Huvudmeny

Hur skapar vi lika villkor när alla är lika olika?

Sektionen för pedagogisk utveckling, PUF, erbjuder ännu en gång en workshop där vi tillsammans funderar över hur ökad kunskap om normer kan bidra till lika villkor för studenter.  Vi kommer också att prova på praktiska verktyg för att arbeta mer inkluderande.

I högre utbildning ska varje student kunna lita på att normer kopplade till kön, sexualitet, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder eller socioekonomi inte påverkar bemötande och undervisning. För detta krävs normmedveten personal. Normer är en slags referensram som vägleder oss i vårt dagliga handlande, i lärargärningen såväl som i övriga livet. Vi behöver normer, de underlättar för oss genom att peka ut vad som är önskvärt i olika sammanhang.  Tyvärr fungerar normer också så att de begränsar våra möjligheter att till fullo bli de personer vi önskar vara och att leva våra liv som vi önskar.

Du ges en introduktion till teorier kring normer och normers betydelse och tillsammans diskuterar vi hur normer påverkar oss i vår professionella praktik.

Information om nästa tillfälle kommer inom kort.

För mer information, kontakta linda.borglund@hb.se  eller marie.hjalmarsson@hb.se

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation och PUF har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka anpassad lokal och möjliggöra kursförberedelser etc. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom cateringfirma.

Läs mer om PUL