2014). The practice of peer group mentoring. Traces of global changes and regional traditions. In K. Rönnerman, & P. Salo  (Eds.) Lost in Practice. Transforming Nordic Educational Action Research.  Rotterdam: Sense Publishers.

Langelotz, Lill (2014). Handledning på lika villkor främjar demokratiska praktiker. Specialpedagogisk tidskrift – att undervisa. Tema: Handledning.

Persson, Bengt & Persson, Elisabeth (2014). Socialt kapital och skolframgång – Essunga tre år senare. I L. Quortrup (red). Inklusionens historie og aktualitet. Festskrift til en ildsjæl - Ole Hansen. Fredrikshavn: Dafolo A/S.

Persson, Elisabeth (2014). När skolan gör skillnad - inkludering i praktiken. Barnbladet, 5(XXXlX): 10-12.

Sigrén, Peter (2014). Boråsakademiker 2014. Etableringsgrad och utbildningskvalitet: 2008 års programstudenter. Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås (Vol. 2014:3). Högskolan i Borås.

Sigrén, Peter (2014). En studie om utbildningskvalitet - kvalitetsbedömning inom den högre utbildningen. Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås (Vol. 2014:2). Högskolan i Borås.

Sigrén, Peter (2014). Studentbarometern HT 2013. Studie- och arbetsmiljö. Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås (Vol. 2014:1). Högskolan i Borås.

Åberg-Bengtsson, L., et al. (2014). “När Agnes fick va solen så fattade man ju precis”: Om illustrationer i undervisning av yngre elever. I Vetenskapsrådet (Ed.), Resultatdialog, 246–254. Vetenskapsrådet: Stockholm.


2013

Agnafors, Marcus (2013). Quality of Government: Toward a More Complex Definition. American Political Science Review 107(3): 433-445.

Agnafors, Marcus (2013). Quality of Government and the Treatment of Immigrants, Ecumenical Review Sibiu 5(1): 25-41.

Agnafors, Marcus (2013). Bör den liberala staten privilegiera religion i samhället? Tidskrift för politisk filosofi 17(3): 1-21.

Agnafors, Marcus (2013). Introduktion, i G. A. Cohen, Varför inte Socialism? och Om den egalitära rättvisans valuta (Daidalos: Göteborg), 7-29. 

Erikson, Martin G., Johannisson, J., & Sundeen, J. (2013). Vetenskap på tvären: Akademiska värden, friheter och gränser. I Martin G. Erikson, J. Johannisson och J. Sundeen (red:er), Vetenskap på tvären – från Borås till Humboldt 3: 11-20. Vetenskap för profession, 26. Borås: Högskolan i Borås.

Foss Lindblad, R. och S. Lindblad (2013). Educational Research: the State of Sweden and the Australian 2.2 World, The Australian Educational Researcher 40(4): 527-534. 

Garrote Jurado, R. och M. Christie (2013). Using Communicative Action Theory to Analyse Relationships between Supervisors and PhD Students in a Technical University in Sweden. Högre utbildning 3(3): 187-197.

Norlund, Anita, Dimenäs, Jörgen, Kolback. Kerstin & Wede, Christer (2013). "En trygg och framgångsrik skola" - Pedagogiska övertygelser i fyra landsortsskolor.  Utbildning & Demokrati-tidskrift för didaktik och utbildningspolitik 22(2): 81-104.  

Norlund, Anita. (2013). "Varför tycker du att man ska ha dödsstraff, då?" – Ett sociologisk-didaktiskt verktyg för analys av klassrumsdebatter. Educare 2013(1): 41-67. 

Langelotz, Lill (2013). Teachers’ peer group mentoring – Nine steps to heaven? Education Inquiry 4(2): 375-394.

Langelotz, Lill (2013). Så görs en (o)skicklig lärare. Pedagogisk forskning i Sverige. Tema: Skolutveckling och Ledarskap 18(3-4): 258-279.

Levinsson, Magnus, Hallström, H. & Claesson, S. (2013). Problems in developing formative assessment. A physics teacher’s lived experiences of putting the ideas into practice. Assessment Matters 5: 116-142.

Levinsson, Magnus (2013). Evidens och existens: evidensbaserad undervisning i ljuset av lärares erfarenheter (Doktorsavhandling, Göteborg Studies in Educational Sciences, 339). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Persson, Elisabeth (2013). Raising achievement through inclusion. International Journal of Inclusive Education 17(11): 1205-1220. 

Persson, Elisabeth & Persson, Bengt (2013). Inklusion og målopfyldelse – udvikling for alle elever. Fredrikshavn: Dafolo forlag

Persson, Elisabeth (2013). Matematikkundervisning 1-7. I Nordic Research in Didactics of Mathematics: Past, Present and Future, Barbro Grevholm (red). Cappelen Damm Akademisk.

Sigrén, Peter (2013). Boråsakademiker 2013. Arbetssituation och syn på utbildningen bland professionsutbildade alumner. 2007 års programstudenter. Rapport från Centrum för lärande och undervisning, 20. Högskolan i Borås: Centrum för lärande och undervisning.

Sigrén, Peter, Podssuweit, K., & Karlsson, P. (2013). Studentbostadsutredning 2013. Rapport från Centrum för lärande och undervisning, 19. Högskolan i Borås: Centrum för lärande och undervisning.

Sigrén, Peter (2013). Studentbarometern HT 2012. Studie- och arbetsmiljö. Rapport från Centrum för lärande och undervisning, 18. Högskolan i Borås: Centrum för lärande och undervisning.