Huvudmeny

Svenska som andraspråk, 46-60 hp

15 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Innehåll

Delkurs 1: Andraspråksinlärning, 2,5 hp
Kursen fokuserar på hur ett andraspråk lärs in, vilket belyses genom forskning om andraspråkets utveckling och variation samt om de yttre och inre faktorer som påverkar andraspråksinlärning. Kognitiva processer, inlärningsstrategier och inlärningsgångar studeras samtidigt som inflödets, interaktionens och undervisningens inverkan diskuteras. Autentiskt inlärarmaterial analyseras med hjälp av olika teorier som exempelvis interimspråks- och processbarhetsteorin.

Delkurs 2: Svenskans struktur i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp
Kursen ger fördjupade kunskaper om svenska språkets grammatik och ordförråd (fonologi, morfologi, syntax och lexikon) ur ett språktypologiskt, tvärspråkligt perspektiv. Fokus ligger på sådant som är karaktäristiskt för det svenska språket i förhållande till andra språk. Kursen tar upp det svenska språket ur en andraspråkselevs inlärningsperspektiv och behandlar olika kategorier som orsakar svårigheter för inläraren, bl.a. markerade strukturer som tempus, bestämdhet och ordföljd. I kursen ingår vidare en fördjupning i semantik, ordbildning och fonologi. Studenten får analysera och diskutera inlärares uttal ur ett uttalspedagogiskt perspektiv. De studerande får praktiskt öva och analysera andraspråkselevers talade språk och texter.

Delkurs 3: Språkutvecklande arbetssätt i svenska som andraspråksundervisning, 5 hp
Kursen fokuserar på hur läraren kan tillämpa ett inkluderande och interkulturellt förhållningssätt i syfte att stärka elevens olika identiteter. Vidare synliggörs hur elever i heterogena grupper kan ses som en resurs för varandra, där elevernas erfarenheter tas tillvara. I kursen belyses hur lärare kan främja elevernas språkutveckling vad gäller litteracitet, muntlig interaktion och skriftlig produktion. Granskning av läroböcker och läsning av skönlitteratur genomförs samt hur dessa kan användas språkutvecklande utifrån ett språkligt fokus på innehållet. Praktiskt inriktade uppgifter kring språkutveckling genomförs efter identifiering av andraspråkselevers språkliga nivå och utvecklingsbehov.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på svenska som andraspråk 1-30 hp och genomgången kurs Svenska som andraspråk, 31-45 hp med godkänt resultat om minst 7,5 hp

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen i kursen består av

  • föreläsningar
  • seminarier
  • workshops
  • fältstudier

Övrigt

Kursen ges som fristående.

Anmälningsinformation

Kursen är inställd.

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: 11SA03 (2)
Gäller från: VT 2018
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom pedagogik och lärande, 2017-09-05

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Svenska som andraspråk (G1F)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: SS1

Krav på särskilda förkunskaper

Godkänt resultat på svenska som andraspråk 1-30 hp och genomgången kurs Svenska som andraspråk, 31-45 hp med godkänt resultat om minst 7,5 hp

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna, med avseende på

Delkurs 1: Andraspråksinlärning, 2,5 hp

1. Kunskap och förståelse
1.1 redogöra för forskning inom andraspråksutveckling
1.2 redogöra för inflödets, interaktionens och undervisningens roll i andraspråksinlärning
1.3 exemplifiera olika faktorer som påverkar andraspråksinlärning

2. Färdighet och förmåga
2.1 analysera elevers andraspråksutveckling genom interimspråks- och processbarhetsteorin

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 problematisera komplexiteten i andraspråksinlärning

Delkurs 2: Svenskans struktur i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp

1. Kunskap och förståelse
1.1 redogöra för kategorier i svenska språket som orsakar svårigheter för andraspråkselever
1.2 redogöra för svenska språkets struktur på olika språkliga nivåer i ett jämförande och kontrastivt perspektiv

2. Färdighet och förmåga
2.1 aktivt och självständigt genomföra analyser av andraspråkselevers talade och skriftliga produktion
2.2 kunna tillämpa ett uttalspedagogiskt perspektiv i andraspråksundervisning

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 utvärdera andraspråkselevers muntliga språkfärdighet i lexikon och fonologi
3.2 utvärdera andraspråkselevers skriftliga språkfärdighet i semantik, morfologi och syntax

Delkurs 3: Språkutvecklande arbetssätt i svenska som andraspråksundervisning, 5 hp

1. Kunskap och förståelse
1.1 ge exempel på hur elever i heterogena grupper kan ses som en resurs för varandra
1.2 belysa hur lärare kan främja elevernas språkutveckling vad gäller litteracitet, muntlig interaktion och skriftlig produktion

2. Färdighet och förmåga
2.1 planera och genomföra samt redovisa hur språkutvecklande arbetssätt kan ske i svenska som andraspråksundervisningen
2.2 identifiera flerspråkiga elevers språkliga nivå och utvecklingsbehov

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 motivera val av läroböcker samt skönlitteratur att använda i ämnet svenska som andraspråk utifrån kursplanens kunskapssyn samt teoretiska och didaktiska utgångspunkter
3.2 diskutera innebörden av att undervisa utifrån andraspråkselevernas erfarenheter
3.3 diskutera hur ett inkluderande och interkulturellt förhållningssätt i svenska som andraspråksundervisningen kan syfta till att stärka elevens olika identiteter

Innehåll

Delkurs 1: Andraspråksinlärning, 2,5 hp
Kursen fokuserar på hur ett andraspråk lärs in, vilket belyses genom forskning om andraspråkets utveckling och variation samt om de yttre och inre faktorer som påverkar andraspråksinlärning. Kognitiva processer, inlärningsstrategier och inlärningsgångar studeras samtidigt som inflödets, interaktionens och undervisningens inverkan diskuteras. Autentiskt inlärarmaterial analyseras med hjälp av olika teorier som exempelvis interimspråks- och processbarhetsteorin.

Delkurs 2: Svenskans struktur i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp
Kursen ger fördjupade kunskaper om svenska språkets grammatik och ordförråd (fonologi, morfologi, syntax och lexikon) ur ett språktypologiskt, tvärspråkligt perspektiv. Fokus ligger på sådant som är karaktäristiskt för det svenska språket i förhållande till andra språk. Kursen tar upp det svenska språket ur en andraspråkselevs inlärningsperspektiv och behandlar olika kategorier som orsakar svårigheter för inläraren, bl.a. markerade strukturer som tempus, bestämdhet och ordföljd. I kursen ingår vidare en fördjupning i semantik, ordbildning och fonologi. Studenten får analysera och diskutera inlärares uttal ur ett uttalspedagogiskt perspektiv. De studerande får praktiskt öva och analysera andraspråkselevers talade språk och texter.

Delkurs 3: Språkutvecklande arbetssätt i svenska som andraspråksundervisning, 5 hp
Kursen fokuserar på hur läraren kan tillämpa ett inkluderande och interkulturellt förhållningssätt i syfte att stärka elevens olika identiteter. Vidare synliggörs hur elever i heterogena grupper kan ses som en resurs för varandra, där elevernas erfarenheter tas tillvara. I kursen belyses hur lärare kan främja elevernas språkutveckling vad gäller litteracitet, muntlig interaktion och skriftlig produktion. Granskning av läroböcker och läsning av skönlitteratur genomförs samt hur dessa kan användas språkutvecklande utifrån ett språkligt fokus på innehållet. Praktiskt inriktade uppgifter kring språkutveckling genomförs efter identifiering av andraspråkselevers språkliga nivå och utvecklingsbehov.

Undervisningsformer

Undervisningen i kursen består av

  • föreläsningar
  • seminarier
  • workshops
  • fältstudier

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

Delkurs 1: Andraspråksinlärning, 2,5 hp
(IN01) Skriftlig inlämningsuppgift
Lärandemål: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 och 3.1
Högskolepoäng: 2,5
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Delkurs 2: Svenskans struktur i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp
(SE01) Muntligt seminarium och skriftlig inlämning
Lärandemål: 1.1, 2.1, 2.2 och 3.1
Högskolepoäng: 3,0
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

(IN02) Hemtentamen
Lärandemål: 1.1, 1.2, 2.1 och 3.2
Högskolepoäng: 4,5
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Delkurs 3: Språkutvecklande arbetssätt i svenska som andraspråksundervisning, 5 hp
(RE01) Skriftlig och muntlig redovisning
Lärandemål: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 och 3.3
Högskolepoäng: 5,0
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Kurslitteratur och övriga läromedel

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Kursen ges som fristående.

Kontakt

Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen