Huvudmeny
Bild på ett förstoringsglas med text på olika språk i bakgrunden

Riktlinjer för engelska översättningar

Dessa riktlinjer för engelska översättningar finns för att skapa ett gemensamt språkbruk och tillvägagångssätt för engelska översättningar vid Högskolan i Borås. Riktlinjerna ska underlätta arbetet med översättningar, ge stöd till högskolans medarbetare när det gäller översättningsfrågor och ge möjlighet att tillämpa gemensamma processer som kan säkerställa översättningars kvalitet, tillgänglighet och enhetlighet med Kommunikations riktlinjer för det engelska språket.

Målet med riktlinjerna för engelska översättningar och översättningsarbetet är att främja en inkluderande och internationell miljö och kommunikation vid Högskolan i Borås.

1. Kommunikations stöd

a. Vad?

Avdelningen Kommunikation vid Verksamhetsstöd finns som stöd till högskolans medarbetare när det gäller det engelska språket. Alla medarbetare får ta kontakt med Kommunikation (kommunikation@hb.se) för att få stöd med:

 • översättning till engelska
 • språkgranskning av texter på engelska
 • stöd vid språkfrågor gällande engelska inklusive fortbildning i högskoleterminologi och uttal i mindre utsträckning

Kommunikation ansvarar för att översätta och språkgranska texter som avdelningen själv anser behöver finnas på engelska samt texter med samma behov identifierade av övriga verksamheten vid Högskolan i Borås. Ibland kan det handla om att ta fram texter som enbart är på engelska.

Kommunikation ansvarar också för att regelbundet kommunicera riktlinjer, uppdateringar, stöd och syfte med översättnings- och språkgranskningsarbetet. Kommunikation ansvarar för att kontinuerligt uppdatera en webbaserad svensk-engelsk ordlista innehållande högskolans titlar, organisatoriska enheter och funktioner om avdelningen underrättas om eller är delaktig i att ta fram nya eller uppdaterade översättningar. Kommunikation ansvarar även för engelska språkriktlinjer som ska följas i högskolans engelska översättningar och kommunikation på engelska. Dessa resurser finns tillgängliga på Kommunikations språksidor.

b. Varför?

Syftet är att säkerställa ett gemensamt språk på högskolan med hög kvalitet samt att skapa förutsättningar för att främja en inkluderande och internationell miljö och kommunikation vid Högskolan i Borås.

c. Hur?

Stödet erbjuds huvudsakligen av Kommunikations samordnare för engelska översättningar, som också ansvarar för huvuddelen av högskolans interna översättningar och språkgranskning.

Kommunikation har också möjlighet att förmedla översättningsarbeten till upphandlade översättare och översättningsbyråer. Samma gäller för språkgranskning. Om en extern byrå används för översättning kan samordnaren för översättning koordinera detta arbete samt språkgranska och korrekturläsa texten.

Kommunikation, med stöd från den ansvariga handläggaren för översättningsärendet, ansvarar för att de översättningar som Kommunikation har varit delaktig i innehållsgranskas av sakkunniga/ämnesföreträdare vid behov, för att kvalitetssäkra översättningar som berör forsknings- och/eller utbildningsinnehåll.

d. Vilka texter gäller det?

Verksamheterna ansvarar för vilka texter som väljs ut med utgångspunkt i sina målgruppers behov (t.ex. medarbetare, studenter, internationella nätverk). Kommunikation jobbar också med att identifiera och tillfredsställa behovet av engelsk information på högskolan och högskolans webbplats.

De följande områdena är prioriterade för översättning med tanke på att huvudsyftet med översättningsarbetet är att främja en inkluderande och internationell miljö och kommunikation vid Högskolan i Borås:

 • säkerhet, rättssäkerhet, och transparens i högskolans arbets- och studiemiljöer
 • doktorandinformation
 • HR
 • forskningskommunikation
 • utbildning
 • allmän information om högskolan och akademier/enheter

e. Vad är kostnaden?

De flesta texter översätts/språkgranskas av Kommunikation utan kostnad. I vissa fall kan det däremot gälla interndebitering eller andra kostnader som beställaren måste stå för. Utbudet kan ändras beroende på Kommunikations resurser. Beställaren får uppgifter om eventuell kostnad innan arbetet påbörjas.

Ordinarie tjänster (utan kostnad i vanliga fall)

 • Det Kommunikation producerar och som ska finnas på engelska (t.ex. nyhetstexter, webbsidor, hissaffischer)
 • Interna dokument för medarbetare (t.ex. miljöpolicy)
 • Vardagsnära information och dokument/webbsidor som behövs på engelska för att kommunicera med studenter och medarbetare
 • Marknadsföringsmaterial/inbjudningar (vid omfattande texter kan en kostnad debiteras, detta stäms av med beställaren)
 • Rådgivning i översättningsfrågor
 • Fortbildning i högskoleterminologi och engelskt uttal för högskolans medarbetare i mindre utsträckning

Övriga tjänster (debiteras beställaren i vanliga fall)

 • Kursplaner/utbildningsplaner och annat undervisningsmaterial
 • Vetenskapligt material (t.ex. ansökningar, rapporter, avhandlingar)
 • Kontrakt mellan kärnverksamheterna och omvärlden

Extern översättning och språkgranskning är förknippad med en kostnad som beställaren står för.

2. Brittisk/amerikansk engelska

Brittisk engelska ska användas i generell kommunikation, arbetsbefattningar och officiella dokument vid Högskolan i Borås. Det finns dock en öppenhet för målgruppsanpassad kommunikation och därmed kan t.ex. amerikansk engelska användas när så anses nödvändigt i specifika ärenden, såsom forskningskommunikation.

Bestämda alternativa översättningar av vissa arbetsbefattningar och meriteringar får aktivt väljas av medarbetare för användning i t.ex. visitkort när det anses lämpligt. Detta på grund av att amerikansk engelska dominerar forskningsfronten inom många av våra ämnen. Det gäller följande i nuläget, det kan bli fler framöver:

 • Universitetslektor = Senior Lecturer /UK/ eller Assistant Professor /US/
 • Docent = Docent /UK/ eller Associate Professor /US/

3. Planering av översättningar

I samband med att svenskspråkig information och dokument (t.ex. webbsidor, utbildningsplaner, nyheter, skyltar) tas fram eller uppdateras ska eventuellt behov av motsvarande information på engelska övervägas med utgångspunkt i målet att främja en inkluderande och internationell miljö och kommunikation vid Högskolan i Borås.

Högskolans medarbetare får ta kontakt med Kommunikation för att få stöd i frågan och därmed säkerställa översättningars kvalitet, tillgänglighet och enhetlighet med Kommunikations riktlinjer för det engelska språket. Översättningar kan även anpassas till målgruppen gällande form, innehåll etc. Samma gäller texter som är skrivna ursprungligen på engelska. Innan en översättning eller uppdatering ska göras är det viktigt att den svenska versionen är klar.

4. Ansvarsområden i översättningsfrågor

Kommunikation ansvarar för att ge stöd gällande översättning och språkgranskning samt för översättning av utvalda texter som Kommunikation producerar (t.ex. nyhetstexter, webbsidor, hissaffischer). Se Punkt 1 för mer information om Kommunikations ansvarsområden i översättningsfrågor.

Ansvarig chef för verksamhetsfrågan ansvarar i övrigt för att bestämma om en engelsk översättning behövs tas fram eller uppdateras utifrån målgruppens behov. Det kan gälla allt från utbildningsplaner till skyltar i fikarummet.

Handläggaren för översättningsärendet ansvarar för att ha kontakt med Kommunikation för att få stöd med översättning. Handläggaren ansvarar också för att preliminära översättningar skickas tillbaka till Kommunikation efter eventuell sakkunniggranskning eller synpunkter från verksamheten. Då kan Kommunikation säkerställa att eventuella ändringar sker enligt Kommunikations riktlinjer för det engelska språket. Den ansvariga handläggaren ansvarar sedan för att se till att den fastställda översättningen blir tillgänglig och att diarieförda dokument som översatts skickas till registratorn.

HR har ytterst ansvar för översättning av anställningsbefattningar men ska ha kontakt med Kommunikation innan en ny översättning tas fram för att få en enhetlig bedömning. HR ansvarar för att skicka titelsbeslut för nya titlar till Kommunikation för inkludering i högskolans svensk-engelsk ordlista.

5. Diarieföring av översättningar

Diarienummer utgår från ärendet och inte från språket, vilket innebär att en översättning ligger på samma diarienummer som den svenska versionen.

Beslutad av förvaltningschefen 2017-03-14.