Huvudmeny

Presentation av medverkande

Mötesplats Profession – Forskning  27-28 oktober 2016, Borås

Björn Brorström, rektor, Högskolan i Borås och styrelseledamot, SUHF

Björn BrorströmProfessor i offentlig förvaltning med inriktning redovisning. Disputerade med avhandling om användning och utformning av kommunala redovisningar. Tidigare prefekt vid Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet. Initiativtagare till och tidigare föreståndare vid Kommunforskning i Väst. Tidigare prorektor vid Högskolan i Borås. Professor i företagsekonomi med inriktning mot Handel och IT vid Högskolan i Borås.

Anders Burman, docent i idéhistoria, Södertörns högskola

Anders BurmanLärare vid Södertörns högskola sedan 1999. Disputerade 2005 på en idéhistorisk avhandling om Carl Jonas Love Almqvists samhällstänkande. Hans forskningsintressen är pedagogikens idéhistoria (framför allt olika bildningstraditioner), politisk filosofi och kritisk teori. Sedan 2010 ansvarar han för skriftserien Södertörn Studies in Higher Education. Burman har undervisat på grundkursen i idéhistoria och på de högre nivåer däribland kursen Samtida kulturteori och politisk filosofi liksom inom lärarutbildningen och andra program, t.ex. Konst, kultur och ekonomi. 

Jutta Haider, docent, Lunds universitet

Jutta Haider

Undervisar i ABM- och kandidatprogrammet i Digitala kulturer. Disputerade 2008 vid City University London med en avhandling om open access. Forskar om digitala kulturers förändrade förutsättningar för kunskap och information.

Lars Ilshammar, Kungliga biblioteket

Lars Ilshammar


Historiker och biträdande riksbibliotekare. Han har tidigare varit chef för KB:s fysiska samlingar, institutionschef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek samt lärare och forskare vid Örebro universitet.

Maria Jacobsson, SKL-handläggare för tillväxt och samhällsbyggnad

Maria JacobssonLedamot i KB:s referensgrupp som expert från SKL för en nationell biblioteksstrategi. Tidigare chef för bibliotek, bildning och kultur vid Region Skåne. I Malmö kommun var hon chef för Malmö kulturstöd, enhetschef för Kultur barn och Unga. Dessförinnan utvecklingsansvarig för kultur i Vellinge och i Nacka kommun för uppföljning och utvärdering.

Jenny Johannisson, vicerektor för forskning, Högskolan Borås

Jenny JohannissonDocent i biblioteks- och informationsvetenskap med inriktning kommunal och region kulturpolitik mot bakgrund av globaliseringsprocessen. Har belyst hur kommunal och reional förvaltning hanterar en politisk förskjutning och ökad självständighet inom det kulturpolitiska området. Ordförande i den internationella vetenskapliga kommittén för International Conference on Cultural Policy Research, ICCPR.

Sara Kjellberg, Lunds universitet

Sara KjellbergArbetar med forskar- och forskningsstöd vid Malmö högskolas bibliotek och forskar i biblioteks- och informationsvetenskap. Disputerade vid Lunds Universitet med en avhandling om forskarbloggar. Forskningsintressen inkluderar informationspraktiker, vetenskaplig kommunikation, digital kommunikation och utvecklingen av forskarstöd inom forskningsbiblioteksverksamhet.  

Linnea Lindsköld, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås  

Linnea LindsköldForskare vid Centrum för kulturpolitisk forskning. Lindsköld disputerade 2013 på en avhandling om kvalitetsbegreppet i svensk litteraturpolitik. På uppdrag av Kultur i Väst var hon följeforskare på det läsfrämjande projektet Sommarboken 2014. I år har hon fått finansiering av Svea Bredals fond för att skriva en vetenskaplig artikel baserad på rapporten ”Att komma in i dom andras läsningar”: En studie av barns upplevelser av Sommarboken (2015). Forskar och undervisar om litteraturförmedling, litteratur- och kulturpolitik.

Jenny Lindberg, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Jenny Lindberg

Är disputerad inom biblioteks- och informationsvetenskap. Hennes doktorsavhandling Att bli bibliotekarie handlar om högskolebibliotekariers professionella kunskaper och lärande, särskild med avseende på bibliotekens pedagogiska arbete. Forskar och undervisar om bibliotekarie-professionen vid Högskolan i Borås.

Lena Lundberg Vesterlund, bibliotekschef, Luleå kommun

Lena Lundberg Vesterlund

Tidigare lektor och prefekt vid Luleå tekniska universitet. Filosofie doktor i Pedagogik med inriktning musik. Avhandling: Strövtåg i komponerandets landskap - tre studier och komponerande med hjälp av dator och musikteknologi.

Margareta Lundberg Rodin, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Margareta Lundberg Rodin

Kulturchef i Kungbacka 1980-2003. Fil lic i offentlig förvaltning; organisation och ledarskap, Göteborgs universitet. Prefekt vid BHS Borås 2007-2013. Ledamot i Svensk biblioteksförenings styrelse 2008-2013. Undervisar och forskar vid Högskolan i Borås. Även verksamhetschef för FoU Sjuhärad Välfärd från 2013.

Katarina Michnik, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Katarina Michnik

 

Katarina Michnik, adjunkt och doktorand BHS, Högskolan i Borås. Undervisar och forskar inom biblioteks- och informationsvetenskap med inriktning mot folkbibliotek.

Carlos Rojas, Sweden Research, (f.d MIKLO)

Carlos RojasSamhällsanalytiker och en av MIKLOs grundare och ägare. Startade tidskriften Gringo (2003-2007). Rojas var ansvarig för Stockholms stadsbilioteks undersökning om flyktingar och bibliotek. Sweden Research har under våren 2016 presenterat Flyktingbarometern, en löpande kvalitativ studie där över 400 asylsökande har intervjuats om sin situation och behov.

Barbro Thomas

Barbro ThomasBiblioteksråd vid Kungliga biblioteket 2000-2008, tidigare avdelningsdirektör Statens Kulturråd, kulturchef/länsbibliotekarie Halmstad/Hallands län. Bl.a. ordförande  i Svenska bibliotekarieförbundet under perioden 1974-1980 och ledamot SAB:s styrelse 1980-1986.