Huvudmeny

Engelska för lärare, åk 1-3, 1-15 hp - ingår i Lärarlyftet (Uppdragsutbildning)

15 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Innehåll

Kursens övergripande fokus är att belysa språksynen i kursplanen för ämnet engelska. Vidare får studenten insikt i ämnesdidaktisk forskning. Vikten av ett inkluderande förhållningssätt på engelskundervisningen diskuteras och studenten erbjuds verktyg för att skapa goda lärandemiljöer för alla barn. Analys och bedömning av elevers kunskaper och färdigheter utifrån kursplanen i engelska ingår i kursen. Skolverkets bedömningsstöd presenteras för att sedan testas i den egna verksamheten. Momentet avslutas med ett reflektionsdokument. IT och media diskuteras som verktyg för såväl lärande som för kommunikation

Förkunskapskrav

Behörighetsgivande lärarexamen med inriktning mot minst åk 1-3 och undervisande i åk 1-3 i engelska utan att vara ämnesbehörig

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Kursen ges som en kombination av distans och campus. Antalet campusträffar är sex stycken, fördelat på intensivträffar torsdag-lördag, en gång vardera termin.

Undervisningsformer är föreläsningar, workshops, seminarier, studiegruppsarbete och självstudier. Distansundervisningen sker med hjälp av en virtuell mötesplats i form av ett webbaserat forum för information och dialog. Undervisningen kommer att bedrivas på både svenska och engelska.

Övrigt

Kursen ges som uppdragsutbildning och ingår i Lärarlyftet. Deltagarna behöver under kursen tillgång till verksamhet i grundskolan eftersom kursinnehåll och examinationer relateras till den egna undervisningen.

Anmälningsinformation

Kursen är inställd.

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: 11EL3U (2,1)
Gäller från: HT 2015
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2015-05-22
Ersätter kursplan fastställd:  2013-11-20

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Engelska (G1N) Ämnesdidaktik (G1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: EN1

Krav på särskilda förkunskaper

Behörighetsgivande lärarexamen med inriktning mot minst åk 1-3 och undervisande i åk 1-3 i engelska utan att vara ämnesbehörig

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv diskutera och kritiskt granska kursplanen i engelska och omsätta dess kunskapssyn i didaktisk planering
 • redogöra för ämnesdidaktisk forskning med relevans för kursen och kunna omsätta den i didaktisk planering
 • redogöra för hur val av innehåll och arbetsmetoder kan underlätta lärande för alla barn oavsett klass, kön och etnicitet
 • redogöra för hur ett inkluderande förhållningssätt kan underlätta för alla barn oavsett klass, kön och etnicitet
 • använda ändamålsenlig engelska som arbetsspråk i klassrummet och variera sitt språk både muntligt och skriftligt med hänsyn till syfte och mottagare
 • förklara grammatiska fenomen och strukturer i engelska
 • förklara fonologiska fenomen och strukturer i engelska
 • analysera fonologiska fenomen som är vanliga problemområden hos barn som lär sig engelska
 • förklara det vidgade textbegreppet samt exemplifiera hur engelsk skönlitteratur, film, sånger, ramsor och estetiska uttrycksformer kan användas som redskap för språkutveckling i engelska där såväl läslust, skrivglädje som kulturmöten skapas med hänsyn tagen till det enskilda barnet
 • använda IT och andra medier som verktyg för lärande i undervisningen och för att visa på och ta vara på den vardagsengelska som omger eleverna
 • bedöma och analysera elevers kunskaper och färdigheter utifrån kursplanen i engelska

Innehåll

Kursens övergripande fokus är att belysa språksynen i kursplanen för ämnet engelska. Vidare får studenten insikt i ämnesdidaktisk forskning. Vikten av ett inkluderande förhållningssätt på engelskundervisningen diskuteras och studenten erbjuds verktyg för att skapa goda lärandemiljöer för alla barn. Analys och bedömning av elevers kunskaper och färdigheter utifrån kursplanen i engelska ingår i kursen. Skolverkets bedömningsstöd presenteras för att sedan testas i den egna verksamheten. Momentet avslutas med ett reflektionsdokument. IT och media diskuteras som verktyg för såväl lärande som för kommunikation

Undervisningsformer

Kursen ges som en kombination av distans och campus. Antalet campusträffar är sex stycken, fördelat på intensivträffar torsdag-lördag, en gång vardera termin.

Undervisningsformer är föreläsningar, workshops, seminarier, studiegruppsarbete och självstudier. Distansundervisningen sker med hjälp av en virtuell mötesplats i form av ett webbaserat forum för information och dialog. Undervisningen kommer att bedrivas på både svenska och engelska.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Litteraturseminarier, muntliga och skriftliga redovisningar såväl enskilt som i grupp, enskild skriftlig tentamen samt arbeten kopplade till den egna verksamheten.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se särskild bilaga längst ner.

Studentinflytande och utvärdering

Under kursens gång diskuteras kursens upplägg och litteratur. Vid slutet av kursen sker en enskild, skriftlig utvärdering. Resultatet av utvärderingen presenteras i en kursrapport som publiceras på Institutionen för pedagogiks hemsida.

Övrigt

Kursen ges som uppdragsutbildning och ingår i Lärarlyftet. Deltagarna behöver under kursen tillgång till verksamhet i grundskolan eftersom kursinnehåll och examinationer relateras till den egna undervisningen.

Kurslitteratur bilaga

Chambers, Aidan (1996). Tell Me: Children, Reading and Talk. USA: Stenhouse Publishers (120 s)

Diskussionsunderlag till kursplanen i engelska. (2011). Stockholm: Skolverket. Tillgänglig: http:www.skolverket.se/publikationer?id=2531 (16 s)

Estling Vanneståhl, Maria (2012).
Essential English Grammar. Lund: Studentlitteratur (200 s)

Haddon, Mark (2004).
Curious Incident of the Dog in the Night-Time. London: Vintage (224 s)

Kommentarmaterial till kursplanen i engelska. (2011). Stockholm: Skolverket. Tillgänglig: http:www.skolverket.se/publikationer?id=2557 (24 s)

Lessing, Doris (2007). The Fifth Child. London, New York, Toronto and Sydney: Harper Perennial (159 s)

Lundberg, Gun (2011). De första årens engelska. Lund: Studentlitteratur (141 s.)

Löfving, Christina (2012). Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen. Stockholm: Liber (192 s)

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Stockholm: Skolverket
Tillgänglig: http:www.skolverket.se/publikationer?id=2575 (utdrag, ca 40 s)

Pinter, Anna Maria (2006).
Teaching Young Language Learners. Oxford: OUP (180 s)

Russell, Willy (2007).
Educating Rita. London: Methuen Drama (102 s)

Rönnerdal, Göran & Johansson, Stig (2005).
Introducing English Pronunciation: Advice for Learners and Teachers : British version. 3., [rev.] ed. Lund: Studentlitteratur (147 s)

Sandström, Karyn (2011).
Kidworthy works. Lund: Studentlitteratur (166 s)Handböcker/referenslitteratur
Nordlinder, Lars, Hellsten, Anna Karin & Ljung, Marina (2001).
Correct English in the Classroom. (Motivera variera! Engelskundervisning år 1-7.) Stockholm: Utbildningsradion (UR) (55 s)

Philips, Sarah (2007).
Young Learners. Resource Books for Teachers. Oxford: OUP (176 s)

Wright, Andrew (2002).
Storytelling with Children. Resource Books forTeachers. Oxford: OUP (206 s)Information om ev. ytterligare litteratur enligt lärarens anvisningar
Eget val av minst fem titlar sago- och bilderböcker på engelska passande för 6-9-åringar

Kontakt


Kontaktperson Jaana Ben Maaouia
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen