Huvudmeny
Till anmälan

Ateljerista 31-60 hp

30 högskolepoäng, deltid 50%

Innehållet i kursen består huvudsakligen av tre delar:

 • eget kreativt praktiskt estetiskt arbete i olika material och tekniker och hur man kan arbeta konstnärligt med barn
 • olika sätt att se på barn och barndom
 • användning och problematisering av pedagogisk dokumentation

Innehåll

Kursen innehåller arbetande seminarier såväl inomhus som utomhus. Under kursen görs besök på museer och i natur- och/eller kulturarvsmiljöer. Under seminarierna används och diskuteras gestaltande kunskapsformer och begreppet estetiska lärprocesser definieras. En röd tråd i kursen rör barns relation till natur och miljö och hur man kan lära mer om detta genom att använda gestaltande lärprocesser i såväl traditionella som samtida tekniker. Kursen problematiserar och diskuterar olika perspektiv på pedagogisk och visuell dokumentation. Detta görs i samtalsform och genom erfarenhetsutbyte med hjälp av visuell dokumentation. I kursen förekommer litteraturseminarier om estetiska lärprocesser och estetikens roll i små barns lekande och lärande. Projektarbete i relation till kursmål ska genomföras och redovisas vid båda terminssluten, såväl muntligt som skriftligt.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på kursen Ateljerista 1-30 hp

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Seminarier, praktiskt arbete individuellt och i grupp, föreläsningar.

Övrigt

Kursen ges som fristående på halvfart och kräver att deltagarna har tillgång till en barngrupp att genomföra sina uppgifter tillsammans med.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-35472
Sista anmälningsdag: 2017-04-18
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 20
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2018-06-03
Studieort: Varberg
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan i pdf

Ladokkod: 11AT20 (2)
Gäller från: HT 2015
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2014-12-11

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Pedagogik (G1F)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: PE1

Krav på särskilda förkunskaper

Godkänt resultat på kursen Ateljerista 1-30 hp

Mål

Studenten skall efter avslutad kurs kunna

 • använda sin kartläggning av natur- och kulturarvsmiljöer i den egna förskolans närhet
 • synliggöra möjliga samverkansformer med kulturpedagoger
 • diskutera barn som kulturbärare och förskolan som kulturinstitution
 • inspirera till, genomföra och redovisa ett pedagogiskt projekt med barn relaterat till natur- och/eller kulturarvsmiljö
 • använda natur, naturmaterial och återbruk av material för barns lärande om natur och miljö på ett kvalificerat sätt
 • diskutera och problematisera estetiska lärprocesser i relation till museer, kulturarvsmiljöer och natur
 • redogöra för en fördjupad kunskap om kameran som redskap i såväl gestaltande verksamhet med yngre barn som i dokumentationssyfte
 • problematisera dokumentation av pedagogisk verksamhet och visa förståelse för den relationella aspekten i både dokumenterande och pedagogisk aktivitet
 • använda grundläggande vetenskapliga begrepp relevanta för praxisnära forskning samt genomföra en undersökande studie i vilken begreppen används
 • planera, genomföra, dokumentera ett projektarbete relevant för kursens innehåll samt redovisa arbetet både muntligt och skriftligt

Innehåll

Kursen innehåller arbetande seminarier såväl inomhus som utomhus. Under kursen görs besök på museer och i natur- och/eller kulturarvsmiljöer. Under seminarierna används och diskuteras gestaltande kunskapsformer och begreppet estetiska lärprocesser definieras. En röd tråd i kursen rör barns relation till natur och miljö och hur man kan lära mer om detta genom att använda gestaltande lärprocesser i såväl traditionella som samtida tekniker. Kursen problematiserar och diskuterar olika perspektiv på pedagogisk och visuell dokumentation. Detta görs i samtalsform och genom erfarenhetsutbyte med hjälp av visuell dokumentation. I kursen förekommer litteraturseminarier om estetiska lärprocesser och estetikens roll i små barns lekande och lärande. Projektarbete i relation till kursmål ska genomföras och redovisas vid båda terminssluten, såväl muntligt som skriftligt.

Undervisningsformer

Seminarier, praktiskt arbete individuellt och i grupp, föreläsningar.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
Deltagande i såväl litteraturseminarier som i gestaltande seminarier och muntlig och skriftlig redovisning av genomfört projekt i barngrupp.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se särskild bilaga längst ner.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas kontinuerligt under kursens gång samt individuellt skriftligt vid kursens slut. Resultatet av utvärderingen presenteras i en kursrapport och återkopplas till studenterna via kursens konferenssystem. Utvärderingen ligger till grund för planeringen nästa gång kursen ges.

Övrigt

Kursen ges som fristående på halvfart och kräver att deltagarna har tillgång till en barngrupp att genomföra sina uppgifter tillsammans med.

Kurslitteratur bilaga

Banér, Anne (red.) (2011). Kulturarvingarna, typ!: vad ska barnen ärva och varför?. Stockholm: Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet (196 s)
Bendroth Karlsson, Marie & Karlsson Häikiö, Tarja (red.) (2014). Bild, konst och medier för yngre barn. Kulturella redskap och pedagogiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur (166 s)
Colliander, Marie-Anne, Stråhle, Lena & Wehner-Godée, Christina (red.) (2010). Om värden och omvärlden: pedagogik i praktik och teori med inspiration från Reggio Emilia. 1. uppl. Stockholm: Stockholms universitets förlag (i urval, ca 100 s)
Karlsson Sten O (red.) (2014). Visuella arenor och motsägelsefulla platser. Tio texter om transformativt lärande, identitet och kulturell förändring. Göteborg: Daidalos (i urval, ca 50 s)
Klerfelt, Anna & Qvarsell, Birgitta (red.) (2012). Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken. Malmö: Gleerups (i urval, ca 60 s)
Läroplan för förskolan Lpfö 98. (Ny, rev.utg.) (2010). Stockholm: Skolverket. Tillgänglig: www.skolverket.se/publikationer?id=2442 (16 s)
Löfdahl, Annica, Hjalmarsson, Maria och Franzén, Karin (red.) (2014). Förskollärarens metod och vetenskapsteori. Stockholm: Liber (i urval, ca 50 s)
Lökken, Gunvor m.fl. (2006) Småbarnspedagogik. Fenomenologiska och estetiska förhållningssätt. Stockholm: Liber ( i urval ca 80 s)
Mantere, Mari-Helga (1992). Ecology, environmental education and art teaching. In L. Pirronen (red.). Power of images. Helsinki, Finland: INSEA Research Congress, Association of Art Teachers, s.17-26 (10 s)
Mårtensson, Åsa & Sten, Ulrika (red.) (2008). Konst och pedagogik. Gävle: Gävle konstcentrum (126 s)
Svennberg, Mia & Teimouri, Mania (red.) (2010). Barns rätt till staden: om arkitekturpedagogik som demokratisk metod i Göteborg. Alnarp: Movium (144 s)
Svenning, Bente (2011). Vad berättas om mig?: barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation. Lund: Studentlitteratur (110 s)
Sörenstuen, Jan-Erik (2013). Levande spår-att upptäcka naturen genom konst och konsten genom natur. Lund: Studentlitteratur (307 s)
Wehner-Godée, Christina. (2011). Lyssnandets och seendets villkor: pedagogisk dokumentation - DVD, bok. Stockholm: Stockholms universitets förlag (129 s)
Dokumentärfilm
Bateson, Nora (2011) An Ecology of Mind. A Daughter´s Portrait of Gregory Bateson. (60 min)
Goldsworthy, Andy (2001). Rivers and Tides. Regi: Thomas Riedelsheimer. Tillgänglig: topdocumentaryfilms.com (90 min.)
Övrigt
Litteratur relevant för det enskilda projektet/uppsatsen, omfattande ca 400 sidor, väljs i samråd med lärare.
Relevanta artiklar kan tillkomma.

Kontakt

För utbildningsfrågor: Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum