Huvudmeny
Till sen anmälan

Dataekonomutbildningen

180 högskolepoäng, heltid 100%

Kvinna arbetar vid dator

Dataekonomutbildningen förenar företagsekonomi och IT vilket gör att vi kan erbjuda dig dubbel kompetens. Som dataekonom kan du arbeta på olika befattningar i organisationer och företag, där det krävs hög kompetens inom både ekonomi och IT.

Som dataekonom ser du ekonomi och IT som en helhet och därigenom kan du kommunicera med specialister från båda dessa områden. Du kommer att fungera som en brobyggare mellan olika funktioner i organisationer och företag, exempelvis i rollen som projektledare.

Framtidens affärsmöjligheter kommer att bygga på organisationers och företags förmåga att utnyttja IT för att göra affärer. Utbildningen tar ett helhetsgrepp om detta genom att kombinera ämnena företagsekonomi och IT.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Karriärvägar

Dataekonomutbildningen ger en bra kompetensbredd förbreder dig för en stor framtida arbetsmarknad. Du kan exempelvis jobba som redovisningsekonom, marknadsförare, projektledare, systemerare och programmerare, samt på sikt även som ekonomichef och IT-chef.

Examen

Kandidatexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-72300
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 50
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Inom företagsekonomi behandlas följande delområden: organisation/management, marknadsföring, finansiering, ekonomistyrning och redovisning. Inom informatik/IT behandlas följande delområden: förändringsarbete, kravhantering, systemdesign, databaskonstruktion och programmering. Kurserna inom IT-området ges i ett administrativt sammanhang vilket medför att du som dataekonom tränas i administrativ systemutveckling. Under utbildningen kommer du även att tränas i att leda och genomföra projekt och förbättringsarbete. Att omsätta teoretisk kunskap till praktisk handling är centralt i utbildningen. Med andra ord, du får tidigt i utbildningen pröva dina kunskaper och färdigheter.

Under det tredje året väljer du själv fördjupningsområde inom företagsekonomi t.ex. organisation och management, marknadsföring eller redovisning. Du har även möjlighet att studera en termin utomlands, i exempelvis Europa, USA, Australien eller Asien.

Upplägg

Utbildningen är fördelad på tre läsår och kombinerar spetskunskaper i informatik med företagsekonomiska kunskaper, vilket skapar ett dataekonomiskt kunskapsområde som byggs upp av dels en informatikinriktning, dels en företagsekonomisk inriktning.
Den företagsekonomiska inriktningen behandlar organisation och management, marknadsföring, redovisning, ekonomistyrning och finansiering samt på fördjupningsnivå följande endera av tre kunskapsområden: marknadsföring, organisation/management och redovisning.
Informatikinriktningen fokuserar på att utveckla förståelse för hur IT-baserade informationssystem designas, produceras och används i arbetsliv, organisation och samhälle. Ambitionen är att integrera tekniska och sociala aspekter av informationsteknik i syfte att säkerställa god IT-användning och därmed bidra till ökat verksamhetsresultat. Ambitionen är också att skapa förutsättningar under vilket information systematiskt kan användas och kommuniceras bland aktörer inom och mellan verksamheter. Informationsinriktningen erbjuder kompetens inom följande informatikområden; IT-användning, verksamhetsutveckling, systemutveckling, modellering, databasutveckling och programutveckling.
De två första åren omfattar grundläggande kurser inom både företagsekonomi och informatik. Det avslutande året omfattar huvudsakligen fördjupningsstudier inom den båda ämnesområdena samt av ett avslutande examensarbete endera inom företagsekonomi eller inom informatik.
Utbildningen består av obligatoriska och valbara kurser som tillsammans omfattar 180 högskolepoäng.
Utbildningen innehåller följande kurser delad på tre läsår:
År 1:
System- och organisationsteori (7,5hp)
Marknadsföring för ekonomer (7,5hp)
Systemanalys och design (7,5hp)
Organisationsdesign och managementrecept (7,5hp)
Grundläggande programmering med C# (7,5hp)
Redovisningens grunder och tekniker (7,5hp)
Finansiell planering (7,5hp)
Introduktion till affärssystem (7,5hp)
År 2:
Databasteknik (7,5hp)
Objektorienterad systemutveckling (7,5 hp)
Förändringsarbete och design av informationssystem (7,5hp)
Objektorienterad systemutveckling 2 (7,5 hp)
Ekonomistyrning I (7,5hp)
Externredovisning (7,5hp)
Strategisk marknadsföring (7,5hp)
Internationellt ledarskap (7,5hp)
År 3:
Systemutvecklingsprojekt (7,5hp)
Projektledning (7,5hp)
Två kurser inom företagsekonomi på fördjupad grundnivå beroende på vald ekonomiinriktning (2 * 7,5 hp)
För filosofie kandidatexamen med huvudområde informatik:
Systemarkitekturer (7,5hp)
Forskningsmetoder inom informationsteknologi (7,5hp)
Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik (15hp)
För filosofie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi inriktning mot antingen management, marknadsföring eller redovisning:
En kurs inom företagsekonomi på fördjupad grundnivå beroende på vald ekonomiinriktning (7,5 hp)
Forskningsmetoder på kandidatnivå (7,5hp)
Självständigt arbete för kandidatexamen i företagsekonomi (15hp)

Vidare studier

Utbildningen leder till en kandidatexamen. Därefter kan du läsa:
- Magisterutbildning i företagsekonomi
- Magisterutbildning i informatik
- Masterutbildning i informatik
vid Högskolan i Borås.

Övrigt

Diarienr. 233-16
För fortsatta studier inom utbildningen gäller att ev. förkunskapskrav för respektive kurs måste vara uppfyllda. Dessa förkunskapskrav framgår av respektive kursplan.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Stor del av kurslitteraturen är på engelska.
Utbildningen är huvudsakligen upplagd som närutbildning (på campus), med inslag av kurser som stödjer flexibelt lärande.
Utbildningen innehåller professionsanknutna inslag med gästföreläsningar samt case- och projektarbete baserade på verkliga verksamhetsfall.
Avklarad utbildning ger behörighet till vidare studier på avancerad nivå.
Genom den kombination av teoretiska och praktiska inslag som utbildningen innehåller, blir studenterna väl rustade att möta de utmaningar som professionsområdet erbjuder i en föränderlig värld.
Programmet möjliggör nationell och internationell samverkan med relevanta utbildningar efter enskild överenskommelse/prövning på studentens begäran.

Mustafa Muharemovic

Mustafa hittade en perfekt utbildning med både ekonomi och IT

– Jag har alltid varit intresserad av både IT och ekonomi. På dataekonomutbildningen läser du kurser inom IT, redovisning och marknadsföring.
Läs hela intervjun

 

Alexandra Merikan

Ekonomi och IT perfekt kombination för Alexandra

– Vi läser två kurser parallellt, en ekonomikurs och en IT-kurs. Det är mycket projektarbeten vilket jag tycker är bra eftersom vi då lär oss att använda det vi lär oss i teorin.
Läs hela intervjun

 

Fredrik Angin

Fredrik hjälper företag dra nytta av innovationsutveckling inom IT

– Det lät intressant att kombinera två inriktningar i samma program. Ska sanningen fram så kunde jag inte speciellt mycket om IT när jag kom in på programmet.
Läs hela intervjun

 

Emelie Johansson

Två ämnen i en utbildning perfekt för dataekonomen Emelie

– Jag har alltid varit intresserad av siffror och teknik. Jag lätt blir uttråkad om jag gör samma sak hela tiden och då kändes dataekonom som en utbildning för mig.
Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)
För mer information, se programsida i programtorget

Ladokkod: ADAEK
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT, 2016-03-18
Version: 11.0
Gäller från: HT 2016

Allmänna mål

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8§)

Utbildningens mål

Dataekonomutbildningen vid Högskolan i Borås är en utbildning som utgörs av ämnena företagsekonomi och informatik. Efter genomgånget program ska studenten ha tillägnat sig kunskaper och färdigheter både inom företagsekonomi och inom informatik, detta genom att utbildningen till lika stora delar behandlar båda ämnesområdena företagsekonomi och informatik. Det övergripande målet med programmet är att studenten efter genomgånget program ska vara anställningsbar både som ekonom och som systemutvecklare. Efter avklarad utbildning ska studenten:
Kunskap och förståelse:

 • ha god kunskap och förståelse om aktuella teorier och metoder inom både företagsekonomi och informatik,
 • ha god förståelse för hur organisationers verksamhet kan stödjas av informationssystem och samspelet dessa emellan,
 • ha god kunskap om programmets vetenskapliga grund och aktuella forskningsfrågor,

Färdighet och förmåga:

 • utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv ha god förmåga att identifiera, strukturera och analysera företagsekonomiska och informatikrelaterade problem,
 • ha god förmåga att praktiskt använda olika teorier, modeller, metoder och verktyg inom företagsekonomi och informatik,
 • ha grundläggande förmåga att utföra företagsekonomiska funktioner inom organisationer,
 • ha grundläggande förmåga att analysera, designa och utveckla informationssystem,
 • utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv ha god förmåga att hantera olika problemsituationer med anknytning till utveckling och användning av informationssystem inom organisationer,
 • ha grundläggande förmåga att förstå samspelet mellan människans sociala och kulturella miljö utifrån perspektiven företagsekonomi och informatik,
 • god grundläggande förmåga att arbeta i projektbaserad arbetsform,

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • god förmåga att ur olika perspektiv kritiskt värdera kunskap om informationsteknikens och företagsekonomins möjligheter och begränsningar inom organisationer, och
 • grundläggande förmåga att värdera konsekvenser av informationsteknik och företagsekonomiska aspekter för människa, organisation och samhälle.

Innehåll

Utbildningen är fördelad på tre läsår och kombinerar spetskunskaper i informatik med företagsekonomiska kunskaper, vilket skapar ett dataekonomiskt kunskapsområde som byggs upp av dels en informatikinriktning, dels en företagsekonomisk inriktning.
Den företagsekonomiska inriktningen behandlar organisation och management, marknadsföring, redovisning, ekonomistyrning och finansiering samt på fördjupningsnivå följande endera av tre kunskapsområden: marknadsföring, organisation/management och redovisning.
Informatikinriktningen fokuserar på att utveckla förståelse för hur IT-baserade informationssystem designas, produceras och används i arbetsliv, organisation och samhälle. Ambitionen är att integrera tekniska och sociala aspekter av informationsteknik i syfte att säkerställa god IT-användning och därmed bidra till ökat verksamhetsresultat. Ambitionen är också att skapa förutsättningar under vilket information systematiskt kan användas och kommuniceras bland aktörer inom och mellan verksamheter. Informationsinriktningen erbjuder kompetens inom följande informatikområden; IT-användning, verksamhetsutveckling, systemutveckling, modellering, databasutveckling och programutveckling.
De två första åren omfattar grundläggande kurser inom både företagsekonomi och informatik. Det avslutande året omfattar huvudsakligen fördjupningsstudier inom den båda ämnesområdena samt av ett avslutande examensarbete endera inom företagsekonomi eller inom informatik.
Utbildningen består av obligatoriska och valbara kurser som tillsammans omfattar 180 högskolepoäng.
Utbildningen innehåller följande kurser delad på tre läsår:
År 1:
System- och organisationsteori (7,5hp)
Marknadsföring för ekonomer (7,5hp)
Systemanalys och design (7,5hp)
Organisationsdesign och managementrecept (7,5hp)
Grundläggande programmering med C# (7,5hp)
Redovisningens grunder och tekniker (7,5hp)
Finansiell planering (7,5hp)
Introduktion till affärssystem (7,5hp)
År 2:
Databasteknik (7,5hp)
Objektorienterad systemutveckling (7,5 hp)
Förändringsarbete och design av informationssystem (7,5hp)
Objektorienterad systemutveckling 2 (7,5 hp)
Ekonomistyrning I (7,5hp)
Externredovisning (7,5hp)
Strategisk marknadsföring (7,5hp)
Internationellt ledarskap (7,5hp)
År 3:
Systemutvecklingsprojekt (7,5hp)
Projektledning (7,5hp)
Två kurser inom företagsekonomi på fördjupad grundnivå beroende på vald ekonomiinriktning (2 * 7,5 hp)
För filosofie kandidatexamen med huvudområde informatik:
Systemarkitekturer (7,5hp)
Forskningsmetoder inom informationsteknologi (7,5hp)
Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik (15hp)
För filosofie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi inriktning mot antingen management, marknadsföring eller redovisning:
En kurs inom företagsekonomi på fördjupad grundnivå beroende på vald ekonomiinriktning (7,5 hp)
Forskningsmetoder på kandidatnivå (7,5hp)
Självständigt arbete för kandidatexamen i företagsekonomi (15hp)

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Examen

Avklarad utbildning leder endera till filosofie kandidatexamen med huvudområde informatik - inriktning verksamhetsutveckling eller till filosofie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi inriktning management, marknadsföring eller redovisning.
Examina översätts med Degree of Bachelor of Science with a major in Informatics - specialisation Business Development eller med Degree of Bachelor of Science in Business and Economics with a major in Business Administration specialisation Management, Marketing or Accounting.
För kandidatexamen från dataekonomutbildningen krävs inom informatik respektive företagsekonomi 75 högskolepoäng, varav 15 högskolepoäng på fördjupningsnivå inom respektive ämnesområde. Här utöver krävs 7,5 högskolepoäng inom projektledning, 7,5 högskolepoäng inom forskningsmetod samt ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng.

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

För att kvalitetssäkra utbildningen utvärderas varje kurs och utbildningsprogrammet i sin helhet. Utvärderingarna av kurserna sker i enlighet med högskolans policy för kursutvärdering och sammanställs i kursutvärderingsrapporter som delges studenterna främst via lärplattform. Utvärderingen av utbildningsprogrammet sker varje läsår och delges studenterna via klassmöten och lärplattformen. Utvärderingarnas resultat är en värdefull utgångspunkt för fortsatt kurs- och programutveckling och utgör, tillsammans med en kontinuerlig förbättring av utvärderingsrutinerna, ett viktigt led i kvalitetsutvecklingsarbetet.
Studenterna har stora möjligheter att påverka sin utbildning bl.a. genom sina representanter i institutionsstyrelsen och utbildningsutskottet. Studenterna kan också påverka sin utbildning via sina representanter i de vid institutionen verksamma utbildningsråden. I dessa utbildningsråd samtalar student- och lärarrepresentanter samt representanter från berörda professionsfält kring frågor som berör utbildning, liksom dess relevans i förhållande till samhällsutvecklingen och arbetsmarknaden allmänt och mer specifikt inom respektive professionsområde.

Övrigt

Diarienr. 233-16
För fortsatta studier inom utbildningen gäller att ev. förkunskapskrav för respektive kurs måste vara uppfyllda. Dessa förkunskapskrav framgår av respektive kursplan.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Stor del av kurslitteraturen är på engelska.
Utbildningen är huvudsakligen upplagd som närutbildning (på campus), med inslag av kurser som stödjer flexibelt lärande.
Utbildningen innehåller professionsanknutna inslag med gästföreläsningar samt case- och projektarbete baserade på verkliga verksamhetsfall.
Avklarad utbildning ger behörighet till vidare studier på avancerad nivå.
Genom den kombination av teoretiska och praktiska inslag som utbildningen innehåller, blir studenterna väl rustade att möta de utmaningar som professionsområdet erbjuder i en föränderlig värld.
Programmet möjliggör nationell och internationell samverkan med relevanta utbildningar efter enskild överenskommelse/prövning på studentens begäran.

Kontakt


Programansvarig Håkan Alm
Programadministratör Petri Granroth
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen