Huvudmeny
Till anmälan

Tekniker för webbdesign

7,5 högskolepoäng, heltid 100%

Innehåll

Kursen kretsar kring två standarder som är vanliga i samband med webbpublicering: Hypertext Markup Language (HTML) och Cascading Style Sheets (CSS). Kursen inriktar sig på strukturering av innehåll i webbdokument, tekniker för layout i webbdokument, samt anpassning av webbaserat innehåll enligt riktlinjer för tillgänglighet (framför allt Web Content Accessibility Guidelines, WCAG).

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i form av

  • laborationer
  • seminarier
  • föreläsningar

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-35682
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg, högskoleprov och högskolepoäng
Antal platser: 10
Startar: 2018-12-06
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Observera: Kursen ges på helfart, distans. Kursen innehåller inga obligatoriska träffar.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: 31FTW1 (5,1)
Gäller från: HT 2017
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT, 2017-06-14
Ersätter kursplan fastställd:  2016-05-31

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Informationsarkitektur (G1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: IF1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna, med avseende på,

Kunskap och förståelse
1.1 Visa förståelse för betydelsen av struktur och semantik i samband med HTML-kodning.
1.2 Visa förståelse för betydelsen av samt riktlinjer för tillgänglighet på webben.
1.3 Visa förståelse för standarder för HTML och CSS.

Färdighet och förmåga
2.1 Producera och publicera en webbplats med tillhörande stilmallar, enligt rådande tekniska och långsiktigt hållbara konventioner och standarder.
2.2 Använda relevanta validatorer för att identifiera och åtgärda avvikelser från gällande standarder för webbkodning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 Göra ändamålsenliga avvägningar mellan anpassning av en webbplats till de riktlinjer för tillgänglighet som anges i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), respektive tillämpning av tekniker som avviker från dessa riktlinjer.

Innehåll

Kursen kretsar kring två standarder som är vanliga i samband med webbpublicering: Hypertext Markup Language (HTML) och Cascading Style Sheets (CSS). Kursen inriktar sig på strukturering av innehåll i webbdokument, tekniker för layout i webbdokument, samt anpassning av webbaserat innehåll enligt riktlinjer för tillgänglighet (framför allt Web Content Accessibility Guidelines, WCAG).

Undervisningsformer

Undervisningen bedrivs i form av

  • laborationer
  • seminarier
  • föreläsningar

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

- Tentamen: Grundläggande kunskaper om HTML och CSS
Lärandemål: 1.3
Högskolepoäng: 2,5
Betygsskala: Underkänt eller Godkänt

- Grupparbete : Inlämning av HTML och CSS
Lärandemål: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 och 3.1
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: Underkänt eller Godkänt

- Redovisning : Muntlig redovisning av grupparbete
Lärandemål: 1.2, 2.1 och 3.1
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: Underkänt eller Godkänt

- Individuellt arbete : Inlämning av HTML och CSS
Lärandemål: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 och 3.1
Högskolepoäng: 4,0
Betygsskala: Underkänt, Godkänt eller Väl Godkänt

Muntlig redovisning kan ersättas av skriftlig inlämning.

För betyget Godkänt på hel kurs krävs minst godkänt betyg på samtliga moment. För betyget Väl Godkänt krävs dessutom Väl Godkänt på momentet Individuellt arbete : Inlämning av HTML och CSS.

Då kursplanen ändras kommer student som önskar slutföra rester från ett kurstillfälle att examineras utifrån kursens nya innehåll och upplägg. Då kursen har upphört kan student som önskar slutföra rester följa hela eller delar av annan likvärdig kurs.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Duckett, J. (2011). HTML and CSS: Design and Build Websites. Wiley. (512 s.)

Tillkommer webbaserat instuderingsmaterial kring HTML 5 och egensökt litteratur kring webbplatsutveckling och hållbar utveckling samt övningsmaterial om ca 200 sidor.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs.

Kontakt


Kursansvarig Yoshiko Nordeborg
Kursansvarig Thomas Nyström
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen