Huvudmeny

Läroplaner

Läroplaner är förordningar utfärdade av regeringen, men eftersom man sällan använder sjäva SFS-en i uppsatser utan istället den version som Skolverket ger ut rekommenderar vi följande skrivsätt:

I din text:
"Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen." (Läroplan för förskolan Lpfö 98 2016, s. 4).

Referens till källförteckningen:
Läroplan för förskolan Lpfö 98 (2016). Stockholm: Skolverket.
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442