Huvudmeny
Till anmälan

Förskollärarutbildning

210 högskolepoäng, heltid 100%

Barn på förskola

Lek, utveckling och lärande har en central och framträdande plats i förskollärarutbildningen. Förutom att du får en helhetssyn på barn så får du också verktyg för att skapa kreativa miljöer och metoder för lärandet. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med barn i åldern ett till fem år och vill ha en kompetens som är eftertraktad.

I det förskolepedagogiska området kommer du bland annat lära dig om lekens betydelse, barns utveckling och lärande, barnlitteratur, bild, rörelse, musik och drama. Du fördjupar även dina kunskaper om digitala lärprocesser med yngre barn samt digital kompetens i din roll som förskollärare.

Du kommer också att lära dig om barns matematiska begreppsbildning, språkutveckling och läs- och skrivutveckling samt naturvetenskap och teknik ur ett förskoleperspektiv. Arbetet med barn ska genomsyras av barns inflytande och demokratiska värderingar och präglar därför utbildningen.

Ledarskap, konflikthantering och sociala relationer är ett annat viktigt fokus, tillsammans med studier om förskolans historia, uppdrag och hur du kan arbeta tematiskt.

Du blir helt enkelt väl förberedd för din roll som förskollärare genom att du utvecklar kunskap och förmåga att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera samt utveckla förskoleverksamhet både för inne- och utemiljö.

För att få en tydlig koppling till yrkeslivet ingår det dels verksamhetsförlagd utbildning (VFU), dels ingår du i en mentorsgrupp som leds av en yrkesverksam förskollärare.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
Eller:
Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Karriärvägar

Efter avlagd förskollärarexamen arbetar du i förskola.

Examen

Förskollärarexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-72312
Sista anmälningsdag: 2017-04-18
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 77
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2021-01-17
Studieort: Varberg
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Upplägg

Utbildningen omfattar två områden: en utbildningsvetenskaplig kärna om 75 hp, där 15 hp verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ingår samt studier inom det förskolepedagogiska området om 120 hp inklusive 15 hp verksamhetsförlagd utbildning. All verksamhetsförlagd utbildning förläggs inom relevant verksamhet. Förskollärarstudenterna skriver ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp med anknytning till det förskolepedagogiska området.

I förskollärarutbildningen vid Högskolan i Borås betonas vikten av integrationen mellan ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier samt de estetiska uttrycksformernas och lekens betydelse i pedagogisk verksamhet i förskola och förskoleklass. Alla utbildningar vid Högskolan i Borås har också en profil mot hållbar utveckling och informationssökningskompetens. I förskollärarutbildningen ingår också utveckling av en digital kompetens.

I förskollärarutbildningen ingår deltagande i en mentorsgrupp, som leds av en verksam förskollärare. Gruppen är ett professionsanknutet komplement till den högskoleförlagda utbildningen och utgör ett forum för diskussioner om teori och beprövad erfarenhet i relation till den kommande yrkesrollen.

30 hp av förskollärarutbildningen ligger på avancerad nivå för att möjliggöra för studenten att efter ytterligare en termins studier kunna bli behörig för forskarutbildning.

Utbildningens struktur

Termin 1 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare, 30 hp

Termin 2 (6 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Barnet och förskolan förskoledidaktiska aspekter, 30 hp

Termin 3
Kurs: Barn, kultur och kommunikation i ett förskoledidaktiskt perspektiv, 30 hp

Termin 4 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Förskoledidaktiska perspektiv på barn, naturvetenskap och teknik, 30 hp

Termin 5 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Hållbar utveckling och hållbar intersektionalitet, 15 hp
Kurs: Specialpedagogik, 7,5 hp
Kurs: Ledarskap, 7,5 hp

Termin 6 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Språk, matematik och estetiska lärprocesser, 7,5 hp, Avancerad
Kurs: Estetiska lärprocesser som verktyg för barns lärande, 22,5 hp, Avancerad

Termin 7 (9 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III; Ledarskap och konflikthantering, 15 hp
Kurs: Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare, 15 hp

Vidare studier

Efter kompletterande studier om 30 högskolepoäng, en termin, på avancerad nivå är du behörig att söka forskarutbildning

Övrigt

Utbildningen kan kompletteras med en påbyggnadsutbildning i pedagogiskt arbete om 30 hp och studenten blir då behörig att söka till forskarutbildning.

Delar av utbildningen kan utgöras av utlandsstudier.

Denna utbildningsplan har dnr 439-13.

Olivia Eriksson

Olivia Eriksson:
"Barnen gör mig kreativ"

– Barn tänker i helt andra banor än vi vuxna. De sätter inte upp en massa konstiga gränser för sig själva och de gör nästan allting i nuet. Det är häftigt, tycker jag.
Läs hela intervjun här.

Utbildningsplan

Utbildningsplan är ej fastställd.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Anna-Carin Bogren
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum