Huvudmeny

Fortbildning i Europa - Erasmus

Erasmus+ är ett utbytesprogram som är finansierat av EU och gör det möjligt för dig som anställd att få stipendium för att kunna fortbilda dig vid ett annat lärosäte som också deltar i Erasmussamarbetet. Behöriga länder är de 28 EU-länderna samt Island, Liechtenstein, Norge, Makedonien och Turkiet. Det behöver inte finnas ett bilateralt avtal med lärosäte.

Personalfortbildning (staff training)

 

Vad kan du göra?

Stipendium för Erasmus personalfortbildning kan fås för fortbildning i egna arbetsuppgifter, exempelvis genom arbetsplatsförlagd arbetsskuggning vid ett annat lärosäte/företag/organisation eller för deltagande i kurser, seminarier och workshops (dock ej konferenser). Workshops, kurser, eller seminarier skall enbart handla om fortbildning i egna arbetsuppgifter och inte i akademiska ämnen eller ha ett endast allmänbildande syfte. Kurserna kan t.ex. vara språkkurser för lärare som planerar att undervisa på engelska eller de kurser som anordnas av EAIE. Även så kallade ”staff training weeks”/”international weeks” är möjliga att söka stipendium för.

Doktorander har samma möjligheter som övriga anställda att ansöka om Erasmus personalfortbildning och aktiviteterna ska vara kopplade till doktorandens möjliga framtida yrke eller pågående yrkesutövning vid lärosätet.

Fortbildningen måste pågå under minst två arbetsdagar.

Högskolan i Borås har beslutat att bevilja stipendium för max en veckas utbyte, detta för att möjliggöra att fler kan åka på utbyte. Man kan givetvis vara iväg längre än så men man kan bara få stipendium för en vecka.

Vissa organisationer är inte berättigade att stå som värdar för en personalfortbildningsaktivitet. Dessa är:

  • samtliga EU-institutioner, se http://europa.eu/institutions/index_en.htm och notera även länkarna på sidan. (De politiska partiernas kanslier vid EU-parlamentet räknas dock inte som en del av EU-parlamentet och är därför berättigade värdar).
  • organisationer som hanterar EU program, t.ex. nationella kontor som Universitets- och högskolerådet (för att undvika möjliga intressekonflikter och/eller dubbel finansiering)

Finansiering

Ersättning för Erasmusutbytet görs i efterhand genom att medel överförs till aktuell akademi/enhet, till det på förhand angivna projektnumret. Erasmusstipendiet är tudelat där den ena delen är ett dagbelopp baserat på vilket land utbytet äger rum och den andra delen avser att täcka resekostnader utifrån avstånd mellan sändande och mottagande part ( se avståndsberäknare (extern länk). Dagersättning kan även utbetalas för resdagar. I övrigt fungerar utbytet som en vanlig tjänsteresa. Erasmusstipendiet är ett bidrag och täcker per automatik inte samtliga kostnader som kan uppstå vid utbytet. 

Ansökan

Ta i god tid kontakt med din chef om du är intresserad av ett utbyte, diskutera gärna detta på ditt utvecklingssamtal så att det blir nedtecknat och överenskommet i ditt utvecklingsprogram. Fundera över vad du vill få ut av ditt utbyte och vart du vill åka. Vi rekommenderar dig att ta kontakt med en internationell koordinator som ansvarar för utresande mobilitet vid din akademi. Denne bör även vara din kontaktperson från högskolan. Kontaktuppgifter för International Office.

Fyll först i vår interna ansökningsblankett om Erasmus fortbildningsstipendium och skicka in den till International Office exchange@hb.se. Du kommer då att få besked om medel finns tillgängligt och har därefter en månad på dig att inkomma med komplett Staff mobility for training - mobility agreement. Detta är överenskommelsen med mottagande part gällande de mer precisa planerna för utbytet.

Blanketter

Urval

Urval sker enligt principen först till kvarn. Vid en konkurrenssituation ges prioritet till personer som tidigare inte deltagit i Erasmusprogrammet.  

Vill du istället undervisa på ett partnerlärosäte i Europa kan du ansöka om Erasmusstipendium för undervisning.