Huvudmeny
Till anmälan

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

210 högskolepoäng, heltid 100%

Förskollärare

Jobbar du som barnskötare och vill ta steget vidare i karriären? Då ska du titta närmare på förskollärarutbildningen för pedagogiskt yrkesverksamma.

Utbildningen vänder sig till dig som är yrkesverksam i förskola och har minst fem års dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskola och vill bli behörig förskollärare. Utbildningen ges delvis på distans och tanken är att du ska kunna kombinera studierna med deltidsarbete. Studierna är individuellt upplagda, både vad gäller innehåll och examination, baserad på den kunskap och kompetens du har med dig in i utbildningen. Studietakten avgörs av dina tidigare kunskaper och erfarenheter från arbete i förskolans verksamhet. En dag i veckan är du på campus och övrig tid studerar du via internet, enskilt eller i grupp, där undervisningen kan bestå av digitala föreläsningar, film eller studiegruppsarbete.Utbildningen bygger på att du tillämpar de teoretiska kunskaperna i praktisk erfarenhet och kunskap genom ditt fortsatta arbete på förskola.

Validering Under de två första terminerna genomgår du en valideringsprocess, som främst är riktad mot ämneskunskaper och förskoledidaktik. En valideringsprocess innebär att lärare från högskolan och förskolan kommer att bedöma dina kunskaper, färdigheter och förmåga. Bedömningen kommer att vara utgångspunkt för dina fortsatta studier och utgör ett riktmärke för vilken studietakt du kommer att ha. Under juni månad första och andra året läser du en sommarkurs på heltid, vilket innebär att du kan vara schemalgd måndag-fredag på campus. Utbildningen består av kurser i utbildningsvetenskap, ämnesstudier med förskoledidaktik och arbetsplatsförlagd undervisning. Den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen består av praktik på din egen arbetsplats med en behörig kollega som mentor. Inom ramen för din anställning ges du möjlighet att vara förskolestudent och ska då utföra arbetsuppgifter som en sådan vanligen genomför på sin arbetsplatsförlagda utbildning. Under det första årets valideringsprocess kommer du också göra ett arbetsplatsbyte på en medstudents förskola. Detta administreras av respektive förskolechef i samråd med Högskolan. Notera att då arbetsplatsbytet är en del av utbildningen och således obligatoriskt, behöver du informera din förskolechef om detta när du ansöker till utbildningen. Om din anställning upphör under utbildningstiden och därmed också din överenskommelse med din förskolechef, anvisar högskolan en förskola för arbetsplatsförlagd utbildning inom den ordinarie partnerskoleorganisationen. I utbildningen ingår verktyg för att skapa kreativa miljöer och metoder för lärandet. I det förskolepedagogiska området lär du dig mer om lekens betydelse, barns utveckling och lärande, barnlitteratur, bild, rörelse, musik, drama och digitala verktyg. Centralt i utbildningen är också barns matematiska begreppsbildning, språkutveckling och läs- och skrivutveckling samt naturvetenskap och teknik ur ett förskoleperspektiv. Arbetet med barn ska genomsyras av barns inflytande och demokratiska värderingar och präglar därför utbildningen. Ledarskap, konflikthantering och sociala relationer är andra viktiga fokus. Arbetet i förskolan kräver kunskap och förmåga att systematiskt planera, genomföra, dokumentera, utvärdera samt utveckla förskoleverksamhet varför detta också ägnas utrymme i utbildningen. Sista terminen innehåller ett självständigt arbete där du lär dig planera och genomföra vetenskapliga projekt med förskoledidaktisk inriktning.

Ansökan Ansökan görs på www.antagning.se. Till ansökan ska du bifoga slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande samt undertecknat tjänstgöringsintyg (flera om detta är aktuellt). Detta ska visa hur länge du har varit anställd på förskola, i vilken omfattning och på vilken befattning samt att du fortfarande har en anställning på förskola. Intygen måste vara daterade det år du söker utbildningen. Ofullständiga eller otydliga tjänstgöringsintyg behandlas inte. Du som saknar formell behörighet kan bli behörig genom att ansöka om en bedömning av din reella kompetens. Om du är osäker på behörigheten kontaktar du en studievägledare. Då nätbaserad undervisning ingår krävs det att du har en grundläggande datorvana.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Engelska A.
Eller:
Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Dessutom krävs minst fem års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan efter 1 juli 1998 på minst halvtid, varav två år ska vara sammanhängande samt pågående anställning i förskola då validering (bedömning av reell kompetens) av arbetsplatsförlagd utbildning kan ske under hela studietiden

Karriärvägar

Efter avlagd förskollärarexamen arbetar du i förskola.

Examen

Förskollärarexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-82311
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: 37% av platserna tillsätts genom gymnasiebetyg och 33% genom högskoleprov. Till resterande 30% av platserna sker alternativt urval genom rangordning av den sökandes yrkeslivserfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan, som omfattar minst 60 månader på minst halvtid och max 120 mån.
Antal platser: 48
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2022-01-16
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Upplägg

Utbildningen omfattar två områden: en utbildningsvetenskaplig kärna om 75 hp, där 15 hp motsvarar arbetsplatsförlagd utbildning samt studier inom det förskolepedagogiska området om 120 hp inklusive motsvarande 15 hp arbetsplatsförlagd utbildning. Förskollärarstudenterna skriver ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp med anknytning till det förskolepedagogiska området.

I förskollärarutbildningen vid Högskolan i Borås betonas vikten av integrationen mellan ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier samt de estetiska uttrycksformernas och lekens betydelse i pedagogisk verksamhet i förskola och förskoleklass. Alla utbildningar vid Högskolan i Borås har också en profil mot hållbar utveckling och informationssökningskompetens. I förskollärarutbildningen ingår därtill utveckling av en digital kompetens.

30 hp av förskollärarutbildningen ligger på avancerad nivå för att möjliggöra för studenten att efter ytterligare en termins studier kunna bli behörig för forskarutbildning.

Utbildningens innehåll kan se olika ut för enskilda studenter beroende på hur stor del av utbildningen som valideras och bedöms för tillgodoräknande utifrån reell kompetens.

Utbildningens struktur vid Högskolan i Borås
Kurser som ingår i utbildningen är följande:

Utbildningsvetenskaplig kärna 30 hp, varav 3 hp arbetsplatsförlagda moment
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna I för pedagogiskt verksamma i förskolan, 30 hp

Studier inom det förskolepedagogiska området, 30 hp, varav arbetsplatsförlagda moment 6 hp
Kurs: Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter för pedagogiskt verksamma i förskolan, 30 hp

Studier inom det förskolepedagogiska området, 30 hp, varav arbetsplatsförlagda moment 4,5 hp
Kurs: Förskoledidaktiska perspektiv på barn, naturvetenskap och teknik för pedagogiskt verksamma i förskolan, 30 hp

Studier inom det förskolepedagogiska området, 30 hp
Kurs: Barn, kultur och kommunikation i ett förskoledidaktiskt perspektiv för pedagogiskt verksamma i förskolan, 30 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna 30 hp, varav 3 hp arbetsplatsförlagda moment
Kurs: Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp
Kurs: Specialpedagogiska perspektiv, 7,5 hp
Kurs: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering, 7,5 hp

Studier inom det förskolepedagogiska området, 30 hp, varav arbetsplatsförlagda moment 4,5 hp
Kurs: Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 1, 15 hp, Avancerad nivå
Kurs: Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 2, 15 hp, Avancerad nivå

Utbildningsvetenskaplig kärna, 15 hp, varav arbetsplatsförlagda moment 9 hp samt Studier inom det förskolepedagogiska området, 15 hp
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna III för pedagogiskt verksamma i förskolan; Vetenskapliga perspektiv, 15 hp
Kurs: Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för pedagogiskt verksamma i förskolan, 15 hp

Validering av reell kompetens
I den inledande delen av utbildningen genomgår studenten en valideringsprocess som syftar till att kartlägga studentens reella kompetens som kommer att vara utgångspunkt för studentens fortsatta studier. Det innebär att studentens reella kompetens kommer att vara avgörande för vilka kursmål studenten behöver examineras på. Detta synliggörs i en individuell studieplan för studier och examination, där studentens yrkeserfarenhet och kompetens har en fortsatt viktig roll. I studieplanen identifieras a) mål som är bedömda och ska tillgodoräknas, b) mål som delvis är bedömda men behöver kompletteras mer genom studier och arbetsplatsförlagd utbildning samt examination där arbetslivserfarenheter är fortsatt betydelsefulla, c) mål som kräver studier för nya kunskaper.

Arbetsplatsförlagd utbildning
Studenter som antas till denna lärarutbildning som innefattar ett synliggörande av erfarenhetsbaserade kunskaper måste ha gedigna erfarenheter från yrkesområdet. Den arbetsplatsförlagda utbildningen fyller flera funktioner genom att utgöra situerat lärande, där behovet av det teoretiska innehållet i förhållande till verkliga situationer utgör utgångspunkt för lärandet. Studenterna ges tillfälle att kontinuerligt i den egna dagliga förskoleverksamheten grunda studierna i praktisk erfarenhet med åtföljande reflektion tillsammans med andra. En del av den första periodens arbetsplatsförlagda del under de första två terminerna i utbildningen genomförs på en medstudents förskola (åtta veckor). Den resterande arbetsplatsförlagda delen genomförs på den egna arbetsplatsen under hela utbildningen.

Vidare studier

Efter kompletterande studier om 30 högskolepoäng, en termin, på avancerad nivå är du behörig att söka forskarutbildning.

Övrigt

Utbildningen är individuellt upplagd, både vad gäller innehåll och examination, baserad på den kunskap och kompetens som den enskilda studenten har med sig in i utbildningen samt ytterligare fördjupar i såväl teoretiska som arbetsplatsförlagda studier. Studietakten avgörs av studentens validerade kunskap och kompetens. Utbildningen följer terminstiderna men viss del av studierna är förlagda som sommarkurs. Viss del av utbildningen sker via distansundervisning.

Utbildningen kan kompletteras med en påbyggnadsutbildning i pedagogiskt arbete om 30 hp och studenten blir då behörig att söka till forskarutbildning.

Delar av utbildningen kan utgöras av utlandsstudier.

Patrik PedersénStudier till förskollärare parallellt med jobb möjligt med individuell studieplan för Patrik

– Där jag arbetar är det inte så stor sak att vara kille, mina kolleger uppskattar mig för mitt arbete, inte för att jag är man, utan just för det arbete jag genomför. Läs hela intervjun

 

Mona Wernersson

Mona tar steget vidare för att bli förskollärare

– Ända sedan jag var liten har jag velat bli lärare och att jobba med de yngre barnen. Jag tänkte att det skulle passa mig som har många års erfarenhet av både barn och förskola.
Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)

Ladokkod: LGFÖB
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom pedagogik och lärande, 2017-04-10
Version: 8.0
Gäller från: HT 2017

Allmänna mål

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8§)

Utbildningens mål

För förskollärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som förskollärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse
För förskollärarexamen ska studenten

 • visa sådana kunskaper inom det förskolepedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,
 • visa sådana kunskaper i förskoledidaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det förskolepedagogiska området och inom de ämnesområden som utbildningen avser samt för yrkesutövningen i övrigt,
 • visa fördjupad kunskap om barns kommunikation och språkutveckling,
 • visa kunskap om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning,
 • visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
 • visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
 • visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser,
 • visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
 • visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.


Färdighet och förmåga
För förskollärarexamen ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att möta barnens behov av omsorg och att skapa förutsättningar, inbegripet genom lek och skapande verksamhet, för alla barn att lära och utvecklas,
 • visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet,
 • visa förmåga att tillämpa sådan förskoledidaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det förskolepedagogiska området och inom de ämnesområden som utbildningen avser samt för yrkesutövningen i övrigt,
 • visa förmåga att ta tillvara barns kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje barns lärande och utveckling,
 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje barns lärande och utveckling,
 • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
 • visa förmåga att observera, dokumentera och analysera barns allsidiga lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med vårdnadshavare,
 • visa förmåga att kommunicera och förankra förskolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
 • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn,
 • visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
 • visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
För förskollärarexamen ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.


Självständigt arbete (examensarbete)
För förskollärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom det förskolepedagogiska området.

Lokala mål vid Högskolan i Borås
Vid Högskolan i Borås ska studenten utifrån teorier och styrdokument samt egna erfarenheter av både tidigare och pågående arbete i förskola:

 • visa förmåga att med utgångspunkt i ett inkluderande synsätt på den pedagogiska verksamheten, arbeta så att alla barn ges möjlighet till full delaktighet och gemensamt ansvarstagande
 • kunna redogöra för och problematisera betydelsen av ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter på hållbar utveckling och relatera dessa kunskaper till yrkesrollen
 • visa förmåga att använda, analysera och värdera estetiska lärprocesser som ett redskap för barns lärande och utveckling
 • utveckla ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt i sin relation till information, informations- källor och informationssökning
 • visa en digital kompetens som är relevant för yrkesprofessionen genom att kunna använda olika digitala verktyg, kunna designa lärandemiljöer med stöd av digitala verktyg samt kunna
 • kritiskt granska olika former av digitalt material och sociala medier.

Innehåll

Utbildningen omfattar två områden: en utbildningsvetenskaplig kärna om 75 hp, där 15 hp motsvarar arbetsplatsförlagd utbildning samt studier inom det förskolepedagogiska området om 120 hp inklusive motsvarande 15 hp arbetsplatsförlagd utbildning. Förskollärarstudenterna skriver ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp med anknytning till det förskolepedagogiska området.

I förskollärarutbildningen vid Högskolan i Borås betonas vikten av integrationen mellan ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier samt de estetiska uttrycksformernas och lekens betydelse i pedagogisk verksamhet i förskola och förskoleklass. Alla utbildningar vid Högskolan i Borås har också en profil mot hållbar utveckling och informationssökningskompetens. I förskollärarutbildningen ingår därtill utveckling av en digital kompetens.

30 hp av förskollärarutbildningen ligger på avancerad nivå för att möjliggöra för studenten att efter ytterligare en termins studier kunna bli behörig för forskarutbildning.

Utbildningens innehåll kan se olika ut för enskilda studenter beroende på hur stor del av utbildningen som valideras och bedöms för tillgodoräknande utifrån reell kompetens.

Utbildningens struktur vid Högskolan i Borås
Kurser som ingår i utbildningen är följande:

Utbildningsvetenskaplig kärna 30 hp, varav 3 hp arbetsplatsförlagda moment
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna I för pedagogiskt verksamma i förskolan, 30 hp

Studier inom det förskolepedagogiska området, 30 hp, varav arbetsplatsförlagda moment 6 hp
Kurs: Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter för pedagogiskt verksamma i förskolan, 30 hp

Studier inom det förskolepedagogiska området, 30 hp, varav arbetsplatsförlagda moment 4,5 hp
Kurs: Förskoledidaktiska perspektiv på barn, naturvetenskap och teknik för pedagogiskt verksamma i förskolan, 30 hp

Studier inom det förskolepedagogiska området, 30 hp
Kurs: Barn, kultur och kommunikation i ett förskoledidaktiskt perspektiv för pedagogiskt verksamma i förskolan, 30 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna 30 hp, varav 3 hp arbetsplatsförlagda moment
Kurs: Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp
Kurs: Specialpedagogiska perspektiv, 7,5 hp
Kurs: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering, 7,5 hp

Studier inom det förskolepedagogiska området, 30 hp, varav arbetsplatsförlagda moment 4,5 hp
Kurs: Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 1, 15 hp, Avancerad nivå
Kurs: Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 2, 15 hp, Avancerad nivå

Utbildningsvetenskaplig kärna, 15 hp, varav arbetsplatsförlagda moment 9 hp samt Studier inom det förskolepedagogiska området, 15 hp
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna III för pedagogiskt verksamma i förskolan; Vetenskapliga perspektiv, 15 hp
Kurs: Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för pedagogiskt verksamma i förskolan, 15 hp

Validering av reell kompetens
I den inledande delen av utbildningen genomgår studenten en valideringsprocess som syftar till att kartlägga studentens reella kompetens som kommer att vara utgångspunkt för studentens fortsatta studier. Det innebär att studentens reella kompetens kommer att vara avgörande för vilka kursmål studenten behöver examineras på. Detta synliggörs i en individuell studieplan för studier och examination, där studentens yrkeserfarenhet och kompetens har en fortsatt viktig roll. I studieplanen identifieras a) mål som är bedömda och ska tillgodoräknas, b) mål som delvis är bedömda men behöver kompletteras mer genom studier och arbetsplatsförlagd utbildning samt examination där arbetslivserfarenheter är fortsatt betydelsefulla, c) mål som kräver studier för nya kunskaper.

Arbetsplatsförlagd utbildning
Studenter som antas till denna lärarutbildning som innefattar ett synliggörande av erfarenhetsbaserade kunskaper måste ha gedigna erfarenheter från yrkesområdet. Den arbetsplatsförlagda utbildningen fyller flera funktioner genom att utgöra situerat lärande, där behovet av det teoretiska innehållet i förhållande till verkliga situationer utgör utgångspunkt för lärandet. Studenterna ges tillfälle att kontinuerligt i den egna dagliga förskoleverksamheten grunda studierna i praktisk erfarenhet med åtföljande reflektion tillsammans med andra. En del av den första periodens arbetsplatsförlagda del under de första två terminerna i utbildningen genomförs på en medstudents förskola (åtta veckor). Den resterande arbetsplatsförlagda delen genomförs på den egna arbetsplatsen under hela utbildningen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Engelska A.
Eller:
Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Dessutom krävs minst fem års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan efter 1 juli 1998 på minst halvtid, varav två år ska vara sammanhängande samt pågående anställning i förskola då validering (bedömning av reell kompetens) av arbetsplatsförlagd utbildning kan ske under hela studietiden

Examen

Avklarad utbildning leder till Förskollärarexamen 210 högskolepoäng på grundnivå, (Degree of Bachelor of Arts in Pre-School Education).

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Förskollärarutbildningen har ett särskilt ansvar för att arbeta aktivt med studentinflytande både för att säkerställa kvaliteten i utbildningen och inför studentens kommande yrkesroll. Hela utbildningen, delar av utbildningen såväl som enskilda kurser ska värderas och utvärderas kontinuerligt och återkopplas till alla aktörer i utbildningen. Externa aktörer deltar vid utvärdering i Utbildningsrådet för lärarutbildningen.

Alla kurser planeras i samråd med studenter och utvärderas efter avslutad kurs. Omfattar kursen 15 högskolepoäng eller mer skall också utvärdering ske vid minst ett tillfälle under kursens gång. Vid såväl kurs- som programutvärderingar ska resultat delges både studenter och personal.

Övrigt

Utbildningen är individuellt upplagd, både vad gäller innehåll och examination, baserad på den kunskap och kompetens som den enskilda studenten har med sig in i utbildningen samt ytterligare fördjupar i såväl teoretiska som arbetsplatsförlagda studier. Studietakten avgörs av studentens validerade kunskap och kompetens. Utbildningen följer terminstiderna men viss del av studierna är förlagda som sommarkurs. Viss del av utbildningen sker via distansundervisning.

Utbildningen kan kompletteras med en påbyggnadsutbildning i pedagogiskt arbete om 30 hp och studenten blir då behörig att söka till forskarutbildning.

Delar av utbildningen kan utgöras av utlandsstudier.

Kontakt


Programansvarig Ann-Charlott Wank
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen