Huvudmeny

Kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete

Genom att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten uppnås den kvalitet som bedömts ska gälla. Systematiskt kvalitetsarbete är en regelbunden och ständigt pågående process innefattande följande faser:

Planering

Utifrån frågorna var är vi?, vart ska vi? och hur gör vi? tas konkreta åtgärder fram och dokumenteras i olika planer, t.ex. verksamhetsplaner

Förebyggande och framåtblickande riskanalyser genomförs där det som planeras granskas för att kunna planera hur identifierade risken kan hanteras.

Genomförande

Beslutade aktiviteter genomförs varefter resultaten sammanställs och dokumenteras.

Analys

Dokumenterade resultat analyseras och värderas

Självvärdering - systematiskt följa upp och utvärdera det som har genomförts

Förbättrande åtgärder

Utifrån frågorna var är vi?, vart ska vi? och hur gör vi? tas konkreta förbättrande åtgärder fram och dokumenteras i olika planer.

Systematisk kvalitetsprocess

Bild visande ovan ”hjul”
(större bild)

Verksamhetsstödets kvalitetsarbete

Vid enheten Verksamhetsstöd bedrivs verksamheten i enlighet med gällande lagar och regler samt beslutade mål. De aktiviteter som ska genomföras fastställs i verksamhetsplaner, vilka kontinuerligt följs upp varje år (länk till sidan med verksamhetsplaner/verksamhetsberättelser).

Genom medarbetarnas individuella utvecklingsplaner ges medarbetarna möjlighet att återkoppla till högskolans beslutade mål och verksamhetsplaner.

 

Systematisk kvalitetsprocess

Bild visande ovan hjul inriktat specifikt mot verksamhetsplanerna och de individuella utvecklingsplanerna.
(större bild)