Huvudmeny
Till sen anmälan

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk

270 högskolepoäng, heltid 100%

Högstadieelever

Gillar du språk? Gillar du att arbeta med tonåringar på högstadiet? Utbildningen vänder sig till dig som vill undervisa inom ämnena svenska, engelska och svenska som andraspråk. Din uppgift som lärare i årskurs 7-9 är att stimulera alla elever till att utveckla och fördjupa sina kunskaper de sista åren i grundskolan.

Du fördjupar dina kunskaper i svenska, engelska och svenska som andraspråk. Som ämneslärare blir du kunnig i dina specifika ämnen, men också i hur undervisning i ämnet kan genomföras för att på ett varierande och språkutvecklande sätt möta elevernas olika behov och lärande. Detta innebär att du utvecklar en medvetenhet om flera aspekter av undervisning, till exempel hur multimodala verktyg och estetiska lärprocesser kan användas.

Du förbereds för att möta elever med olika språkbakgrund genom att du får kunskaper om förstaspråks- och andraspråksinlärning. Du får också lära dig hur du kommunicerar och bedömer kunskapsutveckling hos eleverna.

För att få en tydlig koppling till yrkeslivet ingår det dels tjugo veckors verksamhetsförlagd utbildning, dels ingår du i en mentorsgrupp som leds av en yrkesverksam lärare.

Utbildningen genomsyras av frågeställningar som behandlar hållbar utveckling, inkludering, demokrati, digital kompetens, interkulturalitet och språkutvecklande undervisning i alla ämnen. Under hela utbildningen arbetar du med att utveckla din skriftliga och muntliga uttrycksförmåga. Du har också möjlighet att åka på en utbytestermin i ett annat land.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A.
Eller:
Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Karriärvägar

Som ämneslärare har du din arbetsplats inom de kommunala eller fristående skolorna.

Examen

Ämneslärarexamen

Språk

Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-72325
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 24
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2022-01-16
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska, ev. Engelska
Studietid: Dag

Upplägg

Utbildningen omfattar en utbildningsvetenskaplig kärna om 75 hp, inklusive 15 hp verksamhetsförlagd utbildning, VFU, samt ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 195 hp inklusive 15 hp ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning i för studenten relevant verksamhet. Inom de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna skriver studenterna två självständiga arbeten (examensarbeten) om vardera 15 hp alternativt ett självständigt arbete (examensarbete) om 30 hp. Vid Högskolan i Borås erbjuds ämneslärarutbildning i ämnena engelska, svenska som andraspråk och svenska. Ämnena kan kombineras enligt förordningstext från Utbildningsdepartementet.

I ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 vid Högskolan i Borås betonas vikten av integrering mellan ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier samt de estetiska uttrycksformernas betydelse i pedagogisk verksamhet i grundskolan. Alla utbildningar vid Högskolan i Borås har också en profil mot hållbar utveckling och informationssökningskompetens. I ämneslärarutbildning med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9 ingår också utveckling av en digital kompetens.

I ämneslärarutbildningen ingår deltagande i en mentorsgrupp, som leds av en i årskurs 7-9 verksam lärare med för studenten relevant ämneskombination. Gruppen är ett professionsanknutet komplement till den högskoleförlagda utbildningen och utgör ett forum för diskussioner om teori och beprövad erfarenhet i relation till i den kommande yrkesrollen.

Utbildningens struktur vid Högskolan i Borås
Denna översikt visar hur en ämneslärarutbildning vid HB är upplagd. Då en rad ämnen kan kombineras visas ej samtliga kursnamn i denna struktur. Hur ämnen kan kombineras framgår av förordningstexter.

Termin 1 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare, 30 hp

Termin 2 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp
Delkurs 1: Svenskämnets villkor, 5 hp
Delkurs 2: Språkets egenskaper och funktioner I, 4 hp
Delkurs 3: Muntlig och skriftlig framställning, 3 hp
Delkurs 4: Kunskaper i och om språket i ett didaktiskt perspektiv, 14 hp
Delkurs 5: Språkets egenskaper och funktioner II, 4 hp

Termin 3
Kurs: Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp
Delkurs 1: Från runor till rap, 15 hp
Delkurs 2: Dramatik och dramatikdidaktik, 5 hp
Delkurs 3: Litteratur för unga, 5 hp
Delkurs 4: Film och filmdidaktik, 5 hp

Termin 4 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för ämneslärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp
Delkurs 1: Demokratins villkor, 16,5 hp
Delkurs 2: Specialpedagogiska perspektiv 6 hp
Delkurs 3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering 7,5 hp

Termin 5
Kurs: Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp

Termin 6
Kurs: Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp
Delkurs 1: Svenska som andraspråk i ett flerspråkigt och ett mångkulturellt samhälle, 15 hp
Delkurs 2: Språkutveckling och språktillägnande ur ett andraspråksperspektiv, 15 hp

Termin 7 (9 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för ämneslärare i grundskolans åk 7-9, III; Vetenskapliga perspektiv, 15 hp, Avancerad
Kurs: Examensarbete I; Att utforska svenskämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans åk 7-9, 15 hp, Avancerad

Termin 8 (6 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Ämnesstudier i engelska för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, 7,5 hp
Kurs: Ämnesdidaktiska studier i engelska för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, 7,5 hp, Avancerad
Kurs: Ämnesstudier i svenska som andraspråk för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, 7,5 hp
Kurs: Ämnesdidaktiska studier i svenska som andraspråk för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, 7,5 hp, Avancerad

Termin 9 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, III, 15 hp, Avancerad
Studenten väljer att skriva något av följande examensarbeten:
Kurs: Examensarbete II; Att utforska svenskämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, 15 hp, Avancerad
Kurs: Examensarbete II; Att utforska engelskämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, 15 hp, Avancerad
Kurs: Examensarbete II; Att utforska svenska som andraspråksämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, 15 hp, Avancerad

Vidare studier

Efter avlagd examen har du behörighet att söka till forskarutbildning.

Övrigt

Delar av utbildningen kan utgöras av utlandsstudier

Matilda Melin

Inspirerande lärare motiverade Matilda

– Det är en bra högskola, min utbildning har mycket fokus på praktiskt lärande och oftast är upplägget som sådant att jag har föreläsningar 2-3 gånger i veckan och sedan är det självstudier. 
Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)
För mer information, se programsida i programtorget

Ladokkod: LASEA
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom pedagogik och lärande, 2016-06-13
Version: 8.0
Gäller från: HT 2016

Allmänna mål

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8§)

Utbildningens mål

För ämneslärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7-9 ska studenten

 • visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl överblick över ämnesstudiernas huvudområde som fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.


För ämneslärarexamen ska studenten också

 • visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för den verksamhet utbildningen avser och visa kännedom om vuxnas lärande,
 • visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
 • visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen avser,
 • visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
 • visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia, och
 • visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning.


Färdigheter och förmåga
För ämneslärarexamen ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
 • visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik,
 • visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
 • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
 • visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
 • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
 • visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
 • visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
För ämneslärarexamen ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.


Självständigt arbete (examensarbete)
För ämneslärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort minst ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng eller minst två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som studeras inom utbildningen.

Lokala mål vid Högskolan i Borås
Vid Högskolan i Borås ska studenten

 • visa förmåga att med utgångspunkt i ett inkluderande synsätt på den pedagogiska verksamheten, arbeta så att alla barn ges möjlighet till full delaktighet och gemensamt ansvarstagande
 • kunna redogöra för och problematisera betydelsen av ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter på hållbar utveckling och relatera dessa kunskaper till den kommande yrkesrollen
 • visa förmåga att använda, analysera och värdera estetiska lärprocesser som ett redskap för elevers lärande och utveckling
 • utveckla ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt i sin relation till information, informationskällor och informationssökning
 • visa en digital kompetens som är relevant för yrkesprofessionen genom att kunna använda olika digitala verktyg, kunna designa lärandemiljöer med stöd av digitala verktyg samt kunna kritiskt granska olika former av digitalt material och sociala medier.

Innehåll

Utbildningen omfattar en utbildningsvetenskaplig kärna om 75 hp, inklusive 15 hp verksamhetsförlagd utbildning, VFU, samt ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 195 hp inklusive 15 hp ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning i för studenten relevant verksamhet. Inom de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna skriver studenterna två självständiga arbeten (examensarbeten) om vardera 15 hp alternativt ett självständigt arbete (examensarbete) om 30 hp. Vid Högskolan i Borås erbjuds ämneslärarutbildning i ämnena engelska, svenska som andraspråk och svenska. Ämnena kan kombineras enligt förordningstext från Utbildningsdepartementet.

I ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 vid Högskolan i Borås betonas vikten av integrering mellan ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier samt de estetiska uttrycksformernas betydelse i pedagogisk verksamhet i grundskolan. Alla utbildningar vid Högskolan i Borås har också en profil mot hållbar utveckling och informationssökningskompetens. I ämneslärarutbildning med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9 ingår också utveckling av en digital kompetens.

I ämneslärarutbildningen ingår deltagande i en mentorsgrupp, som leds av en i årskurs 7-9 verksam lärare med för studenten relevant ämneskombination. Gruppen är ett professionsanknutet komplement till den högskoleförlagda utbildningen och utgör ett forum för diskussioner om teori och beprövad erfarenhet i relation till i den kommande yrkesrollen.

Utbildningens struktur vid Högskolan i Borås
Denna översikt visar hur en ämneslärarutbildning vid HB är upplagd. Då en rad ämnen kan kombineras visas ej samtliga kursnamn i denna struktur. Hur ämnen kan kombineras framgår av förordningstexter.

Termin 1 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare, 30 hp

Termin 2 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp
Delkurs 1: Svenskämnets villkor, 5 hp
Delkurs 2: Språkets egenskaper och funktioner I, 4 hp
Delkurs 3: Muntlig och skriftlig framställning, 3 hp
Delkurs 4: Kunskaper i och om språket i ett didaktiskt perspektiv, 14 hp
Delkurs 5: Språkets egenskaper och funktioner II, 4 hp

Termin 3
Kurs: Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp
Delkurs 1: Från runor till rap, 15 hp
Delkurs 2: Dramatik och dramatikdidaktik, 5 hp
Delkurs 3: Litteratur för unga, 5 hp
Delkurs 4: Film och filmdidaktik, 5 hp

Termin 4 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för ämneslärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp
Delkurs 1: Demokratins villkor, 16,5 hp
Delkurs 2: Specialpedagogiska perspektiv 6 hp
Delkurs 3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering 7,5 hp

Termin 5
Kurs: Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp

Termin 6
Kurs: Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp
Delkurs 1: Svenska som andraspråk i ett flerspråkigt och ett mångkulturellt samhälle, 15 hp
Delkurs 2: Språkutveckling och språktillägnande ur ett andraspråksperspektiv, 15 hp

Termin 7 (9 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för ämneslärare i grundskolans åk 7-9, III; Vetenskapliga perspektiv, 15 hp, Avancerad
Kurs: Examensarbete I; Att utforska svenskämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans åk 7-9, 15 hp, Avancerad

Termin 8 (6 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Ämnesstudier i engelska för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, 7,5 hp
Kurs: Ämnesdidaktiska studier i engelska för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, 7,5 hp, Avancerad
Kurs: Ämnesstudier i svenska som andraspråk för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, 7,5 hp
Kurs: Ämnesdidaktiska studier i svenska som andraspråk för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, 7,5 hp, Avancerad

Termin 9 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, III, 15 hp, Avancerad
Studenten väljer att skriva något av följande examensarbeten:
Kurs: Examensarbete II; Att utforska svenskämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, 15 hp, Avancerad
Kurs: Examensarbete II; Att utforska engelskämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, 15 hp, Avancerad
Kurs: Examensarbete II; Att utforska svenska som andraspråksämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, 15 hp, Avancerad

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A.
Eller:
Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Examen

Avklarad utbildning leder till Ämneslärarexamen 270 högskolepoäng på avancerad nivå mot arbete i grundskolans årskurs 7-9. (Degree of Master of Arts in Secondary Education).

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Lärarutbildningen har ett särskilt ansvar för att arbeta aktivt med studentinflytande både för att säkerställa kvaliteten i utbildningen och inför studentens kommande yrkesroll.
Hela utbildningen, delar av utbildningen såväl som enskilda kurser ska värderas och utvärderas kontinuerligt och återkopplas till alla aktörer i utbildningen. Externa aktörer deltar vid utvärdering i Utbildningsrådet för lärarutbildningen. Alla kurser planeras i samråd med studenter och utvärderas efter avslutad kurs. Omfattar kursen 15 högskolepoäng eller mer skall också utvärdering ske vid minst ett tillfälle under kursens gång. Vid såväl kurs- som programutvärderingar ska resultat delges både studenter och personal.

Övrigt

Delar av utbildningen kan utgöras av utlandsstudier

Kontakt


Programansvarig Ann-Sofie Karlsson
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen