Huvudmeny
Till sen anmälan

Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp

60 högskolepoäng, heltid 100%

Invandrarakademien är en kurs i svenska som andraspråk och samhällskunskap. Kursen är för dig som tidigare har studerat på ett universitet (minst tre år) och behöver komplettera dina svenska kunskaper. Utbildningen innehåller svenska som andraspråk och ämnesstudier i samhällskunskap där svenska språket är i fokus. Kartläggning av din utbildning och/eller yrkeserfarenhet ingår också. De teoretiska studierna ska ge dig kunskaper som är användbara för ditt framtida yrkesliv och/eller vidare studier.

Utbildningen i svenska som andraspråk och samhällskunskap har utvecklingen av din svenska språknivå i fokus. Du kommer att studera litteratur, språkets struktur, svenskt arbetsliv och många andra aktuella ämnen i samhället. Akademiskt skrivande och muntlig argumentation ingår i kursen. Ett hållbarhetsperspektiv finns i alla moment.

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng (hp) under två terminer och kursen är på heltid (40h/vecka).

Invandrarakademins studievägledare hjälper dig att kartlägga din utbildning och/eller yrkeserfarenhet.

Utbildningen är på förberedande nivå och kan inte ingå i en högskoleexamen.

Efter avslutad och godkänd kurs får du behörighet motsvarande Svenska som andraspråk 3 och Samhällskunskap 1b.

Innehåll

Kursen innehåller svenska som andraspråk utifrån ett kulturellt och jämförande perspektiv och ämnesstudier i samhällskunskap där svenska språket är i fokus. De teoretiska studierna ska ge kunskaper för ett framtida yrkesliv och/eller vidare studier i Sverige.

Delkurs 1: Svenska språket i högre utbildning; en introduktion, 15 hp
Delkursen introducerar det svenska språket som akademiskt språk med fokus på begrepp, uppbyggnad av ordförråd och ett akademiskt språk genom de mest förekomna genrerna i akademiska texter. I delkursen ingår även grammatik, prosodi och uttal och muntlig presentationsteknik. Föreläsningar varvas med workshops där det ges möjligheter för studenterna att träna på det som gås igenom på föreläsningarna, utveckla läs- och hörförståelse samt muntlig och skriftlig produktion.

Delkurs 2: Svenska språket i ett hållbart samhälls- och arbetsliv; en introduktion, 10 hp
Arbetsmarknad, arbetsmiljö, den svenska arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen tas upp. Hållbar utveckling introduceras som begrepp i ett samhällsperspektiv. Demokrati, grundläggande mänskliga rättigheter, politiska partier och ideologier i Sverige gås igenom i föreläsningsform och följs upp av rollspel och värderingsövningar. Under delkursen behandlas även privat- och samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden och hur privatekenomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar. Aktuella samhällsfrågor tas upp och informationssökning om det svenska samhället och källkritik ingår.

Delkurs 3: Svenska språket med fokus på den moderna svenska skönlitteraturen, 5 hp
I delkursen presenteras olika genrer inom den moderna svenska skönlitteraturen. Strategier för att förstå, tolka och analysera skönlitterära texter gås igenom samt urskiljandet av texters budskap, tema och motiv. Under delkursen ges studenten möjligheter att utveckla förmågan att sammanfatta, referera, och recensera skönlitteratur både muntligt och skriftligt. Vanligt förekommande textuppbyggnad i skönlitterära verk föreläses om.

