Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Förskollärarutbildning

210 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82314
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 105
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2022-01-16
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Lek, utveckling och lärande har en central och framträdande plats i förskollärarutbildningen. Förutom att du får en helhetssyn på barn så får du också verktyg för att skapa kreativa miljöer och metoder för lärandet. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med barn i åldern ett till fem år och vill ha en kompetens som är eftertraktad.

Innehåll

Upplägg

Utbildningen omfattar två områden: en utbildningsvetenskaplig kärna om 75 hp, där 15 hp verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ingår samt studier inom det förskolepedagogiska området om 120 hp inklusive 15 hp verksamhetsförlagd utbildning. All verksamhetsförlagd utbildning förläggs inom relevant verksamhet. Förskollärarstudenterna skriver ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp med anknytning till det förskolepedagogiska området.

I förskollärarutbildningen vid Högskolan i Borås betonas vikten av integrationen mellan ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier samt de estetiska uttrycksformernas och lekens betydelse i pedagogisk verksamhet i förskola och förskoleklass. Alla utbildningar vid Högskolan i Borås har också en profil mot hållbar utveckling och informationssökningskompetens. I förskollärarutbildningen ingår också utveckling av en digital kompetens.

I förskollärarutbildningen ingår deltagande i en mentorsgrupp, som leds av en verksam förskollärare. Gruppen är ett professionsanknutet komplement till den högskoleförlagda utbildningen och utgör ett forum för diskussioner om teori och beprövad erfarenhet i relation till den kommande yrkesrollen.

30 hp av förskollärarutbildningen ligger på avancerad nivå för att möjliggöra för studenten att efter ytterligare en termins studier kunna bli behörig för forskarutbildning.

Utbildningens struktur

Termin 1 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare, 30 hp

Termin 2 (6 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Barnet och förskolan förskoledidaktiska aspekter, 30 hp

Termin 3
Kurs: Barn, kultur och kommunikation i ett förskoledidaktiskt perspektiv, 30 hp

Termin 4 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Förskoledidaktiska perspektiv på barn, naturvetenskap och teknik, 30 hp

Termin 5 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1; Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2; Specialpedagogik, 7,5 hp
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3; Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering, 7,5 hp

Termin 6 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 1, 15 hp, Avancerad nivå
Kurs: Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 2, 15 hp, Avancerad nivå

Termin 7 (7,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III; Vetenskapliga perspektiv, 15 hp
Kurs: Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare, 15 hp

Vidare studier

Efter kompletterande studier om 30 högskolepoäng, en termin, på avancerad nivå är du behörig att söka forskarutbildning

Övrigt

Utbildningen kan kompletteras med en påbyggnadsutbildning i pedagogiskt arbete om 30 hp och studenten blir då behörig att söka till forskarutbildning.

Delar av utbildningen kan utgöras av utlandsstudier.