Huvudmeny

Studentassistenter

Charlotte Agdahl

Telefon: 033-435 40 50
Fax: 033-435 40 04
E-post: biblioteket@hb.se

 

Zeth Alsberg

Zeth Alsberg

Telefon: 033-435 40 50
Fax: 033-435 40 04
E-post: biblioteket@hb.se

 

Malin Carlander

Malin Carlander

Telefon: 033-435 40 50
Fax: 033-435 40 04
E-post: biblioteket@hb.se

 

Tony Hällentorp

Tony Hällentorp

Telefon: 033-435 40 50
Fax: 033-435 40 04
E-post: biblioteket@hb.se

 

Rosaliina Laukkarinen

Rosaliina Laukkarinen

Telefon: 033-435 40 50
Fax: 033-435 40 04
E-post: biblioteket@hb.se

 

Generell siluettbild

Lauren Little

Telefon: 033-435 40 50
Fax: 033-435 40 04
E-post: biblioteket@hb.se

 

Albin Olsson

Albin Olsson

Telefon: 033-435 40 50
Fax: 033-435 40 04
E-post: biblioteket@hb.se

 

Jessica Westerlund

Telefon: 033-435 40 50
Fax: 033-435 40 04
E-post: biblioteket@hb.se

 

Maria Ydrefors

Maria Ydrefors

Telefon: 033-435 40 50
Fax: 033-435 40 04
E-post: biblioteket@hb.se