Delkurs 4: Svenska språket i högre utbildning; en fördjupning, 15 hp
Denna delkurs tar vid där delkurs ett slutar vilket betyder att det utgås ifrån att studenten har nått B2-nivå i sin språkutveckling. Läsning, skrivande av och lyssnande till akademiska texter av olika slag är i fokus och språkliga förmågor så som att referera, värdera och kritiskt granska texter tränas. Ordanvändning, textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i akademiskt skrivande tas upp på föreläsningar som efterföljs av workshops där studenten ges möjlighet att individuellt och i grupp befästa sina kunskaper. Kursen ger möjligheter för kursdeltagarna att delta i samtal och diskussioner för att träna förmågan att tydliggöra egna åsikter, men också bemöta andras argument. Studenten ska under kursen källkritiskt inhämta information till bland annat en rapport av akademisk karaktär inom sitt professionella yrkesområde, ett moment i vilket också opponering ingår.

Delkurs 5: Svenska språket i ett hållbart samhälls- och arbetsliv; en fördjupning, 10 hp
Delkursen är en fördjupning av delkurs två. I delkursen ges föreläsningar om rättigheter och skyldigheter i Sverige och globalt, olika samhällens organisation med fokus på det svenska statsskicket och de bakomliggande idéerna. Med utgångspunkt från studentens olika kulturella bakgrunder tas likheter och skillnader upp hur olika samhällen är organiserade. Ett individuellt arbetsplatsbesök genomförs av studenten inom sitt professionella område som sedan redogörs för både skriftligt och muntligt. Massmediers innehåll och roll i samhället och dess betydelse för demokratin synliggörs på olika sätt. Under lärarhandledning ges studenterna möjlighet att analysera, värdera och diskutera kring olika samhällsfenomen med anknytning till hållbar utveckling lokalt och globalt.

Delkurs 6: Svenska språket i litteraturen med fokus på den moderna svenska skönlitteraturen; en fördjupning, 5 hp
I delkursen läses skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män, med tonvikt på modern svensk litteratur. Studenten läser och samtalar om litteratur med tonvikt på att sammanfatta, tolka och värdera. Texterna analyseras utifrån olika perspektiv där bland annat textens språk, struktur, tema, budskap och berättartekniska grepp belyses. Studenten läser och lyssnar på utdrag ur ett antal representativa verk samt läser och analyserar en svensk skönlitterär roman.

Förkunskapskrav

 • Utländsk akademisk utbildning motsvarande minst tre års heltidsstudier
 • Godkänt resultat SFI kurs D

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen i kursen består av

 • föreläsningar
 • workshops
 • seminarier
 • gruppuppgifter
 • individuella uppgifter
 • individuell handledning
 • grupphandledning

Övrigt

Kursen ges som fristående kurs inom Invandrarakademin.

Avslutad godkänd utbildning ger motsvarande behörighet i Svenska som andraspråk 1, 2, 3 och Samhällskunskap 1b. (Bedömningshandboken)

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-34781
Första anmälningsdag: 2017-09-15
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 20
Startar: 2018-01-15
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: C0IA00 (4)
Gäller från: HT 2017
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom pedagogik och lärande, 2017-06-13
Ersätter kursplan fastställd:  2016-08-16

Utbildningsnivå: Förberedande nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Inget huvudområde (--)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: SS1

Krav på särskilda förkunskaper

 • Utländsk akademisk utbildning motsvarande minst tre års heltidsstudier
 • Godkänt resultat SFI kurs D

Mål

Delkurs 1: Svenska språket i högre utbildning; en introduktion, 15 hp
Studenten ska efter delkursen kunna:

1. Kunskap och förståelse
1.1 uppvisa kunskaper om svenska språkets grundläggande regler och funktioner
1.2 uppvisa kunskaper om svenska språkets grammatik och relatera detta till modersmålet

2. Färdighet och förmåga
2.1 tillämpa svenska språkets grundläggande regler
2.2 kommunicera muntligt med förståeligt uttal både i monolog och dialog
2.3 skriva texter i olika genrer med viss språklig variation
2.4 använda källhänvisningar
2.5 använda digitala verktyg för muntlig och skriftlig presentation
2.6 reflektera över det svenska språkets grammatik och relatera detta till modersmålets grammatik
2.7 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
2.8 sammanfatta information från olika källor

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 välja och argumentera för val av olika källor

Målen mäts mot Europarådets nivåskala B2 (CEFR).

Delkurs 2: Svenska språket i ett hållbart samhälls- och arbetsliv; en introduktion, 10 hp
Studenten ska efter delkursen kunna:

1. Kunskap och förståelse
1.1 redogöra översiktligt för demokratiska värderingar, ideologier och politiska partier i Sverige
1.2 redogöra översiktligt för begreppet hållbar utveckling
1.3 redogöra översiktligt för den svenska arbetsmarknaden och dess parter i både tal och skrift
1.4 uppvisa grundläggande kunskaper om arbetsmiljöfrågor
1.5 uppvisa kunskaper om privat- och samhällsekonomi

2. Färdighet och förmåga
2.1 söka information om det svenska samhället och använda sig av olika källor samt använda källhänvisningar
2.2 beskriva frekventa ämnesspecifika ord och begrepp som förekommer i kurslitteraturen
2.3 använda digitala verktyg för muntlig och skriftlig produktion
2.4 analysera aktuella samhällsfrågor

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 självständigt värdera olika källors trovärdighet samt relevans
3.2 argumentera för sin ståndpunkt och värdera andras ståndpunkt

Målen mäts mot Europarådets nivåskala - B2 (CEFR).

Delkurs 3: Svenska språket i den moderna svenska litteraturen, 5 hp
Studenten ska efter delkursen kunna:

1. Kunskap och förståelse
1.1 redogöra för innehåll, språk och textuppbyggnad i skönlitterära texter
1.2 redogöra för budskap i olika verk
1.3 redogöra för genrer inom skönlitteraturen

2. Färdighet och förmåga
2.1 reflektera över och tolka skönlitteratur
2.2 förklara och försvara sina åsikter i litterära samtal

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 ge uttryck för sina och andras åsikter kring läst skönlitteratur

Målen mäts mot Europarådets nivåskala B2 (CEFR).

Delkurs 4: Svenska språket i högre utbildning; en fördjupning, 15 hp
Studenten ska efter delkursen kunna:

1. Kunskap och förståelse
1.1 uppvisa kunskaper om svenska språkets regler och funktioner
1.2 redogöra för vad som kännetecknar akademiska texter

2. Färdighet och förmåga
2.1 skriva akademiska texter
2.2 behärska grammatik och begrepp
2.3 sammanfatta andra personers akademiska utläggningar inom varierade ämnesområden
2.4 källkritiskt använda information
2.5 kritiskt granska akademiska texter
2.6 argumentera för egna och andras åsikter muntligt och skriftligt
2.7 tillämpa refereringssystemet Harvard
2.8 kommunicera muntligt med förståeligt uttal både i monolog och dialog

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 ge konstruktiv kritik på övriga kursdeltagares texter
3.2 värdera och kritiskt granska akademiska texter

Ovanstående mål mäts mot Europarådets nivåskala C1 (CEFR).

Delkurs 5: Svenska språket i ett hållbart samhälls- och arbetsliv; en fördjupning, 10 hp
Studenten ska efter delkursen kunna:

1. Kunskap och förståelse
1.1 redogöra för det svenska statsskicket
1.2 redogöra för vad hållbar utveckling i samhället kan innebära i ett lokalt och globalt perspektiv
1.3 redogöra för individens rättigheter och skyldigheter lokalt och globalt
1.4 redogöra för massmediers innehåll, roll och dess betydelse för demokrati
1.5 redogöra för skillnader och likheter mellan Sverige och annat land inom ett professionellt yrkesområde

2. Färdighet och förmåga
2.1 tillämpa frekventa ämnesspecifika ord och begrepp som förekommer i kurslitteraturen
2.2 analysera aktuella samhällsfenomen och identifiera orsaker och konsekvenser
2.3 källkritiskt hämta information från olika källor samt bearbeta och strukturera informationen
2.4 förklara samband och dra slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 argumentera för sin ståndpunkt och värdera andras åsikter

Ovanstående mål mäts mot Europarådets nivåskala C1 (CEFR).

Delkurs 6: Svenska språket i den svenska moderna litteraturen, 5 hp
Studenten ska efter delkursen kunna:

1. Kunskap och förståelse
1.1 redogöra för och reflektera över innehållet i skönlitterära verk
1.2 redogöra för hur olika litteratur kan analyseras ur olika perspektiv

2. Färdighet och förmåga
2.1 beskriva skönlitterära verks språk, struktur, tema, budskap och berättartekniska grepp

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 analysera, tolka och värdera skönlitterära texter

Ovanstående mål mäts mot Europarådets nivåskala C1 (CEFR).

Innehåll

Kursen innehåller svenska som andraspråk utifrån ett kulturellt och jämförande perspektiv och ämnesstudier i samhällskunskap där svenska språket är i fokus. De teoretiska studierna ska ge kunskaper för ett framtida yrkesliv och/eller vidare studier i Sverige.

Delkurs 1: Svenska språket i högre utbildning; en introduktion, 15 hp
Delkursen introducerar det svenska språket som akademiskt språk med fokus på begrepp, uppbyggnad av ordförråd och ett akademiskt språk genom de mest förekomna genrerna i akademiska texter. I delkursen ingår även grammatik, prosodi och uttal och muntlig presentationsteknik. Föreläsningar varvas med workshops där det ges möjligheter för studenterna att träna på det som gås igenom på föreläsningarna, utveckla läs- och hörförståelse samt muntlig och skriftlig produktion.

Delkurs 2: Svenska språket i ett hållbart samhälls- och arbetsliv; en introduktion, 10 hp
Arbetsmarknad, arbetsmiljö, den svenska arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen tas upp. Hållbar utveckling introduceras som begrepp i ett samhällsperspektiv. Demokrati, grundläggande mänskliga rättigheter, politiska partier och ideologier i Sverige gås igenom i föreläsningsform och följs upp av rollspel och värderingsövningar. Under delkursen behandlas även privat- och samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden och hur privatekenomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar. Aktuella samhällsfrågor tas upp och informationssökning om det svenska samhället och källkritik ingår.

Delkurs 3: Svenska språket med fokus på den moderna svenska skönlitteraturen, 5 hp
I delkursen presenteras olika genrer inom den moderna svenska skönlitteraturen. Strategier för att förstå, tolka och analysera skönlitterära texter gås igenom samt urskiljandet av texters budskap, tema och motiv. Under delkursen ges studenten möjligheter att utveckla förmågan att sammanfatta, referera, och recensera skönlitteratur både muntligt och skriftligt. Vanligt förekommande textuppbyggnad i skönlitterära verk föreläses om.

Delkurs 4: Svenska språket i högre utbildning; en fördjupning, 15 hp
Denna delkurs tar vid där delkurs ett slutar vilket betyder att det utgås ifrån att studenten har nått B2-nivå i sin språkutveckling. Läsning, skrivande av och lyssnande till akademiska texter av olika slag är i fokus och språkliga förmågor så som att referera, värdera och kritiskt granska texter tränas. Ordanvändning, textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i akademiskt skrivande tas upp på föreläsningar som efterföljs av workshops där studenten ges möjlighet att individuellt och i grupp befästa sina kunskaper. Kursen ger möjligheter för kursdeltagarna att delta i samtal och diskussioner för att träna förmågan att tydliggöra egna åsikter, men också bemöta andras argument. Studenten ska under kursen källkritiskt inhämta information till bland annat en rapport av akademisk karaktär inom sitt professionella yrkesområde, ett moment i vilket också opponering ingår.

Delkurs 5: Svenska språket i ett hållbart samhälls- och arbetsliv; en fördjupning, 10 hp
Delkursen är en fördjupning av delkurs två. I delkursen ges föreläsningar om rättigheter och skyldigheter i Sverige och globalt, olika samhällens organisation med fokus på det svenska statsskicket och de bakomliggande idéerna. Med utgångspunkt från studentens olika kulturella bakgrunder tas likheter och skillnader upp hur olika samhällen är organiserade. Ett individuellt arbetsplatsbesök genomförs av studenten inom sitt professionella område som sedan redogörs för både skriftligt och muntligt. Massmediers innehåll och roll i samhället och dess betydelse för demokratin synliggörs på olika sätt. Under lärarhandledning ges studenterna möjlighet att analysera, värdera och diskutera kring olika samhällsfenomen med anknytning till hållbar utveckling lokalt och globalt.

Delkurs 6: Svenska språket i litteraturen med fokus på den moderna svenska skönlitteraturen; en fördjupning, 5 hp
I delkursen läses skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män, med tonvikt på modern svensk litteratur. Studenten läser och samtalar om litteratur med tonvikt på att sammanfatta, tolka och värdera. Texterna analyseras utifrån olika perspektiv där bland annat textens språk, struktur, tema, budskap och berättartekniska grepp belyses. Studenten läser och lyssnar på utdrag ur ett antal representativa verk samt läser och analyserar en svensk skönlitterär roman.

Undervisningsformer

Undervisningen i kursen består av

 • föreläsningar
 • workshops
 • seminarier
 • gruppuppgifter
 • individuella uppgifter
 • individuell handledning
 • grupphandledning

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

Delkurs 1: Svenska språket i högre utbildning; en introduktion, 15 hp

(HL11) 1: Hör- och läsförståelse
Inlämning
Lärandemål: 2.1 och 2.8
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

(MP12) 1: Muntlig presentation
Muntlig redovisning
Lärandemål: 2.1, 2.2, 2.5 och 2.8
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

(TE11) 1: Språkstruktur
Salstentamen
Lärandemål: 1.1, 1.2, 2.1 och 2.6
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

(TE15) 1: Referat
Salstentamen
Lärandemål: 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 och 2.8
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

(MA11) 1: Muntlig och skriftlig argumentation
Muntlig och skriftlig redovisning
Lärandemål: 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 och 3.1
Högskolepoäng: 3,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

(UT11) 1: Utredande texter
Skriftlig redovisning
Lärandemål: 1.1, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 och 3.1
Högskolepoäng: 4,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Delkurs 2: Svenska språket i ett hållbart samhälls- och arbetsliv; en introduktion, 10 hp

(YP21) 2: Yrkespresentation
Redovisning
Lärandemål: 1.4, 2.1, 2.2 och 2.3
Högskolepoäng: 3,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

(AH22) 2: Arbete - en del av ett hållbart samhälle
Seminarium
Lärandemål: 1.2, 1.3, 1.4 och 3.2
Högskolepoäng: 1,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

(MR22) 2: Mänskliga rättigheter
Seminarium
Lärandemål: 1.1, 2.2 och 3.2
Högskolepoäng: 1,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

(DP22) 2: Demokrati och politik
Redovisning
Lärandemål: 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 och 3.1
Högskolepoäng: 1,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

(SE21) 2: Samhälle och ekonomi
Redovisning
Lärandemål: 1.5, 2.1, 2.2 och 3.1
Högskolepoäng: 1,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

(TE21) 2: Hållbart samhälle och yrkesliv
Salstentamen
Lärandemål: 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 och 2.4
Högskolepoäng: 3,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Delkurs 3: Svenska språket i den moderna svenska litteraturen, 5 hp

(SG31) 3: Skönlitterära genrer
Seminarium
Lärandemål: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 och 2.2
Högskolepoäng: 1,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

(NO32) 3: Novell
Seminarium och skriftlig inlämning
Lärandemål: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 och 3.1
Högskolepoäng: 1,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

(DI31) 3: Dikt
Muntlig och skriftlig redovisning
Lärandemål: 1.1, 1.2 1.3 och 2.1
Högskolepoäng: 1,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

(TE32) 3: Roman
Salstentamen
Lärandemål: 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Delkurs 4: Svenska språket i högre utbildning; en fördjupning, 15 hp

(TE43) 4: Svenska språkets regler och funktioner
Salstentamen
Lärandemål: 1.1 och 2.2
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

(KG41) 4: Kritisk granskning av akademisk text
Muntlig och skriftlig redovisning
Lärandemål: 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8 och 3.2
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

(HF42) 4: Hörförståelse av akademisk text
Inlämning
Lärandemål: 1.1 och 2.3
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

(RO41) 4: Rapportskrivning och opponering
Muntlig och skriftlig redovisning
Lärandemål: 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1 och 3.2
Högskolepoäng: 5,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

(TE44) 4: Läsning och skrivning av essä
Salstentamen
Lärandemål: 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7 och 3.2
Högskolepoäng: 4,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Delkurs 5: Svenska språket i ett hållbart samhälls- och arbetsliv; en fördjupning, 10 hp

(SS52) 5: Samhällssystem
Skriftlig och muntlig redovisning
Lärandemål: 1.1, 1.3, 2.1, 2.3 och 3.1
Högskolepoäng: 1,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

(HU52) 5: Hållbar utveckling lokalt och globalt
Inlämning
Lärandemål: 1.2, 2.1, 2.2 och 2.3
Högskolepoäng: 3,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

(TE52) 5: Samhällens organisation
Salstentamen
Lärandemål: 1.1, 1.3, 1.4, 2.1 och 2.2
Högskolepoäng: 3,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

(MK51) 5: Massmedier och källkritik
Inlämning
Lärandemål: 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 och 3.1
Högskolepoäng: 1,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

(YI51) 5: Yrkesintervju
Skriftlig redovisning
Lärandemål: 1.5, 2.1 och 2.3
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Delkurs 6: Svenska språket i den svenska 1900-talslitteraturen, 5 hp

(JT62) 6: Jämförande textanalys
Inlämning
Lärandemål: 1.1, 1.2, 2.1 och 3.1
Högskolepoäng: 1,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

(TM61) 6: Text i olika medier
Seminarium
Lärandemål: 1.1, 1.2, 2.1 och 3.1
Högskolepoäng: 1,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

(NA62) 6: Novellanalys
Seminarium
Lärandemål: 1.1, 1.2, 2.1 och 3.1
Högskolepoäng: 1,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

(RA61) 6: Romananalys
Redovisning
Lärandemål: 1.1, 1.2, 2.1 och 3.1
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se särskild bilaga längst ner.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram.

Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Kursen ges som fristående kurs inom Invandrarakademin.

Avslutad godkänd utbildning ger motsvarande behörighet i Svenska som andraspråk 1, 2, 3 och Samhällskunskap 1b. (Bedömningshandboken)

Kurslitteratur bilaga

Delkurs 1: Svenska språket i högre utbildning;

en introduktion, 15 hp

Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015). Akademiskt läsande och skrivande. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur (202 s)

Blomström, Vendela & Persson, Catarina (2014). Muntlig interaktion i akademiska sammanhang. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur (263 s)

University of Borås. Library and learning Resources (2013). Guide till Harvardsystemet. Borås: Högskolan i Borås. Tillgänglig: http:bada.hb.se/handle/2320/12297 (36 s)

Svenska skrivregler. 3., [utök.] utg. (2008). Stockholm: Liber (263 s)


Ytterligare litteratur enligt lärarens anvisningar (200 s)

Delkurs 2: Svenska språket i ett hållbart samhälls-

och arbetsliv; en introduktion, 10 hp

Arbetslivet: om arbetsmarknaden i Sverige och världen. [Ny utg.] (2013). [Sverige]: Arena skolinformation (44 s)

Demokratin i samhället. Studiematerial (2015). Stockholm: Sveriges Riksdag. (12 s)

Göthberg, Pauline (2016). Samhällskunskap 1, 100 p.: ett hållbart samhälle. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur (360 s)

Lindell, Johanna & Nilsson, Karin (2013). Arbetsmiljö: så funkar det. [Ny utg.] Stockholm: Arena skolinformation (44 s)

Myrenberg, Ludvig (2013). Lön för mödan. Medlingsinstitutet. Stockholm (43 s)

Riksdagen i samhället. Studiematerial. (2015). Stockholm: Sveriges Riksdag (12 s)

University of Borås. Library and learning Resources (2013). Guide till Harvardsystemet. Borås: Högskolan i Borås. [pdf] Tillgänglig: http:bada.hb.se/handle/2320/12297 (36 s)


För den enskilde studenten relevant yrkesspecifikt material enligt lärarens anvisningar (50 s)


Ytterligare litteratur enligt lärares anvisningar (100 s)

Delkurs 3: Svenska språket med fokus på den moderna svenska

skönlitteraturen; en introduktion, 5 hp

Asaad, Arkan (2011). Stjärnlösa nätter: en berättelse om kärlek, svek och rätten att välja sitt liv. Stockholm: Norstedt (249 s)

Asker, Karin (2014). Läshjulet: en litterär resa genom Sverige. 1. uppl. Stockholm: Sanoma utbildning (300 s)


Ytterligare litteratur enligt lärares anvisningar (ca 330 s), varav ca 300 sidor är skönlitteratur som väljs i samråd med lärare.

Delkurs 4: Svenska språket i högre utbildning;

en fördjupning, 15 hp

Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015). Akademiskt läsande och skrivande. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur (202 s)

Blomström, Vendela & Persson, Catarina (2014). Muntlig interaktion i akademiska sammanhang. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur (utdrag, ca 75 s)

Svenska skrivregler. 3., [utök.] utg. (2008). Stockholm: Liber (263 s)

University of Borås. Library and learning Resources (2013). Guide till Harvardsystemet. Borås: Högskolan i Borås. [pdf] Tillgänglig: http:bada.hb.se/handle/2320/12297 (36 s)


Ytterligare litteratur enligt lärares anvisningar (100 s)


Individuellt vald litteratur för rapportskrivningen (300 s)

Delkurs 5: Svenska språket i ett hållbart samhälls-

och arbetsliv; en fördjupning, 10 hp

Arbetslivet: om arbetsmarknaden i Sverige och världen. [Ny utg.] (2013). [Sverige]: Arena skolinformation (44 s)

Demokratin i samhället. Studiematerial (2015). Stockholm: Sveriges Riksdag.

Göthberg, Pauline (2016). Samhällskunskap 1, 100 p.: ett hållbart samhälle. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur

Lindell, Johanna & Nilsson, Karin (2013). Arbetsmiljö: så funkar det. [Ny utg.] Stockholm: Arena skolinformation (44 s)

University of Borås. Library and learning Resources (2013). Guide till Harvardsystemet. Borås: Högskolan i Borås. [pdf] Tillgänglig: http:bada.hb.se/handle/2320/12297 (36 s)


För den enskilde studenten relevant yrkesspecifikt material tillkommer enligt lärares anvisningar (50 s)


Ytterligare litteratur enligt lärares anvisningar (100 s)

Delkurs 6: Svenska språket med fokus på den moderna svenska

skönlitteraturen; en fördjupning, 5 hp

Asker, Karin (2014). Läshjulet: en litterär resa genom Sverige. 1. uppl. Stockholm: Sanoma utbildning (300 s)


Ytterligare litteratur enligt lärares anvisningar (ca 330 s), varav ca 300 sidor är skönlitteratur som väljs i samråd med lärare.

Kontakt

Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen