Huvudmeny
Till anmälan

Medie- och informationskunnighet i skolan

7,5 högskolepoäng, deltid 25%

Innehåll

Kursens utgår ifrån UNESCO:s ramverk kring medie- och informationskunnighet samt belyser aktuell forskning inom området. Kursen fokuserar på hur samverkan mellan lärare och bibliotekarier kan stärka informations- och mediekunnigheten. Förståelse för barns och ungas medievanor är väsentliga delar i kursen liksom kunskaper om källkritiska principer i dagens kommunikationssamhälle. Deltagarnas egna erfarenheter och problemställningar kring medie- och informationskunnighet kommer att forma en stor del av kursens innehåll. Didaktiska exempel på hur medier kan användas i lärandesituationer i skolan kommer att vara ett genomgående tema i kursen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs lärar- eller fritidspedagogisk examen eller examen i biblioteks- och informationsvetenskap

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen i kursen bedrivs nätbaserat i form av

  • seminarier
  • workshoppar
  • föreläsningar
  • projektarbeten

Övrigt

Kursen ges som fristående och vänder sig närmast mot skolbibliotekarier och pedagoger i skilda skolformer.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-39682
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 30
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Blandade tider

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: 11MI00 (7)
Gäller från: HT 2017
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom pedagogik och lärande, 2017-05-23
Ersätter kursplan fastställd:  2015-02-20

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Biblioteks- och informationsvetenskap (G1N) Medier och kommunikation (G1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: MK1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs lärar- eller fritidspedagogisk examen eller examen i biblioteks- och informationsvetenskap

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna, med avseende på:

Kunskap och förståelse
1.1 Identifiera, redogöra för och problematisera det förändrade medielandskapets villkor i ett demokratiskt samhälle.
1.2 Redogöra för hur lärandesituationer med källkritiskt fokus kan genomföras

Färdighet och förmåga
2.1 Diskutera och analysera hur begreppen medie- och informationskunnighet kan förstås i olika kontexter samt visa praktiska exempel på hur begreppen kan integreras i ett pedagogiskt sammanhang
2.2 Analysera och diskutera hur samarbete mellan lärare och bibliotekarier kan utformas för att stärka medie- och informationskunnighet bland elever
2.3 Planera för ett pedagogiskt samarbete för att stärka medie- och informationskunnighet bland elever
2.4 Genomföra ett pedagogiskt utvecklingsarbete för att stärka medie- och informationskunnighet bland elever

Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 källkritiskt värdera information på ett etiskt och ändamålsenligt sätt

Innehåll

Kursens utgår ifrån UNESCO:s ramverk kring medie- och informationskunnighet samt belyser aktuell forskning inom området. Kursen fokuserar på hur samverkan mellan lärare och bibliotekarier kan stärka informations- och mediekunnigheten. Förståelse för barns och ungas medievanor är väsentliga delar i kursen liksom kunskaper om källkritiska principer i dagens kommunikationssamhälle. Deltagarnas egna erfarenheter och problemställningar kring medie- och informationskunnighet kommer att forma en stor del av kursens innehåll. Didaktiska exempel på hur medier kan användas i lärandesituationer i skolan kommer att vara ett genomgående tema i kursen.

Undervisningsformer

Undervisningen i kursen bedrivs nätbaserat i form av

  • seminarier
  • workshoppar
  • föreläsningar
  • projektarbeten

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

(IN03) Projektplan
Skriftlig inlämningsuppgift enskilt eller i grupp
Lärandemål: 2.1, 2.3
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

(IN04) Källkritik
Skriftlig inlämningsuppgift enskilt
Lärandemål: 1.2, 3.1
Högskolepoäng: 1,5
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

(IN05) Professionsinriktat projektarbete
Skriftlig inlämningsuppgift enskilt eller i grupp
Lärandemål: 1.1, 2.2, 2.4
Högskolepoäng: 4,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska men kurslitteratur på engelska, norska och/eller danska kan förekomma.

Carlsson, Ulla (red.) (2013). Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället: skolan och demokratin. Göteborg: Nordicom (136 s)

Dunkelz, Elsa & Lindgren, Simon (red.) (2014). Interaktiva medier och lärandemiljöer. Malmö: Gleerups (168 s)

Hampson Lundh, Anna & Limberg, Louise (red.) (2013). Skolbibliotekets roller i förändrade landskap: en forskningsantologi. Lund: BTJ (110 s)

Rivano Eckerdal, Johanna & Sundin, Olof (2014). Medie- och informationskunnighet: en forskningsantologi. Stockholm: Svensk Biblioteksförening (106 s)

Sporrong, Elin & Tikkanen Westin, Karin (red.) (2016). Kritiskt tänkande i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur (256 s)

Ungar & medier 2015: fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier. (2015). Stockholm: Medierådet (85 s)

Wilson, Carolyn, Grizzle, Alton, Tuazon, Ramon, Akyempong, Kwame, Cheung, Chi-Kim (2011). Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen. Paris: Unesco (190 s)

Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Kursen ges som fristående och vänder sig närmast mot skolbibliotekarier och pedagoger i skilda skolformer.

Kontakt

Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen