Huvudmeny
Ett klassrum med studenter sett bakifrån

Utbildning

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF) erbjuder kurser för lärare och pedagogiskt aktiva inom högskolan. De flesta kurser ges regelbundet, men kurser kan även skräddarsys efter behov. 

Följande kurser erbjuds:

Högskolepedagogisk grundutbildning (15 hp)

Högskolepedagogisk grundutbildning omfattar 15 hp och sträcker sig över hela läsåret med start på hösten. De fysiska träffarna är förlagda till Högskolan i Borås och utgörs av två på varandra följande dagar cirka en gång i månaden. Däremellan används lärplattformen PING PONG som kommunikationsmedel. I kursen ingår att presentera ett mindre utvecklingsarbete i konferensform vid en intern utvecklingskonferens. 

Kurslitteratur tillhandahålls kostnadsfritt vid kursstart.

Kursdagar HT 2016

25-26 augusti (kursintroduktion)
22-23 september 
20-21 oktober
24-25 november
15-16 december 

Kursdagar VT 2017

26-27 januari
23-24 februari
23-24 mars
27 april (PUH-konferens)
19 maj (avslutning & utvärdering)

Kursplan (pdf)

Anmälan görs via PINGPONG.

För mer information, kontakta Marie Hjalmarsson eller Susanne Strömberg Jämsvi

 

Introduktionskurs i högskolepedagogik (3 hp)

Forskarstuderande vid Högskolan i Borås inbjuds att delta i en introduktionskurs i högskolepedagogik. Kursen ges på engelska och riktar sig i första hand till doktorander som endast har baskunskaper i svenska. Kurspoängen kan senare tillgodoräknas som en del av den högskolepedagogiska grundkursen (15 hp).

I kursen behandlas, utifrån aktuell pedagogisk och didaktisk forskning, studenters lärande och lärarprofessionen med syftet att öka deltagarnas förmåga att undervisa och utvecklas som lärare inom högskolan. Kursens utgångspunkt utgörs av grundläggande begrepp och modeller för lärande, samt deltagarnas egen erfarenhet av lärarprofessionen. Dessa analyseras och relateras till deltagarnas kunskapssyn, till olika praktiker inom det egna kunskapsområdet, samt till studenternas framtida professioner. Undervisningen är interaktiv och bygger på aktivt deltagande med inslag av praktiska moment.

Kursen omfattar fem heldagar utöver litteraturläsning och uppgifter, med början höstterminen 2015.

Kursen ges på engelska.

För mer information, kontakta Sigrid Dentler.

 

Att handleda studenter (7,5 hp)

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF) erbjuder handledarutbildning för de lärare och doktorander som handleder eller står inför att handleda studenter som skriver uppsats eller gör examensarbete på grundnivå. Kursen omfattar 7,5 hp och genomförs under sex schemalagda heldagar. 

Utbildningen ger en introduktion till handledarskap, där bland annat övergripande regelverk, handledarroller, handledningsprocessens delar, kvalitetskriterier och etiska aspekter på handledning behandlas.    

Innehållet utformas delvis i samråd med deltagarna för att tillgodose individuella och institutionsspecifika behov. Kursen examineras genom en individuell inlämningsuppgift samt via förberett seminariedeltagande. 

Kursen ges under hösten 2016. Preliminära datum för höstens kurs:

25 aug
15 sept
6 okt
27 okt
10 nov
8 dec

 

För information och anmälan, kontakta Marcus Agnafors

 

PING PONG

Kursen vänder sig till dig som är nybörjare eller som vill fräscha upp dina kunskaper rörande lärplattformen PING PONG. Syftet med kursen är att du ska skaffa dig en grund för att kunna utnyttja PING PONG på ett bra pedagogiskt sätt i din undervisning eller i andra situationer där PING PONG kan vara ett bra hjälpmedel.

Varje kurs omfattar två halvdagar.

HT 2016
Kurs 1: 29 september och 6 oktober 09:00-12:00
Sista anmälningsdag: 19 september

Kurs 2: 29 november och 6 december 09:00-12:00
Sista anmälningsdag: 18 november

 Anmälan via PING PONG-katalogen

 För mer information, kontakta Anita Eklöf

 

Högskolepedagogisk introduktion

Introduktionen vänder sig till nyanställda lärare utan tidigare undervisningsvana och erbjuds kontinuerligt efter behov. Introduktionen ges enskilt eller i grupp och omfattar cirka en halv dag. Kursen behandlar undervisningsformer, kursplanering och presentationsteknik.

Kursen ges på svenska.

Tillfälle 1: 7 september kl. 9-12
Tillfälle 2:  4 oktober kl. 9-12

För information och anmälan, kontakta Linda Borglund

Examination, bedömning och betygssättning i högre utbildning

Under höstterminen 2016 arrangerar Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF) en seminarieserie kring tematiken examination, bedömning och betygssättning i högre utbildning. Seminarierna vänder sig till alla lärare på Högskolan i Borås som är intresserade av dessa frågor och som vill utveckla sin bedömarkompetens. Seminarieserien är uppdelad på tre tillfällen. Anmälan till respektive seminarium sker via e-post till ansvarig lärare (se kalendariet).

Utveckling av bedömarkompetens
Tisdagen den 27 september kl. 13.00-16.00

Examination via muntliga seminarier
Tisdagen den 11 oktober kl. 13.00-16.00

Bedömning av studenters kritiska färdigheter
Tisdagen den 1 november kl. 13.00-16.00

 

Normkritiskt förhållningssätt i högre utbildning (5 hp)

Normkritiskt förhållningssätt innebär att vi granskar och ifrågasätter det vi ser som normalt istället för det vi ser som avvikande. Genom den här kursen får deltagarna både teoretiska och praktiska verktyg nödvändiga för att kunna få syn på och ta ställning till de normer som berör vårt dagliga arbete i högre utbildning. Att pröva normkritiska metoder är således ett viktigt inslag i kursen. Undervisningen utgår från deltagarnas erfarenheter och aktiva medverkan; det kan exempelvis innebära att medverka i planering och genomförande av seminaretilllfällen och erfarenhetsutbyten. Kursen vänder sig till all personal inom högskolan. 

Kursen startar 8 november 2016 och bedrivs på kvartsfart.

Kursen ges på svenska, men engelsk litteratur förekommer

Anmälan görs till Linda Borglundsenast 26 september 2016

För mer information kontakta kursansvarig Marie Hjalmarsson.

 

Lärande och undervisning för hållbar utveckling (5 hp)

Hållbar utveckling är ett prioriterat område för Högskolan i Borås och denna kurs är ett led i att gemensamt formulera vad det kan innebära för vår undervisning. Kursen riktar sig till undervisande personal som redan gått Högskolepedagogisk grundutbildning och nu vill fördjupa sig.

I kursen får deltagarna till stor del arbeta med egen befintlig och framtida undervisning som utgångspunkt. Den egna undervisningspraktiken relateras till centrala begrepp och aktuell forskning inom området Education for Sustainable Development (ESD).

Kursen omfattar fem heldagsträffar ht 2016/vt 2017.

Kursstart: 17 november

Preliminära övriga datum:

14 december
19 januari
16 februari
20 april

För mer information, kontakta Jonas Söderholm

Länk till Forskning på HögskolepedagogikLänk till Utbildning på HögskolepedagogikLänk till Personal och kontakt på Högskolepedagogik
Länk till Konsultation på HögskolepedagogikLänk till Kalendarium på HögskolepedagogikLänk till IKT på Högskolepedagogik