Huvudmeny

Vetenskapliga tidskrifter

Följande vetenskapliga tidskrifter finns på högskolan.

Human IT

Human IT är en mångdisciplinär, vetenskaplig tidskrift med syfte att lyfta fram ny forskning och diskussion om digitala medier som kommunikativa, estetiska och ludiska instrument. Tidskriften ligger därmed nära de nya forskningsfält som omväxlande benämns humanities computing, social informatics eller informatica umanistica. Vi välkomnar bidrag från såväl humaniora, samhälls-, beteende- och naturvetenskaperna som teknik. Human IT utgör gärna ett forum för ny forskning som riskerar att falla utom ramen för inomdisciplinära publiceringskanaler till följd av sin mångdisciplinära ansats eller sitt oortodoxa ämnesval. En följd av den tvärvetenskapliga ambitionen är att Human IT utges av Högskolans i Borås institutioner gemensamt, liksom att den arbetar med en utökad redaktionskommitté med representanter från olika vetenskaper, praktiker och länder.

Svensk biblioteksforskning

Svensk biblioteksforskning är en vetenskaplig referee-tidskrift som publicerar forskningsbaserade artiklar inom biblioteks- och informationsvetenskap. Tidskriften är vilande för nuvarande men de tidigare nummer finns öppet tillgängliga.

Nordisk kulturpolitisk tidskrift

Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift ges ut genom Kulturpolitisk Centrum (KPC) och är den enda vetenskapliga referee-tidskriften för kulturpolitikforskning i Norden. Tidskriften utkommer normalt med 2 nr/år. Efter 2010 är det enbart elektronisk utgivning. 

The Nordic Textile Journal

The Nordic Textile Journal är en textilvetenskaplig tidskrift, som ges ut av Textilhögskolan, där intressanta resultat av forskning och utveckling inom design, hantverk, teknik och textil- och designmanagement publiceras.

Läs mer om prenumerationsmöjligheterna på tidskriftens sida. Artiklarna finns retroaktivt öppet tillgängliga i BADA.

Andra tidskrifter och böcker från Textilhögskolan

På Textilhögskolan publiceras det både tidskrifter och böcker. En del går att köpa andra kan beställas gratis och några finns till nerladdning. 

Litteratur från Textilhögskolan