Huvudmeny

Låneregler

Allmänt om biblioteket

 • Biblioteket är ett offentligt bibliotek öppet för alla.
 • Samlingarna är främst avsedda för högskolans personal och studenter.
 • Bibliotekets öppettider, adresser och priser anslås på hemsidan.

Vem får lånekort

 • Högskolans studenter och anställda får lånekort, som också fungerar som passerkort och kopieringskort och som berättigar till lokala lån och fjärrlån.
 • Forskare och studenter från andra lärosäten får lånekonto som berättigar till lokala lån och fjärrlån.
 • Allmänhet över 15 år får lånekonto som berättigar till lokala lån, med undantag av obligatorisk kurslitteratur.

Kvittering av lånekort

 • Vid första lånetillfället skall giltig fotolegitimation uppvisas. Extern student skall även uppvisa campuskort eller liknande.
 • Distansstudent som anhåller om lånekort får det skickat till sig med rekommenderat brev
 • Lånekortet är en personlig värdehandling. Den som undertecknar lånekortet är ansvarig för allt som lånas på det - även ekonomiskt.
 • Förlust av lånekortet skall anmälas omgående till biblioteket.
 • För ersättningskort tas ut en avgift.
 • Adressändring, både bostads- och e-postadress, och namnbyte skall meddelas biblioteket.
 • Lånekortet måste medtagas vid lånetillfället.
 • Lånekort spärras vid skuldsaldo högre än 200:-.

Lån, omlån och reservationer

 • Lånetiden är normalt 14 - 90 dagar. Den kortare lånetiden träder in vid reservation av lånad bok.
 • Kursböcker har en lånetid på 14 dagar.
 • Skönlitteratur har en garanterad lånetid på 21 dagar.
 • Vissa lexikon har en lånetid på 21 dagar.
 • Omlån av kurslitteratur beviljas såvida inte materialet är reserverat för annan låntagare.
 • Reserverat material skall hämtas inom fem dagar.
 • Inga nya lån tillåts om låntagaren har försenade lån. Vid återlämning eller omlån försvinner spärren automatiskt.

Material som inte lånas ut

 • Referenslitteratur som t.ex. lexikon och uppslagsverk 
 • Tidskrifter 
 • Kartor
 • Dagstidningar
 • Visst offentligt tryck 
 • Statistik 
 • Mikromedia 
 • Viss kurslitteratur

Fjärrinlån

 • Biblioteket förmedlar lån från svenska och utländska bibliotek och arkiv till högskolans personal och studenter samt externa studenter och forskare.
 • För artikelkopior utgår en avgift.
 • För inlånat material gäller det långivande bibliotekets bestämmelser.

Krav och fakturor

 • Material som inte återlämnas i tid krävs in av biblioteket. Varje låntagare är dock skyldig att själv hålla reda på lånetiden för lånat material. Biblioteket är inte skyldigt att skicka påminnelser.
 • Ett krav skickas en dag efter det att boken skulle ha återlämnats och låntagaren blir spärrad för vidare lån.
 • Efter ytterligare 14-30 dagar går en faktura ut enligt ett i förväg fastställt belopp.
 • Vid fakturering tas alltid en administrativ avgift ut, 250:-.
 • Om det utlånade materialet återlämnas efter det att faktura skickats ut stryks avgiften för boken, men den administrativa avgiften skall ändå betalas.
 • Obetalda skulder lämnas till inkasso.
 • Avgiften på ej återlämnade eller förstörda böcker är ett i förväg bestämt belopp. För fjärrinlån gäller det lånegivande bibliotekets avgifter.

Datoranvändning

 • Registrerade studenter vid högskolan i Borås får med automatik ett studentkonto som omfattas av högskolans regelverk för datoranvändning och Sunets regelverk. Detta skall användas vid inloggning till bibliotekets datorarbetsplatser.
 • Externa studenter och gästföreläsare kan få tillgång till ett gästkonto efter uppvisande av giltig fotolegitimation och kårlegitimation.

Sekretessbestämmelser

 • För biblioteksverksamhet gäller sekretess enligt § 3 kapitel 40 i Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) för uppgifter i register om enskilda personers lån, reservationer eller andra former av beställningar.
 • Biblioteks behandling av personuppgifter görs med stöd av Personuppgiftslagen (1998:204).
 • Vid fakturering används ditt personnummer som kundnummer.

Med reservation för eventuella ändringar.