Huvudmeny

2015-03-26 Vi är alla delaktiga i högskolans kvalitetsarbete

Karin Cardell

I dagarna presenterade regeringen ett förslag på en ny modell för nationell kvalitetssäkring av högre utbildning, som är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2016. Är detta en angelägenhet för oss som jobbar inom Verksamhetsstödet (VS)? Svaret är ja! Det stöd till utbildning och forskning som utförs av oss inom VS är en förutsättning för högskolans helhet. VS medarbetare bidrar till hög kvalitet i all utbildning och forskning genom väl avvägt stöd som bedrivs effektivt och som innehar kvalitet – med studentens lärande i centrum. Vi gör alla ett bra jobb på det här området, men vi har också en ambition och strävan att samordna oss ännu mer.

Enligt förslaget från regeringen beslutar vi själva inom högskolan hur kvalitetsarbetet ska organiseras, men en förutsättning är att det omfattar all verksamhet, alltså såväl utbildning och forskning som administration/verksamhetsstöd. Extern granskning av högskolans hela kvalitetssäkringssystem kommer att göras av Universitetskanslersämbetet. Högskolan i Borås har påbörjat arbetet med att utforma en modell för kvalitetsarbete och för oss inom VS gäller det att under 2015 ta fram ett eget kvalitetssäkringssystem.

Att kvalitetssäkra handlar om att kontrollera att vi verkligen uppnår det vi bestämt att vi ska göra. Men måluppfyllelse är bara en del av kvalitetssäkringen. Framför allt gäller det att ha ett arbetssätt som stödjer utveckling av högskolans verksamhet där alla bidrar med sina kunskaper och förmågor. Alla medarbetare på VS är en del av kvalitetsarbetet.

Viktiga förutsättningar för VS kvalitetssäkringssystem är samarbete och gemensamma utgångspunkter. Genom att identifiera våra gemensamma utgångspunkter kan vi stödja och stimulera till utveckling. Att ha ett systematiskt och transparent kvalitetsarbete stärker dessutom förmågan att tillsammans med akademierna och högskolans studenter utveckla stödverksamheten så att den blir så bra det bara går.

VS ledningsgrupp har diskuterat förutsättningarna för vårt kvalitetsarbete. I ett första steg ska vi dokumentera hur vi arbetar idag. Sedan fortsätter vi med analys av förbättringsbehov och framtagande av handlingsplan för hur vi gemensamt ska genomföra förändringar. Med utgångspunkt i högskolans vision om det tredje universitetet i Västsverige har vi tagit fram mål för hela VS verksamhet. Parallellt med utformningen av VS kvalitetssäkringssystem ska arbetet med de olika avdelningarnas mål fortsätta och, utifrån det, individuella medarbetarmål.

Jag vill avsluta med att tacka er för era goda arbetsprestationer!

Karin Cardell, förvaltningschef och chef för Verksamhetsstöd.

Foto: Peter Andersson, mimbild