Huvudmeny

Kulturpolitik I: Kulturpolitikens organisering och styrning

7,5 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Hur styrs kulturen? Och av vem? Har kultur blivit verktyg för att öka sysselsättningen?, få ekonomin att växa?, förbättra folkhälsan?, bygga mera attraktiva städer? Vad spelar kulturpolitik för roll för kulturförmedlande verksamheter?

Kulturpolitik I Kulturpolitikens organisering och styrning är en av två fristående kurser vid Högskolan i Borås som analyserar, belyser och problematiserar dessa frågor.

Kursen ger en grundläggande kunskap om hur, särskilt den svenska, kulturpolitiken växt fram, formats och organiserats.

Den fristående kursen samläses med studenter ur Masterprogrammet i Biblioteks- och informationsvetenskap. Den ges på halvfart distans, men innehåller en träff på Högskolan i Borås under vårterminen 2017.

Lärarna i kursen är verksamma vid Centrum för kulturpolitisk forskning, landets ledande miljö för studier av kulturpolitik.

Innehåll

Kursen ger både en översikt och fördjupad inblick i kulturpolitikens historia, praktik och teori ur perspektiv som framhåller områdets relevans för kulturförmedlande verksamheter. Den offentliga politikens roll i relation till kulturen behandlas liksom den svenska kulturpolitiska strukturen på de tre förvaltningsnivåerna. Teoretiska perspektiv på kultur och kulturpolitik kombineras med praktiska inslag för att utveckla studenternas analytiska färdigheter och insikter i kulturpolitisk praktik. I kursen granskas de tre centrala begreppen kultur, politik och demokrati i olika politiska och sociala kontexter. Särskild vikt läggs vid bibliotekens roll. Den kulturpolitiska utvecklingen på regionala och lokala nivåer de senare åren tas också upp, samt dess relevans för kulturförmedlande verksamheter. Kulturbegreppet skärskådas och diskuteras i relation till kulturell mångfald, genus, etnicitet och hållbar utveckling. I kursen ingår även tillämpad kulturpolitisk analys där studenten får öva sin förmåga att tolka, kritiskt granska och presentera en analys av kulturpolitiskt relevanta idéer och relaterade aktiviteter.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen i kursen består av

  • föreläsningar
  • seminarier
  • skriftliga uppgifter


Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska, norska och danska kan förekomma.

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-39071
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 20
Startar: 2017-01-16
Slutar: 2017-03-22
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Blandade tider

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: C3FKP1 (1,1)
Gäller från: VT 2017
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT, 2016-11-08
Ersätter kursplan fastställd:  2016-05-31

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Biblioteks- och informationsvetenskap (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: BV1

Krav på särskilda förkunskaper

Kandidatexamen

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna, med avseende på

Kunskap och förståelse
1.1 Redogöra för vetenskapliga nyckelteorier och perspektiv i kulturpolitikstudier
1.2 Förklara den svenska offentliga kulturpolitikens historia och struktur på statlig, regional och kommunal nivå
1.3 Beskriva och förklara relationer mellan politik, kultur och demokrati samt ge exempel på vilka roller dessa begrepp har för kulturförmedlande verksamheter

Färdighet och förmåga
2.1 Identifiera och använda olika tolkningar av begreppet kultur
2.2 Identifiera och relatera olika perspektiv såsom genus, mångfald och hållbar utveckling till kulturpolitik och kulturbegreppet
2.3 Analysera kulturpolitiskt relevanta idéer och relaterade aktiviteter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 Värdera och jämföra vetenskapliga texter inom det kulturpolitiska området
3.2 Föra ett självständigt analytiskt resonemang om relationerna mellan kultur, kulturpolitik och demokrati
3.3 Kritiskt granska hur relationerna mellan kultur, kulturpolitik och demokrati påverkas av olika politiska, historiska och sociala kontexter

Innehåll

Kursen ger både en översikt och fördjupad inblick i kulturpolitikens historia, praktik och teori ur perspektiv som framhåller områdets relevans för kulturförmedlande verksamheter. Den offentliga politikens roll i relation till kulturen behandlas liksom den svenska kulturpolitiska strukturen på de tre förvaltningsnivåerna. Teoretiska perspektiv på kultur och kulturpolitik kombineras med praktiska inslag för att utveckla studenternas analytiska färdigheter och insikter i kulturpolitisk praktik. I kursen granskas de tre centrala begreppen kultur, politik och demokrati i olika politiska och sociala kontexter. Särskild vikt läggs vid bibliotekens roll. Den kulturpolitiska utvecklingen på regionala och lokala nivåer de senare åren tas också upp, samt dess relevans för kulturförmedlande verksamheter. Kulturbegreppet skärskådas och diskuteras i relation till kulturell mångfald, genus, etnicitet och hållbar utveckling. I kursen ingår även tillämpad kulturpolitisk analys där studenten får öva sin förmåga att tolka, kritiskt granska och presentera en analys av kulturpolitiskt relevanta idéer och relaterade aktiviteter.

Undervisningsformer

Undervisningen i kursen består av

  • föreläsningar
  • seminarier
  • skriftliga uppgifter


Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska, norska och danska kan förekomma.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

- Inlämningsuppgift: case study
Lärandemål: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1
Högskolepoäng: 3,5
Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt

- Inlämningsuppgift: skriftlig inlämningsuppgift
Lärandemål: 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3
Högskolepoäng: 4,0
Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt

För betyget Godkänt på hel kurs krävs minst godkänt betyg på samtliga moment, För betyget Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på båda momenten.

Då kursplanen ändras kommer student som önskar slutföra rester från ett kurstillfälle att examineras utifrån kursens nya innehåll och upplägg. Då kursen har upphört kan student som önskar slutföra rester följa hela eller delar av annan likvärdig kurs.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska och engelska men kurslitteratur på norska och/eller danska kan förekomma.

Ahearne, J. (2009). Cultural policy implicit and explicit: A distinction and some uses. International Journal of Cultural Policy,15(2), 141-153. (13 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Duelund, P. (2008). Nordic cultural policies: A critical view. International Journal of Cultural Policy, 14(1), 7-24. (17 s.)[Tillgänglig elektroniskt]

Evjen, S. (2015). The image of an institution: Politicians and the urban library project. Library & Information Science Research, 37(1), 28-35. (8 s.)

Eliassen, K. O. & Prytz, Ø. (Red.). (2016). Kvalitetsforståelser: Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur. Oslo: Norsk kulturråd. S. 140-182 (42 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Frenander, A. (2011). Arkitekter på armlängds avstånd: Att studera kulturpolitik. Borås: Valfrid. (160 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Frenander, A. (2014). Kulturen som kulturpolitikens stora problem: Diskussionen om svensk kulturpolitik fram till 2010. Möklinta: Gidlunds. (291 s.)

Frenander, A. & Lindberg, J. (Red.). (2012). Styra eller stödja? Svensk folkbibliotekspolitik under hundra år. Borås: Valfrid. S.15-89 och 293-320. (103 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Mangset, P., Kangas, A., Skot-Hansen, D. & Vestheim, G. (2008). Nordic cultural policy. International Journal of Cultural Policy, 14(1), 1-5. (5 s.). [Tillgänglig elektroniskt].

Michnik, K. (2015). Public library managers' descriptions of political attention. Library Management, 36(8/9), 673-684. (12 s.)

Pors, N.O. (2005). Changing perceptions and attitudes among Danish library managers and directors: The influence of environmental factors. New Library World, 106(3/4), 107-115. (9 s.)

Rothstein, B. (1998). Demokratins vidd. Demokratins räckvidd: Dokumentation från ett seminarium. Demokratiutredningen. Stockholm: Fritzes. (SOU, 1998:55, Demokratiutredningens skrift, nr 1). 11-49. (38 s) [Tillgänglig elektroniskt]

Saukkonen, P. (2013). Multiculturalism and cultural policy in Northern Europe. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift. 2013:2, 178-200. [Tillgänglig elektroniskt].

Svensson, J. & Tomson, K. (Red.). (2016). Kampen om kulturen: Idéer och förändring på det kulturpolitiska fältet. Lund:Studentlitteratur. S. 9-94, 121-166, 289-316. (157 s.)

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs.

Kontakt


Kursansvarig Linnéa Lindsköld
Kursansvarig Anders Frenander
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen