Huvudmeny
Till anmälan

Masterprogram i pedagogiskt arbete

120 högskolepoäng, deltid 50%

Pedagog och elever i klassrum

Vi ger dig en gedigen introduktion till forskning inom ämnet pedagogiskt arbete. Du utvecklar din förmåga att kritiskt granska pedagogiskt planerings- och förbättringsarbete och att värdera olika forskningsresultat i relation till pedagogiskt utvecklingsarbete.

Du lär dig att självständigt genomföra och redovisa vetenskapliga arbeten. Utbildningen ger dig också fördjupade insikter i vetenskapliga teorier med relevans för pedagogisk praktik, för att du ska kunna reflektera djupgående över såväl ditt eget yrkesutövande som forskning inom området.

Ämnet pedagogiskt arbete ingår som examensämne i forskarutbildning vid flera lärosäten. Grundtanken med ämnet är att det utgår från pedagogiska praktiker och behandlar frågor kring professionella pedagogers arbete. Innehållet behandlas ur ett tvärvetenskapligt och yrkesinriktat perspektiv och behandlar frågor inom såväl verksamhet på förskola, skola och högskola som på andra institutioner där utbildning bedrivs.

Förkunskapskrav

Lärarexamen, förskollärarexamen, fritidspedagogexamen om minst 180 hp, alternativt examen från programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället eller kandidatexamen inom didaktik, pedagogik, pedagogiskt arbete eller utbildningsvetenskap.

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-72011
Sista anmälningsdag: 2017-04-18
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 20
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Eftermiddag/Kväll

Masterutbildningens upplägg och innehåll är en vidareutveckling av vårt magisterprogram. Du får en tydlig professionsanknytning samtidigt som du har möjlighet till individuell specialisering i relation till aktuellt professionsområde. Genomgånget magisterprogram kan tillgodoräknas som det första året inom den tvååriga masterutbildningen.

Upplägg

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och är en vidareutbildningsmöjlighet för dem som har utbildning och lärande inom olika verksamhetsfält som kunskapsobjekt. Utbildningens innehåll och uppläggning ger studenten möjlighet att relatera de olika kursmomenten till praxisanknuten verksamhet. I de olika kursmomenten beaktas för utbildning övergripande målsättningar som jämställdhet och mångfald, internationalisering och hållbar utveckling. Vidare skall utbildningen uppmärksamma frågor kring etik i forsknings- och utvecklingsarbete.

Utbildningen är uppdelad i fem obligatoriska kurser om vardera 15 högskolepoäng samt tre tillvalskurser om 15 högskolepoäng. Studenten deltar normalt i utbildning samtidigt som arbete inom pedagogisk verksamhet bedrivs. Utbildningen ges därför på halvfart och sker delvis på distans. Möjligheter finns till heltidsstudier på längre sikt. Möjlighet till etappavgång med magisterexamen finns efter halva studietiden.

Undervisningsformerna kommer i huvudsak att utgöras av seminarieverksamhet, föreläsningar och handledning. Examinationsformerna skall avspegla de mål som allmänt gäller för högskoleutbildning på avancerad nivå samt de lokala mål som anges i denna utbildningsplan och tillhörande kursplaner. Examinationen skall karaktäriseras av reflektion, analys, problemidentifiering och problemlösning. Examinationsformerna anges i respektive kursplan. (Se också under Obligatoriska kurser samt Exempel på valbara kurser)

Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser 1-60 högskolepoäng

 • Forsknings- och utvecklingsarbete inom utbildning, 15 hp

Kursen är en introduktionskurs som ger en presentation av olika forskningsmetoder inom kunskapsområdet pedagogiskt arbete. I kursen får studenten formulera ett eget utvecklingsarbete inom utbildningsområdet och relatera det till de presenterade forskningsmetoderna.

 • Utbildningars innehåll i relation till lärande, 15 hp

I kursen behandlas den formella utbildningens utveckling från medeltid till nutid liksom bakgrunden och utvecklingen av olika skolformers (förskola, grundskola, gymnasium och högskola) utbildnings- och läroplaner. Detta ställs också i relation till andra länders utveckling av utbildningar och andra pedagogiska verksamheter. Vidare lyfts olika teorier kring lärande fram. Studenten får också analysera förskole- och skolverksamhet eller annat pedagogiskt arbete utifrån olika prioriteringsaspekter i styrdokumnet i relation till barns, ungdomars och vuxnas lärande.

 • Organisation och interaktion i utbildningar, 15 hp

I kursen behandlas och tillämpas i första hand sociologiska och psykologiska perspektiv på utbildning. Vidare belyses speciellt olika interaktions- och lärandeperspektiv på utvärdering, organisation, form, strategi och metod i relation till den heterogenitet av barn och ungdomars bakgrund som representeras av exempelvis familj, socialgrupp, kön, etnicitet och generation. Under kursen kommer också kunskap från deltagarnas pedagogiska praktiker att utgöra ett innehåll som fördjupas genom självständiga och kritiska bedömningar av enna verksamhet och som rapporteras i ett mindre utvecklings- eller forskningsarbete.

Kurser i självständigt arbete

För de studenter som avser att avlägga masterexamen krävs ett examensarbete om minst 30 hp vilket ger möjlighet till en kombination av antingen Undersökning i pedagogiskt arbete I, 15 hp + Undersökning i pedagogiskt arbete II, 15 hp alternativt Fördjupad undersökning i pedagogiskt arbete, 30 hp. För de som avser att avsluta sina studier efter ett år och avlägga magisterexamen krävs kursen Undersökning i pedagogiskt arbete I, 15 hp.

 • Undersökning i pedagogiskt arbete I, 15 hp

I kursen fokuseras ett självständigt arbete utifrån ett vedertaget vetenskapligt förhållningssätt. Det innebär att frågor som vetenskapsteori, teorier av olika slag, tidigare forskning, undersökningsansatser, verbala och numeriska datainsamlingsmetoder, resultat, slutsatser och diskussion sätts i relation till valda undersökningsfrågor. Vidare belyses frågan om kritiskt granskning av undersökningar med inriktning mot pedagogiskt arbete och däri förekommande värdegrundsmål.

 • Undersökning i pedagogiskt arbete II, 15 hp

Kursen ger studenten möjlighet att självständigt och med stöd av handledare undersöka en problemställning inom ett område inom pedagogiskt arbete. Den erbjuder samtidigt möjlighet till kritisk granskning och ställningstaganden inom belyst område. Vidare ställs gjort arbete i relation till riktningar i svenskt utbildningsväsende och konsekvenserna av dessa problematiseras.


 • Fördjupad undersökning i pedagogiskt arbete, 30 hp

Kursen ger studenten möjlighet att självständigt och med stöd av handledare undersöka en problemställning inom ett område inom pedagogiskt arbete utifrån såväl bredd som djup. Den erbjuder samtidigt möjlighet till kritisk granskning och ställningstaganden inom belyst område. Vidare ställs gjort arbete i relation till riktningar i svenskt utbildningsväsende och konsekvenserna av dessa problematiseras.


Exempel på valbara kurser

Valbara kurser 61-120 högskolepoäng

 • Forskningsöversikt i pedagogiskt arbete, 15 hp

I kursen fokuseras ett forskningsområde vilket avgränsas i relation till en tänkt kommande studie. Området väljs i samråd med handledare och belyser aktuellt vetenskapligt forskningsområde. Inom forskningsområdet identifieras och problematiseras olika perspektiv och metoder, vilka relateras till en kommande tänkt studie på magisternivå.

 • Vetenskapsteori i pedagogiskt arbete, 15 hp

Teori diskuteras och artikuleras ofta i kontrast till praktik. I kursen görs avstamp i denna tvådelning med avsikt att problematisera den i relation till olika verksamheter med utbildningsinriktning. Kärnan i kursen utgörs av presentationer och kritiska diskussioner av de grundläggande och mest betydelsefulla teorier och begrepp inom vetenskapsteori och dess betydelse för forskning om utbildning, lärande och andra dimensioner inom området pedagogisk yrkesverksamhet. Kursen erbjuder teoretiska ramar och begreppsmässiga verktyg som behövs för att underlätta analyser med avseende på ämnet pedagogiskt arbete och dess relation till andra ämnen.

 • Avancerade metoder för forskning i pedagogsikt arbete, 15 hp

I kursen belyses och fördjupas de kvalitativa och kvantitativa metoders möjligheter och begränsningar. Flera olika kvalitativa metoder jämförs utifrån såväl olika teoretiska som vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Vidare belyses de frågeställningar till vilka dessa metoder kan relateras. Kursens kvantitativa del utgår från olika statistiska metoder. Kursen behandlar också variansanalys, multipel regression och icke-parametriska metoder. Utifrån dessa metoder belyses frågeställningar till vilka dessa metoder kan relateras.

 • Pedagogiskt arbete i ett samhällsperspektiv, 15 hp

Kursen inramas av utbildningspolitiska frågor och dess bakgrund i olika ideologier och hur det utmynnar i olika myndighetsbeslut. De konsekvenser detta får för samhälle och individ som helhet tas upp utifrån centrala teorier för att skapa möjligheter att kritiskt analysera och förstå olika samhällssystems hållning till respektive utbildningssystem. Vidare innehåller kursen moment i vilken de studerande ges möjlighet att i fördjupa sig inom ett specifikt problemområde.

Övrigt

Fullgjord utbildning ger behörighet till fortsatta studier på forskarnivå.

Denna utbildningsplan har dnr 430-13.

Utbildningsplan

Utbildningsplan i pdf
För mer information, se programsida i programtorget

Ladokkod: EMSPA
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: , 2013-06-19
Version: 9.0
Gäller från: HT 2013

Allmänna mål

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(Högskolelagen 1 kap 9§)

Utbildningens mål

På en övergipande nivå skall utbildningen leda till att studenten utvecklar en förmåga att på vetenskaplig grund förstå, kritiskt granska och handla i frågor gällande arbete och forskning inom området pedagogiskt arbete.

Kunskap och förståelse

Studenten skall efter genomgången utbildning

 • kunna föra kvalificerade resonemang kring olika samhälls- och utbildningsvetenskapliga perspektiv utifrån vilka olika pedagogiska verksamheters betydelse i samhället kan analyseras
 • visa bred kunskap och fördjupad förståelse för olika teorier om lärande inom området pedagogiskt arbete
 • vara väl orienterad om olika utvecklings/forskningsansatser inom området pedagogiskt arbete och ha fördjupad förståelse inom minst en mer specifik ansats
 • visa bred kunskap och fördjupad förståelse för pedagogiskt arbete som teoretiskt och praktiskt kunskapsområde samt väsentligt fördjupad kunskap om något/några problemområden inom området, med hänsyn tagen till kön, klass, etnicitet och inkludering i relation till ett hållbart samhälle


Färdigheter och förmåga

Studenten skall efter genomgången utbildning

 • kunna kritiskt granska planerings- och förbättringsarbete inom olika pedagogiska verksamhetsfält
 • kunna planera, genomföra, redovisa och utvärdera pedagogiskt utvecklingsarbete
 • ha förmåga att redovisa ny kunskap utifrån självständiga och kritiska bedömningar gällande området pedagogiskt arbete genom att data från pedagogisk verksamhet inhämtas, analyseras och rapporteras
 • kunna muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser och argument
 • visa fördjupad metodförståelse
 • kunna utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten skall efter genomgången utbildning

 • kunna kritiskt granska och värdera olika forskningsresultat i relation till pedagogiskt utvecklingsarbete
 • kunna göra vetenskapliga bedömningar av egnas och andras texter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete inom området pedagogiskt arbete
 • visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap inom området och att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling inom området

Innehåll

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och är en vidareutbildningsmöjlighet för dem som har utbildning och lärande inom olika verksamhetsfält som kunskapsobjekt. Utbildningens innehåll och uppläggning ger studenten möjlighet att relatera de olika kursmomenten till praxisanknuten verksamhet. I de olika kursmomenten beaktas för utbildning övergripande målsättningar som jämställdhet och mångfald, internationalisering och hållbar utveckling. Vidare skall utbildningen uppmärksamma frågor kring etik i forsknings- och utvecklingsarbete.

Utbildningen är uppdelad i fem obligatoriska kurser om vardera 15 högskolepoäng samt tre tillvalskurser om 15 högskolepoäng. Studenten deltar normalt i utbildning samtidigt som arbete inom pedagogisk verksamhet bedrivs. Utbildningen ges därför på halvfart och sker delvis på distans. Möjligheter finns till heltidsstudier på längre sikt. Möjlighet till etappavgång med magisterexamen finns efter halva studietiden.

Undervisningsformerna kommer i huvudsak att utgöras av seminarieverksamhet, föreläsningar och handledning. Examinationsformerna skall avspegla de mål som allmänt gäller för högskoleutbildning på avancerad nivå samt de lokala mål som anges i denna utbildningsplan och tillhörande kursplaner. Examinationen skall karaktäriseras av reflektion, analys, problemidentifiering och problemlösning. Examinationsformerna anges i respektive kursplan. (Se också under Obligatoriska kurser samt Exempel på valbara kurser)

Obligatoriska kurser
Obligatoriska kurser 1-60 högskolepoäng

 • Forsknings- och utvecklingsarbete inom utbildning, 15 hp

Kursen är en introduktionskurs som ger en presentation av olika forskningsmetoder inom kunskapsområdet pedagogiskt arbete. I kursen får studenten formulera ett eget utvecklingsarbete inom utbildningsområdet och relatera det till de presenterade forskningsmetoderna.

 • Utbildningars innehåll i relation till lärande, 15 hp

I kursen behandlas den formella utbildningens utveckling från medeltid till nutid liksom bakgrunden och utvecklingen av olika skolformers (förskola, grundskola, gymnasium och högskola) utbildnings- och läroplaner. Detta ställs också i relation till andra länders utveckling av utbildningar och andra pedagogiska verksamheter. Vidare lyfts olika teorier kring lärande fram. Studenten får också analysera förskole- och skolverksamhet eller annat pedagogiskt arbete utifrån olika prioriteringsaspekter i styrdokumnet i relation till barns, ungdomars och vuxnas lärande.

 • Organisation och interaktion i utbildningar, 15 hp

I kursen behandlas och tillämpas i första hand sociologiska och psykologiska perspektiv på utbildning. Vidare belyses speciellt olika interaktions- och lärandeperspektiv på utvärdering, organisation, form, strategi och metod i relation till den heterogenitet av barn och ungdomars bakgrund som representeras av exempelvis familj, socialgrupp, kön, etnicitet och generation. Under kursen kommer också kunskap från deltagarnas pedagogiska praktiker att utgöra ett innehåll som fördjupas genom självständiga och kritiska bedömningar av enna verksamhet och som rapporteras i ett mindre utvecklings- eller forskningsarbete.

Kurser i självständigt arbete

För de studenter som avser att avlägga masterexamen krävs ett examensarbete om minst 30 hp vilket ger möjlighet till en kombination av antingen Undersökning i pedagogiskt arbete I, 15 hp + Undersökning i pedagogiskt arbete II, 15 hp alternativt Fördjupad undersökning i pedagogiskt arbete, 30 hp. För de som avser att avsluta sina studier efter ett år och avlägga magisterexamen krävs kursen Undersökning i pedagogiskt arbete I, 15 hp.

 • Undersökning i pedagogiskt arbete I, 15 hp

I kursen fokuseras ett självständigt arbete utifrån ett vedertaget vetenskapligt förhållningssätt. Det innebär att frågor som vetenskapsteori, teorier av olika slag, tidigare forskning, undersökningsansatser, verbala och numeriska datainsamlingsmetoder, resultat, slutsatser och diskussion sätts i relation till valda undersökningsfrågor. Vidare belyses frågan om kritiskt granskning av undersökningar med inriktning mot pedagogiskt arbete och däri förekommande värdegrundsmål.

 • Undersökning i pedagogiskt arbete II, 15 hp

Kursen ger studenten möjlighet att självständigt och med stöd av handledare undersöka en problemställning inom ett område inom pedagogiskt arbete. Den erbjuder samtidigt möjlighet till kritisk granskning och ställningstaganden inom belyst område. Vidare ställs gjort arbete i relation till riktningar i svenskt utbildningsväsende och konsekvenserna av dessa problematiseras.


 • Fördjupad undersökning i pedagogiskt arbete, 30 hp

Kursen ger studenten möjlighet att självständigt och med stöd av handledare undersöka en problemställning inom ett område inom pedagogiskt arbete utifrån såväl bredd som djup. Den erbjuder samtidigt möjlighet till kritisk granskning och ställningstaganden inom belyst område. Vidare ställs gjort arbete i relation till riktningar i svenskt utbildningsväsende och konsekvenserna av dessa problematiseras.


Exempel på valbara kurser

Valbara kurser 61-120 högskolepoäng

 • Forskningsöversikt i pedagogiskt arbete, 15 hp

I kursen fokuseras ett forskningsområde vilket avgränsas i relation till en tänkt kommande studie. Området väljs i samråd med handledare och belyser aktuellt vetenskapligt forskningsområde. Inom forskningsområdet identifieras och problematiseras olika perspektiv och metoder, vilka relateras till en kommande tänkt studie på magisternivå.

 • Vetenskapsteori i pedagogiskt arbete, 15 hp

Teori diskuteras och artikuleras ofta i kontrast till praktik. I kursen görs avstamp i denna tvådelning med avsikt att problematisera den i relation till olika verksamheter med utbildningsinriktning. Kärnan i kursen utgörs av presentationer och kritiska diskussioner av de grundläggande och mest betydelsefulla teorier och begrepp inom vetenskapsteori och dess betydelse för forskning om utbildning, lärande och andra dimensioner inom området pedagogisk yrkesverksamhet. Kursen erbjuder teoretiska ramar och begreppsmässiga verktyg som behövs för att underlätta analyser med avseende på ämnet pedagogiskt arbete och dess relation till andra ämnen.

 • Avancerade metoder för forskning i pedagogsikt arbete, 15 hp

I kursen belyses och fördjupas de kvalitativa och kvantitativa metoders möjligheter och begränsningar. Flera olika kvalitativa metoder jämförs utifrån såväl olika teoretiska som vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Vidare belyses de frågeställningar till vilka dessa metoder kan relateras. Kursens kvantitativa del utgår från olika statistiska metoder. Kursen behandlar också variansanalys, multipel regression och icke-parametriska metoder. Utifrån dessa metoder belyses frågeställningar till vilka dessa metoder kan relateras.

 • Pedagogiskt arbete i ett samhällsperspektiv, 15 hp

Kursen inramas av utbildningspolitiska frågor och dess bakgrund i olika ideologier och hur det utmynnar i olika myndighetsbeslut. De konsekvenser detta får för samhälle och individ som helhet tas upp utifrån centrala teorier för att skapa möjligheter att kritiskt analysera och förstå olika samhällssystems hållning till respektive utbildningssystem. Vidare innehåller kursen moment i vilken de studerande ges möjlighet att i fördjupa sig inom ett specifikt problemområde.

Förkunskapskrav

Lärarexamen, förskollärarexamen, fritidspedagogexamen om minst 180 hp, alternativt examen från programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället eller kandidatexamen inom didaktik, pedagogik, pedagogiskt arbete eller utbildningsvetenskap.

Examen

Avklarad utbildning leder till filosofie masterexamen med huvudområde pedagogiskt arbete. Examen översätts med Master of Arts (Two Years) with a major in Educational Work.

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

För att säkra ett gediget och positivt studentinflytande i masterutbildningen i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås skall studenterna representeras i utbildningens beredande organ där de också skall beredas möjlighet till ett betydande inflytande på utbildningens undervisnings- och lärprocesser. Vidare skall ett studentråd skapas för utbildningen. Detta råd skall delges betydande påverkansmöjligheter i relation till utbildningens tänkta innehåll och form. Programansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på utbildningen systematiskt och regelbundet inhämtas. Alla kurser och moment skall vidare utvärderas av studenterna. Utvärderingarna skall ligga till grund för den fortsatta planeringen och genomförandet av utbildningen. (se högskolans policy för kursvärdering, bilaga 4) Programansvarig ansvarar tillsammans med prefekt för att utbildningsprogrammet årligen utvärderas. Utvärderingen genomförs tillsammans med lärare inom utbildningsprogrammet, studenter och professionsföreträdare. Utvärderingen dokumenteras skriftligen och återförs till studenterna.

För att säkra utbildningens kvalitet utvärderas varje kurs. Utvärderingar på kursnivå sammanställs i rapporter som delges studenter och institutionsledning.

Övrigt

Fullgjord utbildning ger behörighet till fortsatta studier på forskarnivå.

Denna utbildningsplan har dnr 430-13.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Marianne Strömberg
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum