Huvudmeny
Till sen anmälan

Masterprogram i pedagogiskt arbete

120 högskolepoäng, deltid 50%

Pedagog och elever i klassrum

Vi ger dig en gedigen introduktion till forskning inom ämnet pedagogiskt arbete. Du utvecklar din förmåga att kritiskt granska pedagogiskt planerings- och förbättringsarbete och att värdera olika forskningsresultat i relation till pedagogiskt utvecklingsarbete.

Du lär dig att självständigt genomföra och redovisa vetenskapliga arbeten. Utbildningen ger dig också fördjupade insikter i vetenskapliga teorier med relevans för pedagogisk praktik, för att du ska kunna reflektera djupgående över såväl ditt eget yrkesutövande som forskning inom området.

Ämnet pedagogiskt arbete ingår som examensämne i forskarutbildning vid flera lärosäten. Grundtanken med ämnet är att det utgår från pedagogiska praktiker och behandlar frågor kring professionella pedagogers arbete. Innehållet behandlas ur ett tvärvetenskapligt och yrkesinriktat perspektiv och behandlar frågor inom såväl verksamhet på förskola, skola och högskola som på andra institutioner där utbildning bedrivs.

Förkunskapskrav

Lärarexamen, förskollärarexamen, fritidspedagogexamen om minst 180 hp, alternativt examen från programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället eller kandidatexamen inom didaktik, pedagogik, pedagogiskt arbete eller utbildningsvetenskap.

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-72011
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 20
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Eftermiddag/Kväll

Masterutbildningens upplägg och innehåll är en vidareutveckling av vårt magisterprogram. Du får en tydlig professionsanknytning samtidigt som du har möjlighet till individuell specialisering i relation till aktuellt professionsområde. Genomgånget magisterprogram kan tillgodoräknas som det första året inom den tvååriga masterutbildningen.

Upplägg

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och är en vidareutbildningsmöjlighet för dem som har pedagogiskt arbete inom olika verksamhetsfält som kunskapsobjekt. Utbildningens innehåll och upplägg ger studenten möjlighet att relatera de olika kursmomenten till pedagogisk yrkesverksamhet. I de olika kursmomenten beaktas för utbildning övergripande målsättningar som jämställdhet och mångfald, internationalisering och hållbar utveckling. Vidare uppmärksammas i utbildningen frågor om etik i forsknings- och utvecklingsarbete. Undervisningsformerna utgörs i huvudsak av seminarieverksamhet, workshops, föreläsningar och handledning. Utbildningsprogrammet omfattar åtta kurser om vardera 15 högskolepoäng och är uppdelad i fem obligatoriska kurser om vardera 15 högskolepoäng samt tre tillvalskurser om 15 högskolepoäng och en valbar kurs om 30 hp.

Obligatoriska kurser

  • Forsknings- och utvecklingsarbete inom utbildning, 15 hp
  • Läroplansteori och dess tillämpningar, 15 hp
  • Organisation och interaktion i utbildningar, 15 hp
  • Undersökning i pedagogiskt arbete I, 15 hp
  • Undersökning i pedagogiskt arbete II, 15 hp


Valbara kurser

  • Vetenskapsteori i pedagogiskt arbete, 15 hp
  • Avancerade metoder för forskning i pedagogiskt arbete, 15 hp
  • Forskningsöversikt i pedagogiskt arbete, 15 hp
  • Fördjupad undersökning i pedagogiskt arbete, 30 hp


För de studenter som avser att avlägga masterexamen krävs ett examensarbete om minst 30 hp vilket ger möjlighet till en kombination av antingen Undersökning i pedagogiskt arbete I, 15 hp + Undersökning i pedagogiskt arbete II, 15 hp alternativt Fördjupad undersökning i pedagogiskt arbete, 30 hp. För de som avser att avsluta sina studier efter ett år och avlägga magisterexamen krävs kursen Undersökning i pedagogiskt arbete I, 15 hp.

Övrigt

Fullgjord utbildning ger behörighet till fortsatta studier på forskarnivå.

Kurslitteraturen är i första hand svensk eller engelsk, även om litteratur på andra nordiska språk, som danska och norska, också kan komma att ingå.

Examinationsformerna för respektive kurs anges i respektive kursplan.

Studenten deltar normalt i utbildning samtidigt som arbete inom pedagogisk verksamhet bedrivs. Utbildningen ges därför på halvfart. Möjlighet till etappavgång med magisterexamen finns efter halva studietiden.

Utbildningsplan

Utbildningsplan är ej fastställd.

Kontakt


Programansvarig Marianne Strömberg
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen