Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

210 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82311
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: 37% av platserna tillsätts genom gymnasiebetyg och 33% genom högskoleprov. Till resterande 30% av platserna sker alternativt urval genom rangordning av den sökandes yrkeslivserfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan, som omfattar minst 60 månader på minst halvtid och max 120 mån.
Antal platser: 48
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2022-01-16
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Jobbar du som barnskötare och vill ta steget vidare i karriären? Då ska du titta närmare på förskollärarutbildningen för pedagogiskt yrkesverksamma.

Innehåll

Upplägg

Utbildningen omfattar två områden: en utbildningsvetenskaplig kärna om 75 hp, där 15 hp motsvarar arbetsplatsförlagd utbildning samt studier inom det förskolepedagogiska området om 120 hp inklusive motsvarande 15 hp arbetsplatsförlagd utbildning. Förskollärarstudenterna skriver ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp med anknytning till det förskolepedagogiska området.

I förskollärarutbildningen vid Högskolan i Borås betonas vikten av integrationen mellan ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier samt de estetiska uttrycksformernas och lekens betydelse i pedagogisk verksamhet i förskola och förskoleklass. Alla utbildningar vid Högskolan i Borås har också en profil mot hållbar utveckling och informationssökningskompetens. I förskollärarutbildningen ingår därtill utveckling av en digital kompetens.

30 hp av förskollärarutbildningen ligger på avancerad nivå för att möjliggöra för studenten att efter ytterligare en termins studier kunna bli behörig för forskarutbildning.

Utbildningens innehåll kan se olika ut för enskilda studenter beroende på hur stor del av utbildningen som valideras och bedöms för tillgodoräknande utifrån reell kompetens.

Utbildningens struktur vid Högskolan i Borås
Kurser som ingår i utbildningen är följande:

Utbildningsvetenskaplig kärna 30 hp, varav 3 hp arbetsplatsförlagda moment
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna I för pedagogiskt verksamma i förskolan, 30 hp

Studier inom det förskolepedagogiska området, 30 hp, varav arbetsplatsförlagda moment 6 hp
Kurs: Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter för pedagogiskt verksamma i förskolan, 30 hp

Studier inom det förskolepedagogiska området, 30 hp, varav arbetsplatsförlagda moment 4,5 hp
Kurs: Förskoledidaktiska perspektiv på barn, naturvetenskap och teknik för pedagogiskt verksamma i förskolan, 30 hp

Studier inom det förskolepedagogiska området, 30 hp
Kurs: Barn, kultur och kommunikation i ett förskoledidaktiskt perspektiv för pedagogiskt verksamma i förskolan, 30 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna 30 hp, varav 3 hp arbetsplatsförlagda moment
Kurs: Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp
Kurs: Specialpedagogiska perspektiv, 7,5 hp
Kurs: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering, 7,5 hp

Studier inom det förskolepedagogiska området, 30 hp, varav arbetsplatsförlagda moment 4,5 hp
Kurs: Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 1, 15 hp, Avancerad nivå
Kurs: Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 2, 15 hp, Avancerad nivå

Utbildningsvetenskaplig kärna, 15 hp, varav arbetsplatsförlagda moment 9 hp samt Studier inom det förskolepedagogiska området, 15 hp
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna III för pedagogiskt verksamma i förskolan; Vetenskapliga perspektiv, 15 hp
Kurs: Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för pedagogiskt verksamma i förskolan, 15 hp

Validering av reell kompetens
I den inledande delen av utbildningen genomgår studenten en valideringsprocess som syftar till att kartlägga studentens reella kompetens som kommer att vara utgångspunkt för studentens fortsatta studier. Det innebär att studentens reella kompetens kommer att vara avgörande för vilka kursmål studenten behöver examineras på. Detta synliggörs i en individuell studieplan för studier och examination, där studentens yrkeserfarenhet och kompetens har en fortsatt viktig roll. I studieplanen identifieras a) mål som är bedömda och ska tillgodoräknas, b) mål som delvis är bedömda men behöver kompletteras mer genom studier och arbetsplatsförlagd utbildning samt examination där arbetslivserfarenheter är fortsatt betydelsefulla, c) mål som kräver studier för nya kunskaper.

Arbetsplatsförlagd utbildning
Studenter som antas till denna lärarutbildning som innefattar ett synliggörande av erfarenhetsbaserade kunskaper måste ha gedigna erfarenheter från yrkesområdet. Den arbetsplatsförlagda utbildningen fyller flera funktioner genom att utgöra situerat lärande, där behovet av det teoretiska innehållet i förhållande till verkliga situationer utgör utgångspunkt för lärandet. Studenterna ges tillfälle att kontinuerligt i den egna dagliga förskoleverksamheten grunda studierna i praktisk erfarenhet med åtföljande reflektion tillsammans med andra. En del av den första periodens arbetsplatsförlagda del under de första två terminerna i utbildningen genomförs på en medstudents förskola (åtta veckor). Den resterande arbetsplatsförlagda delen genomförs på den egna arbetsplatsen under hela utbildningen.

Vidare studier

Efter kompletterande studier om 30 högskolepoäng, en termin, på avancerad nivå är du behörig att söka forskarutbildning.

Övrigt

Utbildningen är individuellt upplagd, både vad gäller innehåll och examination, baserad på den kunskap och kompetens som den enskilda studenten har med sig in i utbildningen samt ytterligare fördjupar i såväl teoretiska som arbetsplatsförlagda studier. Studietakten avgörs av studentens validerade kunskap och kompetens. Utbildningen följer terminstiderna men viss del av studierna är förlagda som sommarkurs. Viss del av utbildningen sker via distansundervisning.

Utbildningen kan kompletteras med en påbyggnadsutbildning i pedagogiskt arbete om 30 hp och studenten blir då behörig att söka till forskarutbildning.

Delar av utbildningen kan utgöras av utlandsstudier.