Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Dataekonomutbildningen

180 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82300
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 50
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Dataekonomutbildningen förenar företagsekonomi och IT vilket gör att vi kan erbjuda dig dubbel kompetens. Som dataekonom kan du arbeta på olika befattningar i organisationer och företag, där det krävs hög kompetens inom både ekonomi och IT.

Innehåll

Inom företagsekonomi behandlas följande delområden: organisation/management, marknadsföring, finansiering, ekonomistyrning och redovisning. Inom informatik/IT behandlas följande delområden: förändringsarbete, kravhantering, systemdesign, databaskonstruktion och programmering. Kurserna inom IT-området ges i ett administrativt sammanhang vilket medför att du som dataekonom tränas i administrativ systemutveckling. Under utbildningen kommer du även att tränas i att leda och genomföra projekt och förbättringsarbete. Att omsätta teoretisk kunskap till praktisk handling är centralt i utbildningen. Med andra ord, du får tidigt i utbildningen pröva dina kunskaper och färdigheter.

Under det tredje året väljer du själv fördjupningsområde inom företagsekonomi t.ex. organisation och management, marknadsföring eller redovisning. Du har även möjlighet att studera en termin utomlands, i exempelvis Europa, Asien eller Latinamerika

Upplägg

Utbildningen är fördelad på tre läsår och kombinerar spetskunskaper i informatik med företagsekonomiska kunskaper, vilket skapar ett dataekonomiskt kunskapsområde som byggs upp av dels en informatikinriktning, dels en företagsekonomisk inriktning.
Den företagsekonomiska inriktningen behandlar organisation och management, marknadsföring, redovisning, ekonomistyrning och finansiering samt på fördjupningsnivå följande endera av tre kunskapsområden: marknadsföring, organisation/management och redovisning.
Informatikinriktningen fokuserar på att utveckla förståelse för hur IT-baserade informationssystem designas, produceras och används i arbetsliv, organisation och samhälle. Ambitionen är att integrera tekniska och sociala aspekter av informationsteknik i syfte att säkerställa god IT-användning och därmed bidra till ökat verksamhetsresultat. Ambitionen är också att skapa förutsättningar under vilket information systematiskt kan användas och kommuniceras bland aktörer inom och mellan verksamheter. Informationsinriktningen erbjuder kompetens inom följande informatikområden; IT-användning, verksamhetsutveckling, systemutveckling, modellering, databasutveckling och programutveckling.
De två första åren omfattar grundläggande kurser inom både företagsekonomi och informatik. Det avslutande året omfattar huvudsakligen fördjupningsstudier inom den båda ämnesområdena samt av ett avslutande examensarbete endera inom företagsekonomi eller inom informatik.
Utbildningen består av obligatoriska och valbara kurser som tillsammans omfattar 180 högskolepoäng.
Utbildningen innehåller följande kurser delad på tre läsår:
År 1:
System- och organisationsteori (7,5hp)
Marknadsföring för ekonomer (7,5hp)
Systemanalys och design (7,5hp)
Organisationsdesign och managementrecept (7,5hp)
Grundläggande programmering med C# (7,5hp)
Redovisningens grunder och tekniker (7,5hp)
Finansiell planering (7,5hp)
Introduktion till verksamhetsprocesser och affärssystem (7,5hp)
År 2:
Databasteknik (7,5hp)
Objektorienterad systemutveckling (7,5 hp)
Förändringsarbete och design av informationssystem (7,5hp)
Objektorienterad systemutveckling 2 (7,5 hp)
Ekonomistyrning I (7,5hp)
Externredovisning (7,5hp)
Strategisk marknadsföring (7,5hp)
Internationellt ledarskap (7,5hp)
År 3:
Systemutvecklingsprojekt (7,5hp)
Projektledning (7,5hp)
Två kurser inom företagsekonomi på fördjupad grundnivå beroende på vald ekonomiinriktning (2 * 7,5 hp)
För filosofie kandidatexamen med huvudområde informatik:
Systemarkitekturer (7,5hp)
Forskningsmetoder inom informationsteknologi (7,5hp)
Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik (15hp)
För filosofie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi inriktning mot antingen management, marknadsföring eller redovisning:
En kurs inom företagsekonomi på fördjupad grundnivå beroende på vald ekonomiinriktning (7,5 hp)
Forskningsmetoder på kandidatnivå (7,5hp)
Självständigt arbete för kandidatexamen i företagsekonomi (15hp)

Vidare studier

Avklarad utbildning ger behörighet till vidare studier på avancerad nivå inom informatik eller företagsekonomi, beroende på val av inriktning under tredje året på utbildningen, exempelvis magister- eller masterutbildning vid Högskolan i Borås.

Övrigt

Diarienr. 827-17
För fortsatta studier inom utbildningen gäller att ev. förkunskapskrav för respektive kurs måste vara uppfyllda. Dessa förkunskapskrav framgår av respektive kursplan.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Stor del av kurslitteraturen är på engelska.
Utbildningen är huvudsakligen upplagd som närutbildning (på campus), med inslag av kurser som stödjer flexibelt lärande.
Utbildningen innehåller professionsanknutna inslag med gästföreläsningar samt case- och projektarbete baserade på verkliga verksamhetsfall.
Avklarad utbildning ger behörighet till vidare studier på avancerad nivå.
Genom den kombination av teoretiska och praktiska inslag som utbildningen innehåller, blir studenterna väl rustade att möta de utmaningar som professionsområdet erbjuder i en föränderlig värld.
Programmet möjliggör nationell och internationell samverkan med relevanta utbildningar efter enskild överenskommelse/prövning på studentens begäran.